SKŁADKI ! SKŁADKI ! SKŁADKI !

W tym roku 15 kwietnia to ostateczny termin na opłacenie składek PZK i SOT PZK.

Z dniem 16 kwietnia system OSEC z automatu wykreśli z listy członków tych kolegów, którzy się zagapią.

Niedogodność jest dodatkowa taka, że traci się ciągłość członkostwa oraz że trzeba będzie od nowa składać wszystkie dokumenty.

Wszystkie informacje składkowe znajdują się na tej stronie powyżej.

To przypomnienie to ostatni dzwonek !!!

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2022 A PŁACONEGO W ROKU 2023 PODATKU ?

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2022 A PŁACONEGO W ROKU 2023 PODATKU ?

***************************************************************

Odpis 1% podatku na OPP

Jak przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w

odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP –  numer KRS: 0000088401.

Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego

zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 251.

2. w PIT 36 poz. 520.

3. w PIT 36L poz. 172.

4. w PIT 37 poz. 147.

5. w PIT 38 poz. 64.

6. w PIT 39 poz. 48.

7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 252.

2. w PIT 36 poz. 521.

3. w PIT 36L poz. 173.

4. w PIT 37 poz. 148.

5. w PIT 38 poz. 65.

6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu

przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 253.

2. w PIT-36 poz. 522.

3. w PIT-36L poz. 174.

4. w PIT-37 poz. 149.

5. w PIT 38 poz. 66.

6. w PIT 39 poz. 50.

7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)

Jeżeli dodatkowe środki te przeznaczamy na klub dopisujemy:  Klub  i wpisujemy znak klubu

 lub dopisujemy:  „przemienniki” albo  nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki 60% przekazanej kwoty będzie do dyspozycji

danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.

Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału ( 20% ).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 254.

2. w PIT-36 poz. 523.

3. w PIT-36L poz. 175.

4. w PIT-37 poz. 150.

5. w PIT 38 poz. 67.

6 w PIT 39 poz. 51.

7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki

pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie

do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

                                                                                                                Prezes SOT PZK                                                                                                                    Jurek SP6BXP

P.S. Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.

SKŁADKI, SKŁADKI, SKŁADKI !

L

Składki PZK na 2023 rok uchwalone przez ZG PZK
Składki PZK na rok 2023 nie ulegają zmianie
i są na poziomie roku 2022.

1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka
nadzwyczajnego SWL
30,00 zł
3. Składka ulgowa
dla członka zwyczajnego
od 71 roku życia
90,00 zł
4. Składka dla członka
zwyczajnego
120,00 zł
5. Składka ulgowa
dla członka zwyczajnego
do 20 lat lub uczącego się do 26 lat
30,00 zł
6. Składka dla członka
wspomagającego
20,00 zł
7. Kluby
zarejestrowane w OT PZK
0,00 zł

Uwaga:
Roczna składka członkowska na rzecz SOT PZK wynosi:

1. Dla członków zwyczajnych (n.p. nadawcy) – 24,- zł
 2. Dla członków nadzwyczajnych (n.p. SWL-s) – 0,- zł

Terminy opłacania składek:
Zgodnie z Regulaminem opłacania składek PZK par. 18 i 20:
1. Na I półrocze lub cały rok – do 15 stycznia roku, którego dotyczy składka
2. Na II półrocze – do 15 lipca danego roku.

 Dane do wpłat:
Sudecki Oddział Terenowy PZK
ul. Zielona 8.
58-400 Kamienna Góra
Bank: mBank
Nr. konta: 09 1140 2004 0000 3602 7916 4161

Skarbnik SOT PZK Jan Galus SP6TGI, sp6tgi123@wp.pl

SP6BGF S.K.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszego wspaniałego Kolegi jakim był Staszek SP6BGF.

Strata nie powetowana. 

Staszek przez te wszystkie lata pełnił szereg funkcji w Zarządzie OT-13. Trudno je wszystkie wymienić. Kiedy mógł  zawsze był obecny na naszych spotkaniach na Górze Szybowcowej. Będzie nam Go brakowało. Wielka strata.

