Historia SOT w/g SP6BGF

 

Z dniem 01 stycznia 1990 roku weszło w życie zarządzenie Rady Ministrów uwalniające ceny czynszów i usług od sztywnych ram urzędowych. W związku z tym PZK – tak jak i wszystkie inne organizacje pozarządowe przeżyły wtedy „terapię wstrząsowo-szokową”. Uwolnione wcześniej w ramach „regulacji rynkowych” ceny czynszu, które w szczególnie turystycznych i atrakcyjnych miastach podskoczyły nawet dziesięciokrotnie – plus do tego cofnięcie przez rząd wszelkich dotacji dla wszystkich tego typu organizacji spowodowały lawinowy zanik klubów krótkofalarskich – LOK , PZK i ZHP. Powodem tego był również fakt rezygnacji przez dotychczasowych fundatorów ze sponsoringu klubów oraz nagłego zwrotu o 180 stopni w kwestii domagania się od klubów opłat za zajmowane lokale, i za wszelkie możliwe media jak energia, woda czy gaz. Do dzisiejszego dnia mimo upływu już tylu lat od wprowadzenia tego zarządzenia – ilość klubów krótkofalowców w Polsce jest o wiele mniejsza niż przed feralnym 1990 rokiem.

Ale to nie jest jedyny powód zapaści krótkofalarstwa w tym czasie. Tego samego dnia weszły również w życie przepisy nowej Ordynacji Pocztowej Poczty Polskiej, w której to znalazły się regulacje dotyczące wysyłki kart QSL – użyczanej nam dotychczas przez Pocztę Polską jako usługa bezpłatna – ale począwszy od dnia 01 stycznia 1990 roku, już zaklasyfikowanej jako płatna usługa – nosząca nazwę „wysyłka druków”. Wcześniej do chwili wejścia w życie tego zarządzenia – obsługa pocztowa kart QSL była przez całe lata 80-te finansowana w 90 % przez Ministerstwo Łączności – ale pod słusznym i pamiętanym do dzisiaj warunkiem – przynależności do PZK.

Klub SP6PCH odgrywający rolę wiodącą w Jeleniej Górze mieścił się wtedy przy Urzędzie Pocztowym, a pracownikiem Poczty Polskiej, zatrudnionym jako kierujący klubem – na ćwierć etatu był pan Stefan Półtorzycki. Niestety, ale od dnia 14 stycznia 1992 roku klub otrzymał wymówienie lokalu, a pan Stefan Półtorzycki odszedł z zajmowanej funkcji. Dlatego zaczęto głośno zastanawiać się nad czymś takim jak powołanie miejscowego, lokalnego oddziału PZK.

Znacznie wcześniej, bo w dniu 14 września 1991 roku – w schronisku, na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim miało miejsce trójstronne spotkanie – tak zwanego Euroregionu Nysa. Wśród przedstawicieli z DL, z OK i z Polski był nasz niezawodny kol. Zdzisław SP6LB (sk – 2015-03-02 – 85 lat. RIP !).Omówiono wiele spraw radioamatorskich, między innymi problemy silnych zakłóceń ze strony niemieckich urządzeń odbioru przemiennika SR6J w Dreźnie. Całkiem sympatycznym akcenktem tego trójstronnego spotkania było porozumienie w sprawie Zawodów „Euroregion Contest” – zaplanowanych w marcu następnego roku. Odbyły się one dnia 04 marca 1992 roku, od godz.18:00 do godziny 19:00 w całkiem miłej i eleganckiej atmosferze. Biorąca w nich udział stacja SP6BGF wymieniła raporty ze stacjami SP6FXF, SP6GTN, SP6IEQ, z nie istniejącą już stacją SP6ZJR oraz z nie żyjącym już kolegą Stanisławem SP6GNO (sk 2015-01-18). Niestety, ale ze względu na średnio/niską frekwencję w tych zawodach, bo zaledwie po kilkanaście stacji z każdego kraju – zawody odbyły się tylko jeden raz… a szkoda.

Na Zebraniu w dniu 12 września 1992 roku na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim – z inicjatywy ŚP. Kol. Zdzisława SP6LB omawiana była możliwość utworzenia nowego Oddziału PZK w Jeleniej Górze.

Zwołane w dniu 05 czerwca 1993 roku pierwsze zebranie miało miejsce w siedzibie Ligi Obrony Kraju i istniejącego jeszcze wtedy klubu LOK SP6KCS – na Wzgórzu Kościuszki nr 6 – w Jeleniej Górze. Było to nadzwyczajne zebranie, na którym przede wszystkim zostały poruszone wprowadzone zmiany w statucie na wcześniejszym Nadzwyczajnym Zjeździe PZK. Właśnie na tym Zebraniu postanowiono o przekształceniu dotychczasowej Jeleniogórskiej jednostki terenowej przynależącej do ZOW PZK Wrocław – w pełnoprawny Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców.

W uchwale końcowej Zebrania była już użyta nazwa „Sudecki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców”. Ówczesne wymagania co do zamiaru założenia nowego Oddziału Terenowego PZK mówiły o minimum 50 członkach założycielach OT. Po otwarciu zebrania stwierdzono spełnione co do ilości członków-założycieli wymagania. Wyborów dokonano już według nowego Statutu.

W składzie pierwszego nowowybranego Zarządu SOT znaleźli się : Prezes SOT – SP6LB mgr.inż Zdzisław, Viceprezes/sekretarz SOT – SP6FXF mgr. Wiesław oraz skarbnik SOT kol. SP6MRD inż. pożarnictwa (obecnie SP8MRD – dyrektor szkoły) Piotr. Komisję Rewizyjną stanowili : przewodniczący SP6OPZ – Henryk oraz dwaj członkowie, koledzy SP6ARF Stanisław i SP6DAY Jerzy. Ponieważ Sudecki OT PZK nie dysponował lokalem – zatem jego siedzibą było prywatne mieszkanie kol. Prezesa Zdzisława SP6LB. Sudecki OT-13 już po kilku tygodniach został rejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze i uzyskał także Regon w tamtejszym Urzędzie Statystycznym nr: 230 852 222. Zaraz po ogłoszeniu swojej działalności miał własne konto – konto dla organizacji „Non Profit” w PKO BP – oddział Cieplice Śląskie Zdrój. Termin następnego zebrania ustalono na dzień 6 listopada 1993 r.

Nieco później w dniu 15 stycznia 1994 roku, po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej – w Goerlitz odbyło się robocze spotkanie dotyczące współpracy organizacyjnej między DARC i PZK na niwie Packet Radio. Tematyka poruszana na tym spotkaniu, to sprawy dotyczące współpracy transgranicznej oraz korelacji częstotliwości linków pomiędzy DL a SP. Ze strony PZK w tym spotkaniu brał udział prezes OT-13, ówczesny UKF Manager PZK – kol. SP6LB mgr. inż Zdzisław z Jeleniej Góry. Stronę niemiecką, czyli DARC reprezentował kol. DG1DS – inż. Friedrich z Hagen. Było to jedyne takie spotkanie – bo jak wiemy w kilka lat później (po 2006 r.) moda na emisję packet radio zaczęła przemijać . Drugie takie spotkanie odbyło się w dniach 05-06 czerwca 2004 roku w Berlinie. Miało ono na celu uregulowanie spornych spraw związanych z pracą przemienników FM po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Uregulowano również wszelkie sprawy transgranicznych linków Packet Radio – znacznie zwiększając jednocześnie ich ilość. Zatwierdzono również program dalszej współpracy, przewidujący następne tego typu robocze spotkania. Umowę w tej sprawie podpisali, ze strony DARC prezes DARC – kol. DL9KCX – czyli dr. Lothar Grunow, członkowie Zarządu DARC – DF5UG Hans H. Ehlers, DL5NBZ Reiner i DO1KXL oraz redaktor miesięcznika „CQ DL” – Andreas. Z naszej strony oprócz Prezesa ZG PZK kol. SP2JMR Piotra złożyli podpisy – Sekretarz Generalny PZK kolega Bogdan Machowiak SP3IQ (ex SP3CJW), kol. SP5HS mgr. inż Krzysztof (sk – 2016-08-01) i tłumaczący cały przebieg dyskusji kol.Wojciech SP9P (ex SP9FJA). Niestety – ale dzisiejsza młodzież styka się z pojęciem „mode Packet Radio” – jedynie czytając o niej w kalendariach, w starych książkach – czy też w starych fachowych czasopismach.

Już w październiku, w dniach 8 i 9 w 1994 roku w Domu Wczasowym „Śnieżynka” w Szklarskiej Porębie odbył się hamfest Sudeckiego OT PZK. Pierwszy dzień hamfestu po części oficjalnej do przerwy obiadowej, wypełniony był w sprawozdania techniczne oraz (jaki zwykle ) w giełdę sprzętową. Po obiedzie, aż do zmierzchu królowały w dyskusjach tematy techniczne – w szczególności dotyczące amatorskiej telewizji (SSTV) połączone z pokazami videofilmów. Po zatwierdzeniu uchwał części oficjalnej był czas na rozrywkę przy ognisku.

Drugi dzień – to dzień wycieczkowy – zwiedzania Szklarskiej Poręby, wodospadu Kamieńczyka i możliwości wyjazdu na Szrenicę wyciągiem krzesełkowym. Ogólnie – to była bardzo udana impreza, o której to nie tylko koledzy z OT-13 mówią dobrze do dzisiaj, ale i goście z DOT- 01 Wrocław wyrażali się w superlatywach – ponieważ ilościowo na tym hamfeście stanowili oni potężną grupę.

A teraz zdarzenie, które zostało opisane w styczniowym numerze „MK QTC 1995/1” przez kol. SP7VCJ Mariusza Hakselmana , świadka wypadku drogowego w dniu 06 grudnia 1994 roku – w odludnym miejscu Czech . Będąc na miejscu wypadku przy rozmowie z poszkodowanym pobrał od niego dane, aby telefonicznie zorganizować pomoc. W Czeskiej Republice telefony działały dokładnie w 1994 roku tak samo beznadziejnie jak w SP, zawołał zatem na przemienniku SR6J kogoś, kto mógłby w tej sprawie cokolwiek pomóc.Odzew był oczywiście szybki, wręcz natychmiastowy , bo zgłosił się kol. Piotr SP6MRD (skarbnik SOT) – lecz nie dysponował on telefonem. Drugim kolegą krótkofalowcem, który natychmiast zareagował i zgłosił się Mariuszowi był kol. Roman Łapuszko SP6QNO – też członek Sudeckiego OT, z Wałbrzycha. Mariusz będąc zmuszony dotrzymać terminu musiał jechać dalej, zatem przekazał Romanowi wszelkie dane poszkodowanego. Po powrocie do kraju kol . Mariusz SP7VCJ dowiedział się dzwoniąc do poszkodowanego – że udzielono mu szybkiej i sprawnej pomocy medycznej dzięki pośrednictwu kol. Romana SP6QNO. Poprosił Mariusz zatem redakcję „Magazynu Krótkofalowców QTC ” o udzielenie koledze Romanowi SP6QNO (co redakcja skrzętnie opisała) pochwały za należyte wykorzystanie przemiennika. Sprawdziło się stare hasło : „krótkofalowcy to ludzie dobrej woli” ! Brawo Panie Romanie – tak trzymać !

W Domu Harcerza przy ul. Wiejskiej 41 w Jeleniej Górze – dnia 18 listopada 1995 roku, począwszy od godziny 10:00 – odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sudeckiego OT PZK – połączone z wyborem delegata na Zjazd Krajowy PZK. Omówiono temat utrzymania przy życiu „Zawodów Sudeckich”, jak i też bieżące sprawy dotyczące przemienników UKF (SR6J; SR6JG ), węzła i przemiennika packet radio SR6DJG, jak również trzech beaconów w pasmach – 2m, 70cm i 23cm.

Pierwotnie to zebranie było planowane w siedzibie LOK na Wzgórzu Kościuszki 6. Jako ciekawostkę pragnę przypomnieć że wysokość składki PZK wynosiła wtedy 48 PLN plus 6 PLN składka SOT. Delegatem na Zjazd Krajowy został oczywiście wybrany kol.SP6LB prezes Sudeckiego OT mgr. Inż. Zdzisław Bieńkowski. Zebranie zakończono o godzinie 14:00. Następnego roku w dniu 15 czerwca 1996 r. miało miejsce spotkanie członków Sudeckiego OT PZK – z delegatami na Krajowy Zjazd PZK. Miało ono miejsce w przeuroczym i doskonale położonym schronisku „Na Stogu Izerskim”, leżącym na wysokości ponad 950 mASL – dobrze skomunikowanym z miastem Świeradów Zdrój – ładną, zadbaną drogą dojazdową – umożliwiającą dojechanie samochodem aż na miejsce Zjazdu. Spotkanie nie trwało zbyt długo – mimo dużej ilości tematów do omówienia – ponieważ nie dopisała frekwencja członków Sudeckiego OT PZK., było nas zaledwie 16 osób. Zebranie zakończono o godzinie 13:00.