Pogrzeb odbędzie się dnia 19 pażdziernika 2022 roku o godz. 13:15 na cmentarzu przy ul Poznańskiej 7 w Wałbrzychu.

 

  Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK

*************************************************

 

SPOTKANIE SOT PZK 24 WRZEŚNIA 2022 r

                                          

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 30 września 2022 r.

Dnia 24 września 2022 r. odbyło się Spotkanie Członków OT-13 PZK i Sympatyków Krótkofalarstwa w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych.. W sumie było nas tam 23 osoby. Spotkanie zaszczycił osobiście Vice Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Marek SP3AMO.

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem o godz. 10:00.

Na wstępie Prezes OT-13 kol. Jerzy SP6BXP powitał zebranych oraz ważnego gościa w osobie Vice Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Marka SP3AMO.

Kol. Jerzy SP6BXP zapoznał zebranych z programem zebrania a ponieważ w p.2 programu zaplanowane było omówienie ogólnej sytuacji w Polskim Związku Krótkofalowców to oddał głos Markowi SP3AMO.

Kol. Marek SP3AMO przedstawił sytuacje finansową PZK i Oddziałów Terenowych w rozliczeniu ogólnopolskim. Poinformował o rozpoczęciu dyskusji  na Forum PZK o sposobie i terminie płatności składek tak, aby można było przyjąć projekt budżetu w roku składkowym w oparciu o rzeczywiste środki na koncie PZK. Chodzi głównie o jednorazową składkę za cały rok płatną do 31 stycznia danego. roku.

Kol. Marek SP3AMO przypomniał też, że Oddział nie ma swojego przedstawiciela do Zarządu Głównego PZK i dobrze by było go wybrać. Dokonuje tego Zarząd Oddziału i nie musi to być jego członek z wyłączeniem członków organów nadzorczych PZK.

W dalszej części spotkania kol Jerzy SP6BXP ocenił szanse na rozwój krótkofalarstwa nie tylko w Oddziale, ale i Polsce. Krótkofalowcy starzeją się a brak jest napływu młodych. Prowadzone akcje informacyjne w szkołach nie przynoszą wzrostu zainteresowania naszym hobby. Kluby Krótkofalowców pozbawiane są pomieszczeń gdyż zaczyna rządzić komercja. Są wynajmowane podmiotom które płacą czynsz. My korzystaliśmy z nich nieodpłatnie. Pomocne mogły być Domy Kultury, w których kiedyś działały różne kluby i kółka zainteresowań.

Wiele z tych Domów Kultury już nie istnieje z różnych przyczyn co przekłada się na obecną sytuację.

Dziś młody człowiek nawet zainteresowany naszym hobby nie bardzo wie gdzie się udać,. gdyż część z  zarejestrowanych klubów znajduje się w prywatnych domach i lokalach. W takiej sytuacji spotkanie tzw „klubowe” staje się krępujące przede wszystkim dla takiego młodego człowieka.

W dalszej części kol. Jerzy poinformował, że OT-13 skupia obecnie 89 członków  w tym 4 SWL-s. Nasłuchowców mamy czterech ale tylko dwóch w miarę „nowych” co świadczy o tendencji spadkowej o przyczynach której była mowa wcześniej.

Stacji klubowych mamy zarejestrowanych 7: SP3PDK, SP3PGS, SP6PCH, SP6PAX, SP6PZG, SP6PCP, SDP6PTT.  Aktywność klubów łatwo ocenić po ilości wpłat na ich konto z tytułu 1% OPP. Im mniejsze wpłaty tym klub słabiej działa. Osobnym tematem jest fakt, że Sekretarz OT-13 w wielu przypadkach nie może się doprosić tzw „Informacji o Klubie Krótkofalarskim” co potwierdza diagnozę.

Na wniosek Prezesa klubu SP6YCS, kol. Piotra SP6QKP klub został wykreślony z ewidencji OT-13.

Z ewidencji klubów zrzeszonych w SOT PZK został – na podstawie uchwały Zarządu – wykreślony klub SP6KBL. Klub od dawna nie istnieje. Nie posiada siedziby. Nie posiada pozwolenia radiowego ani nie figuruje w zasobach informatycznych Polskiego Związku Krótkofalowców.