Nieco później, bo w dniach 27 wrzesień – 06 październik 1996r. w Tel Avivie (4X – Izrael ) odbyła się Konferencja I Region IARU. Miała ona na względzie takie sprawy jak:
1 – Zagrożenie i ochrona posiadanych przez nas krótkofalowców pasm amatorskich.
2 – Konfrontacja służb radioamatorskich z zagrożeniami ze strony nowych technik komunikacyjnych.
3 – Omówienie status quo działalności radioamatorskiej – w szczególności na falach krótkich i UHF/VHF/SH.
Obserwatorem ze strony Ministerstwa Łącznośći był inż .Waldemar Krassowski SP4KM . Reprezentantem ze strony PZK był prezes Sudeckiego Oddziału Terenowego a jednocześnie SP UKF Manager, kol. SP6LB – mgr. inż. Zdzisław.

Ponieważ dnia 09 listopada 1996 roku ze składu Zarządu Sudeckiego OT odszedł pełniący funkcję skarbnika inż. Piotr kol. SP6MRD – przeniesiony służbowo do Opola – zwołano zebranie w Ośrodku Szkoleniowym LOK na Wzgórzu Kościuszki 6 – celem uzupełnienia składu Zarządu . Po wyborach Zarząd SOT uległ jedynie lekkiej modyfikacji. Prezesem został dalej kol.SP6LB Zdzisław, dotychczasowy sekretarz mgr. Wiesław kol. SP6FXF wybrany został na wyższe stanowisko – wiceprezesa. Nowymi byli wybrani – sekretarz kol. SP6ORK Krzysztof (doktor inżynier nauk technicznych, obecnie adiunkt w katedrze zarządzania bezpieczeństwem Uniwersytetu Zielonogórskiego), a funkcję skarbnika objął na dwanaście następnych lat kolega SP6OWJ -Wojciech.

W dniu 19 maja 1997 roku na szczycie Małej Kopy (JO70UR) na wysokości 1.375 mASL, w pomieszczeniu maszyny wyciągu Kolei Linowych w Karpaczu, pod egidą kol. SP6CRT – mgr. inż Henryka zainstalowano pracujący na częstotliwości 438,675 Mcs – na dzisiejszym kanale RU694-U086 (dawniejsze oznaczenie tego kanału – R71) przemiennik mający znak SR6G.

W dniach 7- 8 czerwca 1997 roku, w miejscowości Leśna na Zamku Czocha miał miejsce pierwszy na tym zamku Hamfest Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Spotkanie nie miało szans na dobrą opinię (oprócz części oficjalnej) ze względu na niesprzyjającą ku temu pogodzie. Dlatego wszystko (giełda sprzętowa, odczyty i prelekcje o tematyce ATV) odbywało się w zamkniętych pomieszczeniach zamkowych. Wyżywienie było zadowalające i niedrogie bo w cenie 34,50 – 41,50 PLN za cały dzień. Całością organizacyjną Hamfestu kierował Sekretarz SOT kol. SP6ORK dr. inż Krzysztof oraz skarbnik naszego Oddziału – kol. SP6OWJ Wojciech.

Na Wzgórzu Kościuszki 6 w siedzibie LOK w Jeleniej Górze w dniu 15 listopada 1997 roku – począwszy od godziny 10:00 odbyło się podsumowujące całą kadencję Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sudeckiego OT PZK. Skoncentrowano się przede wszystkim na ustaleniu składu Zarządu zgodnie z wytycznymi ZG PZK. Po uroczystym otwarciu Zebrania – Prezes SOT kol. Zdzisław Bieńkowski – SP6LB wręczył Odznaki Honorowe PZK przyznane dla członków SOT . Otrzymali je koledzy : SP6CUS Jacek, SP6FXF mgr. inż Wiesław, SP6GNO Stanisław (sk -2014-01-18) i SP6NXR Roman – wszyscy na wniosek Zarządu Sudeckiego OT. Odznaczenie to otrzymał też kolega Stanisław SP6BGF – ale z nadania Prezesa Zarządu Głównego PZK – SP3CUG mgr. inż Ryszarda. Ogłoszono wyniki i równie uroczyście wręczono nagrody za „Zawody Sudeckie 1997”. Prezesem Sudeckiego OT PZK wybrano ponownie kol. Zdzisława SP6LB, oraz skarbnika SP6OWJ Wojciecha – który pozostał na swym stanowisku na następną kadencję. Wiceprezesem został wybrany kol. Zbigniew SP3BCE (ex SP3AVM), sekretarzem wybrano kol. Roberta Grzechnika SP6QKY. QSL Managerem został powołany kolega Jacek SP6VGJ. Całkowitej zmianie uległa Komisja Rewizyjna, która od tego dnia była kierowana przez sympatycznego Old Timera kolegę Eugeniusza SP6RGU. W jej skład wchodzili jeszcze kol. Jerzy SQ6FHX , oraz kol. Ryszard SQ6COW. Ponieważ Poczta Polska permanentnie podnosiła wysokość opłaty za korzystanie ze skrzynki pocztowej zatem OT-13 zatwierdził na tym zebraniu – rezygnację z tego rodzaju usługi, a adresem korespondencyjnym Sudeckiego OT PZK stał się adres domowy Prezesa SOT – kolegi Zdzisława SP6LB.

W niedzielę 15 grudnia 1997 roku – w nastrojowej restauracji „Tokaj” znajdującej się w starym centrum Jeleniej Góry, przy ulicy Pocztowej odbyło się począwszy od godz 15:00 kameralne (bo zaledwie w 9 osób – więcej nie dotarło) przedświąteczne spotkanie Zarządu SOT z członkami Sudeckiego OT PZK. Spotkanie przebiegło w sympatycznej i kurtuazyjnej atmosferze i było poświęcone
w większości sprawom bieżącym OT-13 jak i też przyszłości Oddziału. Prezes Sudeckiego OT kol. Zdzisław SP6LB rozdał uczestnikom tego spotkania nagrody i dyplomy. Spotkanie trwało do godz 20:00 i gdyby nie przymus powrotu do domu – trwałoby znacznie dłużej. Odjazd pociągu PKP do Wałbrzycha był w rozkładzie jazdy w kilka minut po godz. 21:00 – należało się nieźle pogimnastykować aby po długim wysłuchiwaniu i składaniu życzeń świąteczno-noworocznych nie spóźnić się na ten pociąg.