 Kol. Jan SP6TGI przedstawił sytuację finansową Oddziału, która za rok 2021 przedstawia się następująco:  wpływy 10.551 zł, wydatki 10.274, na koncie z tytułu składek znajduje się 207 zł. Sytuację ratują wpływy z tytułu 1% OPP, których saldo na 31-12-2021 r. zamknęło się kwotą 5.517,34 zł. Zarząd stara się obniżać koszty działalności do minimum ale są koszty, których uniknąć nie sposób. Wynajęcie lokalu na 2 spotkania to (na razie) 400 zł. Utrzymanie strony internetowej ponad 500 zł. rocznie. Są też inne drobne koszty jak utrzymanie biura QSL, opłaty pocztowe itp. Poza tym bank podniósł nam opłaty za miesięczną obsługę konta na 19 zł. a każdy nawet najmniejszy przelew to 1,50 zł. Należy rozważyć znalezienie innego z mniejszymi kosztami.

W celu nie doprowadzenia do bankructwa Oddziału w  dniu 11 czerwca 2022 r. Zarząd podjął uchwałę o przywrócenie zawieszonej w 2018 roku pełnej składki tzw oddziałowej na 24 zł/rok.

Składka 24 zł obowiązywać będzie od roku 2023.

Prezes SOT PZK kil. Jerzy podziękował Skarbnikowi za wyczerpujące informacje i poprosił o zabranie głosu przez kol. Leszka SP6CIK, który pełni funkcję DXCC Card Checker-a przy Zarządzie Głównym PZK.

Kol. Leszek przygotował referat dot. spraw związanych z organizacją wypraw DX-owych.

Poniżej autoryzowany referat kolegi Leszka.

Przygotowanie do wypraw krótkofalarskich

Wybór podmiotu DXCC

Wybór podmiotu (kraju) DXCC rozpoczynamy od analizy wykazów most wanted, z których najbardziej obecnie znaną jest „DXCC Most Wanted List” na stronie CLUBLOG. Link do strony:

https://clublog.org/mostwanted.php

Oczywiście najlepiej byłoby wybrać się do kraju z pierwszego miejsca czyli P5, lecz jest to obecnie niemożliwe. Wiele krajów z „góry” listy jest niedostępnych ze względów trudności stwarzane przez „ogólnie” pojętą administrację poszczególnych krajów lub konieczności poniesienia olbrzymich kosztów przez uczestników wyprawy. Przykładem takich kosztów jest Bouvet Island 3Y/B. To są koszty rzędu 500 tysięcy dolarów na wyprawę.

Pozostaje więc wybór kraju, w którym możemy uzyskać licencję, a koszty podróży oraz pobytu są możliwe do zaakceptowania przez polskich uczestników wyprawy.

W znacznym uproszczeniu można przyjąć, że z reguły najniższe koszty są w Europie, a najwyższe na wyspach Pacyfiku.

Wybór europejskiego kraju wiąże się z niezbyt wysokimi kosztami, możliwością dotarcia samochodem i zabraniem dużej ilości sprzętu antenowego. Ocenia się, że koszt na uczestnika wieloosobowej wyprawy w Europie jest rzędu 1000 Euro przy założeniu, że jest to koszt podróży, zakwaterowania w skromnych warunkach, ale bez wydatków osobistych. Np. pobyt na kempingu w Albanii.

Wyprawy do wielu ciekawszych DX-owo krajów Azji, Afryki, Karaibów i niektórych krajów z Ameryki Południowej wiążą się już ze znacznie wyższymi kosztami około 3000 Euro na uczestnika. Koszty to z reguły 2 loty (czasem 3 loty), zakwaterowanie w hotelu niekoniecznie o wysokim standardzie, ale za to z możliwością postawienia anten. Oczywiście można znaleźć kraj, gdzie koszty zakwaterowania i wyżywienia są niższe niż w Europie. Do kosztów wyprawy należy też doliczyć wysokie opłaty za wydanie pozwolenia i kosztów wynajęcia taksówek czy samochodu w kraju do którego jedziemy.