W 1998 roku , w dniach 14-15 Maja – miał miejsce w Karpaczu XXVII Zjazd Polskiego Klubu UKF. Clou programu tego Zjazdu było pokazowe Meteor Scatter QSO na 144 Mcs, pomiędzy Zbigniewem SP6AZT / 6 (now SP6A) a kol. Jahan’em A. PA3DZL zamieszkałym w malutkiej holenderskiej miejscowości Sint Willebrod. Prezesem PK UKF na następną kadencję PK UKF został wybrany kol. SP9EHS – Roman z Bytomia .

W dniach 30/31 maja 1998 roku – na zamku Czocha odbył się Hamfest Sudeckiego OT PZK. Głównym punktem spotkania było omówienie sytuacji w PZK jak i też w samym Sudeckim OT. Przed dostępną dla wszystkich biorących udział w imprezie – ogólną dyskusją odbyło się wręczenie legitymacji i odznak nowym członkom SOT. Koszty uczestnictwa w imprezie były niezbyt wysokie, bo poniżej 50 PLN (dokładnie to 41,50 – 44,50 PLN ) a zawsze towarzysząca tej imprezie giełda sprzętowa jak też wycieczka da sąsiednich Czech wymagały już więcej gotówki.

W większości sprawami organizacyjnymi imprezy zajmował się kol. Jacek SP6CUS, a pomagał mu sekretarz SOT kol. Robert SP6QKY.

Z okazji 200 rocznicy urodzin największego polskiego wieszcza Adama Mickiewicza, członkowie Sudeckiego OT PZK – czyli kolega Zbigniew SP6VWT (zmarł 18 października 2007 roku) odwiedzili w dniach 21-25 sierpnia 1998 roku – swoje i wieszcza rodzinne strony czyli Białoruś. Wraz z towarzyszącym mu kolegą Tadeuszem Połomskim SQ6BBV pracowali tam przez pięć dni – bo do dnia 25 sierpnia – z Nowogródka pod specjalnym okolicznościowym znakiem białoruskim EV200AM. Mieli również przydzielone znaki indywidualne EU200A i EU200M. Pracując pod tymi prywatnymi znakami , oraz pod znakiem EW/SP6VWT zaliczyli ponad 2800 QSO’s. Gratulujemy!

Prezes OT-13 zwołał w dniu 21 października 1998 roku Zebranie Zarządu Sudeckiego OT. Kolega SP6LB – Zdzisław omówił tematy zagadnień, które będą omawiane na najbliższym Posiedzeniu Plenarnym Zarządu Głównego PZK w Katowicach, w dniu 24 października 1998 roku. Postanowiono, że Sekretarz SOT zamówi w Sekretariacie ZG PZK nowe, czyste blankiety druków Licencji SWL – 20 sztuk. Roześle do członków OT – 13 blankiety na wpłatę składek SOT, na składki PZK, oraz najnowszy numer ” Biuletynu Oddziału 13 „. Do wszyskich klubów Sudeckiego OT ubiegających się o zwolnienie z płacenia składek na pierwsze półrocze 1999 roku – sekretarz rozesłał specjalnie opracowane w tym celu formularze oświadczeń.

Zatwiedzono zmianę trzech operatorów odpowiedzialnych za węzeł packet radio SR6DJG. Nowymi operatorami zostali koledzy – SQ6COU Piotr, SP6QKJ – Wiesław oraz SP6VGJ – Jacek, który to po okresie półtoramiesięcznym pełnienia tych obowiązków – złożył reezygnację z tej funkcji – w dniu 12 grudnia 1998 roku. Powodem jego rezygnacji był (z racji zawodu wojskowego – rozkaz) fakt wyprowadzki do Leszna. Złożył on również rezygnację z pełnienionej przez niego ponad rok czasu funkcji QSL Managera Oddziałowego SOT.

Dlatego to na Zebraniu w dniu 21 grudnia 1998 roku na rozszerzonym posiedzeniu Zarządu SOT dokonano nowego podziału zadań. Funkcję QSL Managera Oddziałowego objął wtedy kol. Stanisław SP6BGF, który zgodnie z Uchwałą Zjazdu Krajowego PZK w Katowicach – na którym to postanowiono o likwidacji QSL Managerów Okręgowych – rozsyłał karty bezpośrednio do innych Oddziałowych QSL Managerów. Po trzech miesiącach zaczęło się… – bo niestety okazało się, że należy „obowiązkowo korzystać odpłatnie ” – hi ! – z pośrednictwa „Okręgowego” QSL Managera w Legnicy – kol. Marka SP-3003-LG (zmarł w wieku 60 lat – 12 listopada 2015 r. – Cześć Jego pamięci!) – o czym to wcale nie wiedział nowy QSL Manager Sudeckiego OT- dlatego wysyłał on zawsze karty do CB QSL w Bydgoszczy – z pominięciem „cichego Managera Okręgowego w Legnicy”. Korespondencja obsługi QSL z Bydgoszczy – czyli karty z Centralnego Biura QSL trafiała do niego również z pominięciem pośredników. Uchwała – uchwałą … ale do likwidacji QSL Managerów Okręgowych nigdy nie doszło. Po trwającej minimum pięć miesięcy urzędowej korespondencji z pełniącym funkcję szefa CB QSL kol. SP2PI Jerzym (zmarł w wieku 80 lat, dnia 17 stycznia 2016 roku – Cześć Jego pamięci!) prezes SOT kol. Zdzisław SP6LB i inni Prezesi oddziałów wyprowadzili z użytku nikomu nie potrzebną biurokrację a samą obsługę QSL na prostą drogę. Metodyka obsługi QSL Managera Sudeckiego OT – okazała się być bez zarzutu.