Najdroższe są wyprawy na wyspy Pacyfiku dokąd możemy dotrzeć minimum 3 lotami. Do niektórych wysp można dopłynąć tylko statkiem, co stanowi dodatkowy koszt. Można dla uproszczenia przyjąć, że czas dotarcia na miejsce wyprawy na ww. wyspach to 4-7 dni. Oczywiście czas powrotu jest podobny. W związku z powyższym łączny czas wyprawy czyli od wyjazdu do powrotu, to 4 tygodnie. Więc koszt wyprawy jest prawie 2 razy większy niż ma to miejsce w przypadku Azji lub Afryki.

Na tym etapie warto wybrać 3-5 krajów z których chcemy nadawać. Należy jednocześnie (nawet w przybliżeniu) określić koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Wtedy możemy określić czy stać nas na wyprawę do wybranego kraju. Na tym etapie należy założyć, że nie będzie zwrotu poniesionych kosztów w postaci mniejszych lub większych dotacji.

Uzyskanie pozwoleń radiowych

Uzyskanie pozwolenia radiowego jest oczywiście niezbędnym warunkiem do legalnego nadawania z danego podmiotu. Tu napotykamy na pierwszy problem, gdyż każdy kraj ma inny system wydawania pozwoleń. Dotyczy to obowiązkowych dokumentów jakie mają być złożone, kosztów i czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia. Wymagane dokumenty są to przeważnie: wniosek o wydanie pozwolenia, kopia polskiego pozwolenia, paszportu i ważna wiza na pobyt.

Na podstawie doświadczeń należy stwierdzić, że często oczekiwanie na odpowiedź trwa bardzo długo. Przykładem była wyprawa do Kirgistanu. Komplikuje to zamawianie lotów i hotelu (tak było szczególnie w przypadku D6). Często wydanie pozwolenia następuje dopiero na miejscu, co powoduje dodatkową stratę czasu, bez możliwości aktywności radiowej czy nawet możliwości postawienia anten co miało miejsce podczas wyprawy do Nepalu. Każdy dzień bez nadawania, to dodatkowe ponoszone koszty przez uczestników wyprawy.

Wybór miejsca nadawania

Jednym z czynników jakie wpływają na sukces wyprawy jest właściwy wybór miejsca nadawania. Oczywiście powinno być to miejsce wolne od zakłóceń zewnętrznych. Jednak ważne jest posiadanie dostępu do odpowiednio dużej przestrzeni, aby można było rozmieścić wszystkie anteny w takiej odległości pomiędzy nimi, aby wzajemne indukowanie się sygnałów z nadajników było jak najmniejsze. Pasmowe filtry antenowe nie zawsze mają wystarczające tłumienie w przypadku zbyt blisko postawionych anten. Zbyt silne sygnały powodują wyłączenia wzmacniaczy mocy lub mogą uszkodzić tor odbiorczy radiostacji czy wnosić pewien poziom zakłóceń uniemożliwiający odbiór słabych sygnałów.

Niemniej ważny jest brak przeszkód terenowych na głównych kierunkach czyli Europy, Ameryki i Japonii. W  przypadku pracy z wysp ważne jest znalezienie miejsca jak najbliżej morza czy oceanu, co zapewnia nam jednoczenie brak przeszkód terenowych, dobre parametry gruntu i brak zakłóceń od strony wody. Należy stwierdzić, że umieszczenie anten nad wodą daje faktycznie dodatkowy zysk. Zostało potwierdzone w praktyce naszych wypraw na D6, EX, S7, VP2V czy ZA. Należy przestrzec przed wynajmowaniem hotelu w dolinach, gdyż w tym przypadku będziemy mieli dużo mniejsze możliwości nawiązania dalekich łączności.

Niestety za możliwość nadawania w dobrym miejscu należy zapłacić więcej niż za wynajęcie pokoju w tanim hotelu, w którym nie ma możliwości postawienia anten

Anteny i kable antenowe

Ze względu na wysokie koszty transportu anten i pozostałego sprzętu organizatorzy wypraw dążą do zmniejszenia  wagi masztów, przewodów, kabli itp. W związku z tym na wyprawy zabierane są lekkie konstrukcje takie VDA czy Spiderbeam. Maszty w przypadku Spiderbeama, to konstrukcje aluminiowe. Do anten typu VDA czy GP jako maszty stosuje się lekkie tyczki z włókna szklanego i bardzo często tanie wędki. Przewody na anteny powinny być jak najcieńsze, tak aby tylko przeniosły wymaganą moc. Najczęściej stosowane przez nas kable koncentryczne to RG58 na niższe pasma i RG7 na wyższe pasma.