Kolejne Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK odbyło się w dniu 19 stycznia 1999 roku, w mieszkaniu Prezesa Sudeckiego OT PZK. Udział wziął komplet członków Zarządu. Ustalono że wszyscy członkowie, którzy opłacili składkę członkowską PZK i kluby, które zadeklarowały pośrednictwo dla swoich członków – będą otrzymywać karty QSL na swoje znaki i wszystkich członków. Karty QSL
operatorów nie będących członkami SOT – będą przechowywane do odbioru osobistego. Sekretarz SOT roześle do klubów pismo obligujące je do podania aktualnych adresów wszystkich członków klubu, na podstawie których Sekretarz sporządzi aktualną listę członków SOT i zamieści ją na internetowej stronie Sudeckiego OT PZK, jak również w sieci packet radio. Ustalono, że do Sudeckiego OT PZK przynależy 11 stacji klubowych – z czego jedna o podwójnym znaku – nadawczym i nasłuchowym, (SP-0013-JG, SP6PCM) oraz 19 indywidualnych stacji nasłuchowych i 53 indywidualne stacje nadawcze. Wydano pierwsze nowe znaki nasłuchowe, otrzymali je: SP-13-001 Iwona, SP6-13-002 Dominik obecnie – SQ6ILA, SP6-13-003 Marcin, SP6-13-004 Tomasz – wszyscy nasłuchowcy mieszkający w Bogatyni. Przyjęto do OT-13 nowych członków nadawców, byli to kol. kol. SP6GTN mgr. Franciszek ze Świdnicy, SP6RLM Ryszard z Dzierżoniowa (zmarł nagle w wieku 44 lat, dnia 27 sierpnia 1999 roku), SP6RLU Zdzisław z Dusznik Zdroju, kol. SP6RLZ Bolesław ze Strzegomia, kol. SQ6BBS Janusz z Wałbrzycha, (zginął tragicznie w wieku 47 lat, w Kłodzku, dnia 07 lutego 2000 r.) Kol. SQ6ELF Paweł i SQ6ELV Rafał – obydwaj młodzi inżynierowie z Mieroszowa, z nieistniejącego już klubu SP6YCV, kol. SQ6EMK Stanisław – z Wałbrzycha (zmarł nagle w wieku 51 lat, dnia 08 grudnia 1999 r.) oraz SQ6LAW Zdzisław z Jedliny Zdroju.

W ramach comiesięcznych zebrań Zarządu OT-13 – w marcu 1999 roku – wypadło ono w dniu 11 marca. Zebranie to jak zwykle odbyło się w siedzibie SOT – czyli w mieszkaniu Prezesa kol. SP6LB oddziału Sudeckiego PZK – przy ul. S. Staszica w Jeleniej Górze, w dzielnicy Cieplice Śląskie Zdrój. Przyjęto bez uwag protokół z poprzedniego zebrania. Ponieważ po stronie czeskiej Karkonoszy uruchomiono przemiennik pracujący na częstotliwości przemiennika SR6J – odczytano list od Ladislawa OK1FQ, zawierający przekupną propozycję że w zamian za częstotliwość przemiennika SR6J – użyczy nam aparaturę całkiem nowego przemiennika. Ustalono aby monitować w tej sprawie u Czeskiego UKF Managera OK2ZI. W sprawie przeglądu części „A” i „B” przemiennika SR6J – koledzy SP6NXR Roman i Zdzisław SP6LB umówili się że pojadą na Szrenicę, zdemontują obydwie części przemiennika i zwiozą je do przeglądu na warsztacie kol Romana SP6NXR. Ponieważ digipeater SR6DJG-10 miał zaledwie czterech użytkowników, uwzględniając wniosek kol. Jacka SP6VGJ aby koszty zużytej przez niego energii elektrycznej i modernizacji były pokrywane z datków członków jak i też z pieniędzy Sudeckiego OT. Temat ATV został wyróżniony jako rozwojowy w OT-13. Kol Marian SP6JKH (obecnie SP6N) – przekazał sumę 100 PLN, na rozwój bramki internetowej . Datę dnia 25 kwietnia 1999 przyjęto jako datę następnego Walnego Zjazdu Oddziałowego – Sudeckiego OT w hotelu Cieplice.

Warto przeczytać – w marcowym „Krótkofalowcu Polskim” nr 3/99, na str 9. Są tam zamieszczone wyrazy uznania dla kol. SP6LB mgr inż. Zdzisława, który jak wiemy – niestety już zmarł w wieku 85 lat po długiej chorobie dnia 02 marca 2015 roku, ale pamięć o nim jako o bardzo ludzkiej osobie pozostała nie tylko między nami członkami Sudeckiego OT. Wyraził je właśnie na łamach tego numeru „Krótkofalowca Polskiego” współuczestnik jego pobytu w Lillehammer – kol. Zdzisław – chyba SP3GIL – za sponsoring kosztów przejazdu i pobytu w Norwegii ze strony kolegi Zdzisława SP6LB dla trzeciego uczestnika konferencji w w/w Lillehammer. Niestety, ale znaku trzeciego uczestnika tej konferencji ze strony SP nie podano – a szkoda !

Zjazd – narada członków Sudeckiego OT PZK odbył się dnia 25 kwietnia 1999 roku, w hotelu „Cieplice”, w Jeleniej Górze, w Cieplicach Zdroju. Zebranie rozpoczęło się od godzinie 10:00 – i poświęcone zostało przede wszystkim tematowi zgłoszenia Sudeckiego OT PZK do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – celem uzyskania osobowości prawnej oddziału SOT. Zebranie to było planowane już pół roku wcześniej i miało się odbyć na Zamku Czocha. Na przeszkodzie stanęło jednak zawyżanie przez oferentów ceny wynajmu sali na zamku. Dyskusja na temat osobowości prawnej Sudeckiego OT – była krótka i nie spotkała się z żadnym wyrazem sprzeciwu. Zarząd SOT złożył więc niezwłocznie wszelkie niezbędne w tym kierunku papiery do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. W drugiej części tego zebrania koledzy SQ6COU Piotr i SP6VGJ Jacek omówili szczegółowo sprawy sprzętu i pracy na Packet Radio. Dowiedzieliśmy się zatem, że węzeł Packet Radio digipeatera SR6DJG na Górze Szybowcowej pracuje zaledwie w 80 % i potrzebuje dalszych inwestycji aby pracował on jeszcze do 2009 roku. Z węzłem na filii Politechniki sprawa była zależna od pokrywania przez Sudecki OT PZK kosztów wymiany płyty głównej i powiększenia jego pamięci – a przede wszystkim od pokrywania przez OT-13 kosztów zużytej energii elektrycznej. Sekretarz Sudeckiego OT kolega Kazimierz SQ6GGT odczytał list protestacyjny w sprawie uruchomienia przez Czechów digipeatera pracującego zaledwie 80 kilometrów od Bogatyni dokładnie na częstotliwości naszego SR6DJG.

Dotychczasowy (od dwóch lat – wybrany 15 listopada 1997 roku) wiceprezes Sudeckiego OT kol. SP3BCE, (ex SP3AVM) Zbigniew zgłosił drogą korespondencyjną rezygnację z pełnionej funkcji w dniu 10 listopada 1999 r. Natomiast w dniu 11 listopada 1999 na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które to się rozpoczęło o godz 10:00 w szkole podstawowej nr 4 na Zabobrzu w Jeleniej Górze, przy ul. Karłowicza 33 – oficjalną rezygnację ze względu na trudności pogodzenia hobby z nauką złożył studiujący na Politechnice Wrocławskiej kol. SP6QKY Robert Grzechnik – pełniący dotychczas (również od dwóch lat) z powodzeniem funkcję Sekretarza OT-13. Prezes Sudeckiego OT PZK kol. SP6LB – mgr. inż. Zdzisław zaznajomił obecnych na Zebraniu z przebiegiem posiedzenia Zarządu Głównego PZK z dnia 09 października 1999 roku, jak i też z ustaleniami IARU Conference I Region w Lillehammer, na której kolega Zdzisław SP6LB był wysłannikiem PZK. Odbyła się ona w dniach 18-25 września 1999 roku.

Prezes OT-13 powiadomił ogół zebranych, że Sudecki OT PZK ma już sądownie potwierdzoną osobowość prawną. Krajowy Rejestr Sądowy zanotował Sudecki OT pod numerem KRS 000001983. Wojewódzki Urząd Statystyczny nadał SOT-owi – REGON 230852222. W Urzędzie Skarbowym OT-13 uzyskał NIP numer : NIP 611-23-16-094. Po tajnych wyborach uzupełniających ogłoszono skład Zarządu SOT – wyniki były następujące – jako”starzy” członkowie Zarządu pozostali Prezes kol.SP6LB – Zdzisław i Skarbnik SP6OWJ – Wojciech. Nowo wybranymi członkami Zarządu SOT zostali koledzy: Wiceprezesem został – SP6VGP Piotr, Sekretarzem – SP6VWT Zbigniew, członkiem Zarządu SOT został wybrany kol. Ryszard – SP6DHH oraz zastępcą członka Zarządu został kol. SQ6GGT (now SP6GBR) – mgr. inż elektronik kol. Kazimierz. Komisja Rewizyjna pozostała bez żadnych zmian, w dotychczasowym składzie od dnia wyborów na zebraniu – 15 listopada 1997. Na Zjazd Krajowy PZK, który ma się odbyć w Kołobrzegu 11 czerwca 2000 roku – wybrano dwóch delegatów, w osobach – kol.SP6LB mgr. inż Zdzisława oraz SP6VGP kolegę Piotra ze Zgorzelca. W związku z nasilająca się chorobą – Sekretarz Sudeckiego OT wybrany na to stanowisko w dniu 11 listopada 1999 roku kol. SP6VWT – Zbigniew złożył w dniu 17 kwietnia 2000 roku rezygnację z pełnionej przez niego funkcji. Obowiązki Sekretarza objął z marszu – dotychczasowy zastępca członka Zarządu – kolega SQ6GGT mgr. inż. elektronik Kazimierz (Kaziu to nasz pewny i żelazny zastępca do pełnienia wszelkich funkcji w zarządzie OT-13! – hi! ). Wcześniej kolega Zbigniew SP6VWT w łącznościach na pasmach KF i UKF mówił o swojej coraz niższej dyspozycyjności zdrowotnej. Zmarł po długiej – bo aż siedmioletniej walce z chorobą, w wieku 71 lat, w dniu 18 października 2007 roku. Cześć Jego pamięci!

Na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, w lokalu schroniska turystycznego i na zewnątrz przed nim, od rana bo już od godz. 09:00 w dniu 30 maja 2000 roku, zaczęła się niezwykle udana, otwarta dla wszystkich impreza, spotkanie pod nazwą „Sobotnia Majówka”. Była ona nie tylko dla członków SOT, ale również dla ich rodzin, dzieci i wnuków. . W mniej oficjalnej części można było popatrzeć na pracę na radiostacji SP6YAS/6 na – zewnątrz budynku , która miała dwa urządzenia na KF i na UKF wraz z ciekawym wyposażeniem i zaskakującymi systemami antenowymi. Można było śledzić pokaz modeli latających sterowanych radiem. Część oficjalna spotkania odbyła się pod dachem – były to wszelkie bieżące raporty, omówienie spraw związanych z Sudeckim OT i z ZG PZK i oraz analiza wniosków związanych ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Zjazdem Krajowym PZK w Kołobrzegu w dniu 10 czerwca 2000 roku. Można też było (ale za extra opłatą) przelecieć się samolotem nad pięknymi Karkonoszami. Impreza trwała do godz. 15:00. Było smaczne wyżywienie i mnóstwo dodatkowych przyjemności jak napoje czy lody. Udział w tej imprezie wzięło ponad 100 osób.