Stosowanie kabli takich jak RG7 wymusza także odległość nadajnika do anteny. Często jest tak, że chcemy, aby antena była nad wodą, a hotel w którym mieszkamy jest od niej oddalony około 70 metrów. Tak było w przypadku wyprawy na Komory (D60AC i D60AD).

Cienkie kable mają duże tłumienie i nie mogą przenieść odpowiedniej mocy na wyższych pasmach. Oczywiście te kable są również mniej odporne mechanicznie.

Ogólnie należy stwierdzić, że część osprzętu może być wykorzystana jednorazowo, gdyż koszty nadbagażu często są znaczne i bardziej opłaca zostawić tanie przewody czy kable RG58 na miejscu wyprawy.

Podsumowanie

Powyższe krótkie opracowanie jest skrótem mojej wypowiedzi podczas spotkania Sudeckiego Oddziału PZK, które odbyło się 24 września w Jeżowie Sudeckim na Górze Szybowcowej. Ze względu na ograniczony czas i potrzebę prezentacji innych tematów interesujących wszystkich uczestników spotkania nie zostały poruszone inne ważne zagadnienia jakie powinno się wziąć pod uwagę przygotowując się do wyjazdu na wyprawę.

Są to:

– określenie celu wyprawy;

– czy lepsza jest wyprawa indywidualna czy zespołowa?

– wybór pasm na których wyprawa będzie pracować;

– określenie  najlepszego terminu wyprawy;

– wybór transceiverów, wzmacniaczy mocy i filtrów antenowych;

– plan miejsca postawienia anten;

– wybór oprogramowania logującego;

– kompletacja, przygotowanie i testowanie sprzętu na wyprawę.

Oczywiście powyższe tematy mogą zostać rozwinięte na kolejnym spotkaniu.

Leszek SP6CIK

W dalszej części spotkania Kol. Mariusz SQ6DG przedstawił szereg anten na fale krótkie, szczególnie przydatne do pracy terenowej wraz z osprzętem. Zaprezentował także wykonanie przez siebie anteny na pasma UKF. Temat spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników.

Spotkanie zakończyło się o godz. 14:00.                                                                                                 Komunikat  sporządził:                                                                                                         Jerzy SP6BXP

 

S P O T K A N I E

Zarząd SOT PZK postanowił zorganizować spotkanie krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa. Ma to być tradycyjne, jesienne spotkanie,  tradycyjnie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Termin nie jest jeszcze znany ale miesiąc wrzesień byłby chyba najlepszy. O konkretnym terminie powiadomimy osobną wiadomością. Prosimy wszystkich kolegów o nadsyłanie tematów jakie należałoby zademonstrować na spotkaniu. Mogą to być prezentacje anten, urządzeń i.t.p. a także prelekcje na wybrane tematy. Pozwoli to na urozmaicenie spotkania. Propozycje i tematy prosimy przesyłać na adres: ot13@pzk.org.pl celem umieszczenia ich w programie,.

Za Zarząd: Jurek SP6BXP

SUPLEMENT:

Udało się zarezerwować lokal na sobotę dnia 24 września 2022 roku w godz. 10:00 – 14:00. Zaopraszamy wszystkich kolegów, tak zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Członkowie SOT PZK otrzymają w póżniejszym okresie indywidualne zaproszenia na spotkanie.

 

 

SP6URZ SK

Nasz Kolega. Wieloletni członek PZK i Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Czynny krótkofalowiec do ostatnich swych chwil.

SP6URZ – potocznie znany jako SP6 Uniwersalne Radio Zgorzelec.

Doświadczony krótkofalowiec, wychowawca młodzieży, pasjonat i propagator  zawodów ukf-owych a w szczególności emisji cyfrowych.

Absolwent szkoły  chorążych  wojsk radiotechnicznych. Znany propagator konstrukcji antenowych  ukf, uhf.  Pasjonat łączności  satelitarnych.

Starszy Pan .. na co dzień w życiu prywatnym jak i na radiu  uprzejmy,  grzeczny,  zawsze życzliwy, koleżeński, wspomagający młodszych kolegów  wiedzą z zakresu budowy anten i nie tylko.

Odszedł  od nas, nagle w swoim domowym radioszeku do krainy wiecznych DX-ów

Będzie nam Go brakowało.

Mariusz SQ6DG

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na drugie spotkanie w ośrodku Kemping PLAŻA CZOCHA w dniach 2-4 września 2022 r.

Będziemy pracować w zawodach I Reg. IARU na 145 MHz, QTH lok. JO71PA (Krowia Góra, 320 m. n.p.m) z domku letniskowego.

W ośrodku jest do dyspozycji 6 mijsc noclegowych. Smażalnia ryb. Hot-dogi, zapiekanki, lody i napoje. 

Do dyspozycji pole namiotowe, kajaki i rowery wodne.

Atrakcje turystyczne: Zamek Czocha, Zamek Świecie, Zamek Rajsko, Zapora Leśniańska, Zapora Złotnicka

Zapraszamy!

Irena SP6-13-038, Andrzej SP6OWA, Waldek SP6EUA.

Kontakt: 698 491 915

SPOTKANIE SOT PZK 11-06-2022 r.

Spotkanie Członków i Sympatyków OT-13 PZK w Jeżowie Sudeckim

Dnia 11 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 14:00  w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim odbyło się Spotkanie Członków Sudeckiego OT PZK (OT-13 PZK) i Sympatyków Krótkofalarstwa Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych. W sumie było  tam 27 osób. Spotkanie zaszczycił osobiście Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusz SP9HQJ, który podczas swojego wystąpienia przedstawił aktualną sytuację PZK, w tym również finanse PZK.

Autoryzowana Informacja Prezesa PZK na spotkaniu  w dniu 11 czerwca 2022   na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

 1. Od grudnia 2020 roku do chwili obecnej odbyło się 20 posiedzeń Prezydium, w tym 19 w trybie zdalnym. W czasie tych posiedzeń podejmowano wiele ważnych decyzji, a szczegóły publikowane są w Komunikatach PZK. Niezależnie od tego Prezes PZK zwrócił uwagę na następujące fakty:
 2. W PZK jest niecałe 3500 członków około 3500 osób i tyleż samo racji. Ale racja stanu PZK polega na tym, aby pogodzić wszystkie racje, co nie jest łatwą sprawą. W drodze podejmowanych w demokratyczny sposób decyzji Prezydium stara się wypracowywać kompromis zadowalający wszystkie strony;
 3. Nie tylko w Polsce obserwuje się tendencję starzenia się członków PZK, ponieważ coraz więcej jest osób w wieku 70 plus, co ma wpływ na obniżkę składek członkowskich, a w konsekwencji na stan budżetu PZK. Od chwili zaistnienia wirusa Covid 19 do chwili obecnej ubyło ponad 100 naszych kolegów i koleżanek. Ale takie zjawisk obserwujemy nie tylko w Polsce. Czy krótkofalarstwo ma przyszłość? Tak, ale coraz częściej pojawiać się będą nowe technologie cyfrowe i z biegiem lat nasi nadawcy odchodzić będą od dotychczasowych i tradycyjnych metod łączności jak CW czy SSB. Ale, póki co, to rozwijamy dotychczasowe sposoby prowadzenia łączności. Musimy robić wszystko, aby przyciągać do naszego hobby coraz więcej młodych ludzi. W Prezydium ZG PZK podjęto już działania w tym zakresie, a jednym ze sposobów będzie zaktywizowanie mediów społecznościowych;
 4. W UKE został przeprowadzony eksperyment w postaci egzaminowania w trybie zdalnym. PZK złożył do UKE poprawki do tego eksperymentu, które są obecnie analizowane przez UKE. Po dopracowaniu zostaną wdrożone nowe zasady egzaminowania polegające na tym, że egzaminowany nie będzie musiał fatygować się do UKE, lecz zdalnie przy udziale egzaminatora będzie zdawał egzamin. O szczegółach powiadomimy po wdrożeniu tej metody;
 5. Nadal zdarzają się przypadki nagannych zachowań niektórych krótkofalowców na pasmach radiowych. UKE wychodzi ze stanowiska, że jako środowisko sami powinniśmy zadbać o porządek na pasmach. Niemniej jednak prosimy, aby o każdym takim przypadku powiadamiać członków Prezydium, ponieważ będziemy reagować na tego typu przypadki.