Następne posiedzenie Zarządu Sudeckiego OT PZK odbyło się w Jeleniej Górze/Cieplicach Zdroju, ul. Stanisława Staszica, czyli w mieszkaniu Prezesa Sudeckiego Oddziału Terenowego kolegi Zdzisława SP6LB – w dniu 6 września 2000 roku. Zarząd Sudeckiego OT postanowił rozesłać wszelkie informacje i ustalenia ostatniego Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego PZK – który to miał miejsce w Kołobrzegu w dniu 10 czerwca 2000 roku. Najważniejszą uchwałą było ustalenie ulżenia w pracy kolegom z Zarządu Głównego PZK – przez przekazanie części swoich obowiązków będących dotychczas w gestii Zarządu Głównego PZK – kolegom z poszczególnych Zarządów Oddziałowych. Na mocy zarządzenia uchwalonego na posiedzeniu ZG PZK w Toruniu w dniu 18 listopada 2000 roku, począwszy od dnia 01 stycznia 2001 – każdy jeden z krótkofalowców będzie musiał należeć (ale bez przestrzegania zasady rejonizacji) do jakiegoś Oddziału PZK. Ponieważ, począwszy od tego właśnie dnia Sekretariat Zarządu Głównego PZK już nie będzie prowadził jakichkolwiek spraw członkowskich. Wszelkie sprawy członkowskie związane z zapisami do PZK, z opłatą składek jaki też związanych z obsługą kart QSL – począwszy od dnia pierwszego stycznia 2001 są już tylko i wyłącznie – w gestii Oddziałów Terenowych PZK. Również pod tym samym adresem odbyło się w dniu 22 listopada 2000 roku – posiedzenie Zarządu Sudeckiego OT PZK w Jeleniej Górze. Podczas omawiania nowelizacji Statutu PZK na posiedzeniu ZG PZK w Toruniu z dnia 18 listopada postanowiono rozesłać do byłych i obecnych członków SOT komunikat z informacjami o decyzjach posiedzenia Zarządu Głównego PZK. Nowum w kwestii wnoszenia składki członkowskiej – to obowiązek wpłacania jej do Oddziału PZK. Wynosiła ona wtedy w OT-13 na rok 2001 – 45 PLN, w rozbiciu – 35 PLN do ZG PZK i 10 PLN składka na rzecz OT-13, plus 10 PLN wpisowe nowowstępujący do PZK. Można ją było wpłacać u skarbnika Sudeckiego OT lub na bankowe konto Oddziału. Na Posiedzeniu ZG PZK w Toruniu było również szeroko omawiane porozumienie Prezesa ZG PZK z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Obroną Cywilną (Zarządzanie Kryzysowe Ochrony Ludności) a w przygotowaniu było jeszcze porozumienie z Policją. Został nawiązany z Zarządem Krajowym PAR – ścisły kontakt mający na celu przygotowanie nowych dokumentów dotyczących Radiowej Służby Amatorskiej. Otrzymana z Zarządu Głównego PZK z Leszna – Baza Danych członków PZK – była nie tylko niepełna i nieaktualna, ale zawierała ona też mnóstwo błędów. Dlatego Zarząd OT-13 postanowił rozprowadzić do wszystkich klubów formularze „Informacja o członku PZK”, z prośbą o wypełnienie i przekazanie ich do Sekretarza Sudeckiego OT kol. Kazimierza SQ6GGT – na najbliższym Zebraniu SOT w Cieplicach Zdroju, które to zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odbyło się w dniu 09 grudnia 2000 roku.

Po zakupie nowych generatorów kwarcowych firmy OMIG, Zarząd OT-13 zaplanował na początek października wymianę cześci „A” przemiennika SR6J i wymianę linku w paśmie 70 cm. Węzeł Packet Radio SR6DJG ma już wymieniony twardy dysk, a kol. Jacek SP6VGJ uruchomił go na przełomie miesięcy września i października. Zarząd Sudeckiego OT ustalił termin następnego Zebrania Oddziałowego na dzień 09 grudnia 2000 roku.

Było to doroczne Walne Zebranie Sudeckiego OT PZK, jak zwykle odbyło się ono w hotelu „Cieplice” w Cieplicach Zdroju. Oprócz omówienia i podsumowania działalności Oddziału został powołany (nasz żelazny rezerwowy !) nowy Sekretarz w miejsce kol. Zbigniewa SP6VWT, który ze względu na stan zdrowia złożył dymisję w kwietniu. Został nim ponownie kol. SQ6GGT mgr. inż. Kazimierz. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. Kol. Roman SP6RZ wystąpił z wnioskiem o powołanie Stanisława SP6BGF na QSL Managera Okręgowego. Wniosek został przyjęty – w związku z czym Zarząd Sudeckiego OT-13 zgłosił kol. Stanisława SP6BGF do Zarządu Głównego PZK – na QSL Managera ze specjalnymi uprawnieniami. Zebrano składkę w wysokości 20 złotych od aktualnych obecnych na zebraniu członków Sudeckiego OT. Podczas obrad doszło też do niemiłych i mocnych bulwersacji – do próby poróżnienia środowiska krótkofalarskiego OT-13. Bardzo „aktywny” był kolega Roman SP6RZ ( ex SP6XRZ – zmarł dnia 06 czerwca 2012 r.) – złożył wniosek o odwołanie z funkcji wiceprezesa Sudeckiego OT – kol. Piotra SP6VGP. Jako powód podając jego ordynarny wręcz styl zachowania się do niego na paśmie. Oskarżył też kol. Piotra o kradzież sprzętu krótkofalarskiego ze swojego prywatnego klubu, czyli z klubu SP6YAQ. W głosowaniu wniosek ten przepadł – został odrzucony zdecydowaną większością głosów. W wyniku tych bezpodstawnych pomówień kolega Piotr SP6VGP złożył z dniem 13 marca 2001 roku rezygnację z funkcji wiceprezesa SOT. W związku z niejasnością podstawy formalno-prawnej Zarząd Sudeckiego OT PZK zwrócił się do Zarządu Głównego PZK aby on wyjaśnił tą sprawę w oparciu o statut i regulamin odpowiedzialności klubów. Niestety, ale odpowiedź do dzisiaj nie nadeszła. Od tego momentu, aż do czasu następnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego – Zarząd Sudeckiego OT PZK działał w czteroosobowym składzie.

Dzień wielkiego sukcesu kol. SP6GWB, członka OT-13 – to dzień 25 stycznia 2001 roku. Otrzymał on jako pierwsza stacja w Polsce i jako stacja nr. 304 w świecie – dyplom DXCC 50 Mcs Band! Ten dyplom otrzymał – szeroko znany w Europie, jeden z najwybitniejszych w Polsce UKF-owców nasz kolega – kol. SP6GWB, inż. Stanisław, na co dzień zamieszkały w Kłodzku. Wielkie nasze gratulacje!

Obiecana na zebraniu OT-13 początku roku 2000 przez kol. Romana SP6RZ naprawa – remont przemiennika SR6J nie dochodziła do skutku w dniu 17 maja 2001 roku koledzy SP6CRT mgr. inż Henryk i kol.SP6NXR Roman pod przewodnictwem samego Prezesa SOT kol. Zdzisława SP6LB wyprawili się na szczyt Szrenicy – 1362 m. W czasie kilkugodzinnego pobytu na górze – wykonano szereg prac zapobiegających ponownemu wyłączaniu się strony nadawczej TRX’a, oraz zainstalowano nowe urządzenia zapobiegające wyłączeniom pracy przemiennika podczas różnych i niekiedy gwałtownych zakłóceń atmosferyczno-klimatycznych.