Prezes OT-13 PZK Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za wszystkie – tak ważne  –  informacje. I przekazał głos Sekretarzowi SOT PZK, Kol. Wiesławowi SP6FXF.

Kol. Wiesław poinformował zebranych co następuje:

Oddział w chwili obecnej zrzesza 86 członków, w tym 4 nasłuchowców. Tendencja z roku na rok jest niestety malejąca. Poniżej dane z lat ubiegłych:

 Indywidualni (OM-s i SWL-s):

 1. 31-12- 2016 – 132 członków
 2. 31-12 -2017 – 112 członków
 3. 31-12-2018 – 111 członków
 4. 31-12-2019 – 88 członków
 5. 31-12-2020 – 85 członków
 6. 31-12-2021 – 85 członków

Jak widać jest nas coraz mniej.

     W tym wszystkim kiepsko wygląda podział wiekowy. Krótkofalowcy się starzeją a młodych nie przybywa. Oto jak to wygląda w naszym Oddziale z podziałem na wiek.

 1. Powyżej 70 lat – 29 członków
 2. 60 – 70 roku – 24 członków
 3. 50 – 60 roku – 16 członków
 4. 40 – 50 roku  – 12 członków
 5. Poniżej 40 roku – 5 członków

Klubów zrzeszonych w OT-13  było 9 jest 8. W tym roku na wniosek Kol. Piotra SP6QKP  z ewidencji został wykreślony klub SP6YCS. Klub utracił członków i pozwolenie radiowe więc został rozwiązany.

W dalszej części swego wystąpienia Kol. Wiesław uroczyście wręczył legitymacje PZK kolegom: Mariuszowi SQ6DG i Lechowi SP6RL.

Z kolei zabrał głos Skarbnik SOT PZK Kol. Jan SP6TGI, który poinformował zebranych o coraz gorszej sytuacji materialnej Oddziału. Według zeznań podatkowych CIT-8 dochody Oddziału spadają z roku na rok do kwoty ujemnej 624 zł na 31-12-2021 r. Jedną z przyczyn jest niski stan członków. Drugą – podjęta dnia 17 listopada 2017 roku Uchwała Zarządu SOT PZK o obniżeniu składki oddziałowej z 24 zł na 12 zł. Skarbnik wnioskuje o przywrócenie składki co najmniej do poziomu 24 zł/rok począwszy od roku 2023. Jest to konieczne w czasie gwałtownie rosnących kosztów działalności Oddziału w obecnym okresie.

Na zakończenie spotkania zabrał głos Prezes SOT PZK, Kol. Jerzy SP6BXP informując zebranych o zasadach pozyskiwania środków z 1% OPP oraz jakimi środkami dysponują poszczególne kluby.  Zarząd OT-13 dysponuje kwotą z tego tytułu 5.517,34 zł zaś poszczególne kluby:

 1. SP6KBL – 474,95 zł
 2. SP6PAX – 43,02 zł
 3. SP6PZG – 0,00 zł
 4. SP3PDK – 766,46 zł
 5. SP6PCH – 194,62 zł
 6. SP6PTT – 0,00 zł
 7. SP6PCP – 640,21 zł
 8. SP3PGS – 27,90 zł

Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Prezesowi PZK Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za uczestnictwo w spotkaniu i przedstawienie szczegółowej analizy stanu Polskiego Związku Krótkofalowców.

W części technicznej Kol. Mariusz SQ6DG przedstawił swoje konstrukcje anten KF i UKF. Temat cieszył się sporym zainteresowaniem. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie.

                                                                                                      Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

P.S.

Poniżej zdjęcie zbiorowe. Reszta w Galerii.

Kolegów, którzy robili zdjęcia podczas spotkania proszę o nasyłanie ich na adres: ot13@pzk.org.pl celem dołączenia do Galerii, ku potomnym hi!