Podczas Integracyjno -Technicznego spotkania w dniu 26 maja 2001 roku, w ładnym lokaliku o nazwie „Pająk” w Kamiennej Górze – a więc ponad tydzień po naprawie – stwierdzono ze poza okresami wyłączeń awaryjnych zasilania energetycznego przemiennik pracował stabilnie. Spotkanie odbyło się w naprawdę przyjemnym, elegancko urządzonym lokalu było zorganizowane przez kol. SP6DHH inż. Ryszarda – członka Zarządu Sudeckiego OT PZK. W organizowaniu tego spotkania współpracowali koledzy – SP6RGC Piotr, drugi Piotr kol. SQ6DGO oraz kol. Marek SP-0427-JG. Było to spotkanie połączone z Sesją Techniczną. Sesja była poświęcona głównie pokazowi aparatury, anten, sprzętu – połączone z pokazem pracy na stacji KF i UKF. W małym pomieszczeniu zmieściło się ponad 50 osób z czego 36 osób to byli aktualni członkowie OT-13, Sudeckiego OT PZK.

W dniu 26 listopada 2001 roku, w oparciu o nowe przepisy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dokonał ponownego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców – liczącego wówczas 77 nadawców i siedmiu nasłuchowców. Sudecki OT PZK został zarejestrowany pod pozycją 61983 ze składem Zarządu : Prezes – mgr. inż. Zdzisław SP6LB; Sekretarz – mgr. inż. Kazimierz SQ6GGT; Skarbnik – Wojciech SP6OWJ ; Członek Zarządu – inż. Ryszard SP6DHH, wraz z Komisją Rewizyjną w składzie Eugeniusz SP6RGU i Ryszard SQ6COW. Oficjalna informacja Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców o przyznaniu 16 marca 2002 roku, Polskiemu Managerowi UKF/VHF/SHF – a naszemu koledze i Prezesowi mgr. inż. Zdzisławowi Bieńkowskiemu SP6LB – Złotej Odznaki Honorowej PZK nr. 21! . Gratulujemy!

W dniu 16 sierpnia 2002 roku – zmarł po długoletniej chorobie wspaniały kolega Grzegorz SP6VGS – jednocześnie bardzo aktywny nasłuchowiec SP-0060-JG . Członek Sudeckiego OT od początku jego istnienia. Jeden z najaktywniejszych na Dolnym Śląsku działaczy Związku Krótkofalowców Esperantystów ILERA International. Był też wieloletnim Sudeckim Przewodnikiem Górskim, wytrawnym znawcą historii i geografii Sudetów. Niezwykle aktywnym na polu wydawniczym dyplomów związanych z naszym regionem. Pozostawił troje dzieci i małżonkę Danutę SQ6NCG. Cześć Jego pamięci!

Sobota, 17 sierpnia 2002 r.- to dzień spotkania towarzyskiego na Górze Szybowcowej. Spotkania Integracyjno -Technicznego aktualnych członków Sudeckiego OT PZK wraz z rodzinami i wnukami. Rozpoczęło się ono o godz.10:00 rano i trwało aż do późnego popołudnia. Przez cały czas spotkania działała giełda sprzętowa (kol. SP6RYP i kol. SP6SOW) oferująca multum różnych części, podzespołów i gotowych urządzeń. W ramach spotkania do konsumpcji był bigos z pieczywem, paluszki, a z napojów oprócz piwa – były jak zawsze kawa i herbata oraz multum napoji słodkich i bezalkoholowych. W bufecie można było również osłodzić sobie życie cukierkami lub ochłodzić lodami. Wszyscy koledzy, którzy wcześniej zdążyli dostarczyć Sekretarzowi kol. Kazimierzowi SQ6GGT odpowiedniej wielkości zdjęcia – otrzymali legitymacje członkowskie PZK. Było dużo bieżących spraw do omówienia, ale przede wszystkim omawiano sprawy związane z przemiennikiem SR6J, jak i też sprawy węzła Packet Radio SR6DJG. Po południu był czas na grilowanie i pieczenie kiełbasy. Spotkanie upłynęło w miłej, spokojnej i przyjemnej atmosferze i trwało do godz. 15:00.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sudeckiego OT PZK w bunkrze przeciwlotniczym „Klub Cosmos II” przy ulicy J. Chełmońskiego w Jeleniej Górze – w dniu 17 stycznia 2004 roku. Zebranie prowadził Prezes OT-13 kol. SP6LB Zdzisław. Zabranie ze względu na chłód panujący w bunkrze trwało tylko dwie i pół godziny.. Po wysłuchaniu przedstawiciela ZG PZK, omówieniu wszystkich bieżących spraw i wyborze delegatów na Zjazd Krajowy 22 maja 2004 roku zebranie było już na finiszu. Lecz Skarbnik kol. Wojciech SP6OWJ był oblężonym przez wpłacających składki, musiał jeszcze w tym chłodzie zbierać kasę przez prawie godzinę czasu aby „rozładowywać tłum” koło siebie.

Letnie Zebranie Towarzyskie w schronisku turystycznym „Na Stogu Izerskim” połączone ze startem w „Zawodach Letnich UKF”, i chociaż zebranie odbywało się wysoko (bo 950 mASL ) to nie było można odczuć chłodu . Właśnie w tych Zawodach 17 sierpnia 2004 startowali koledzy z klubu SP5PIPz Warszawy. Obecny był na tym Spotkaniu redaktor Henryk Pacha SP6ARR (zmarł 26 lutego 2011 roku – RIP !), który filmował cały przebieg Spotkania i zawodów. Ciekawostką był fakt aby wjechać na teren Gór Izerskich (teren otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego) – nie trzeba było walczyć z biurokracją (jak to do niedawna bywało!) tylko wystarczało mieć wewnątrz samochodu – na szybie przyczepioną swoją kartę QSL. Warto przejechać się na takie spotkania – mnóstwo miłych i ciepłych wspomnień.

W dniu 02 listopada 2004 r. pod egidą Sudeckiego OT został uruchomiony kolejny FM przemiennik SR6Z zlokalizowany na szczycie góry Świeradowiec – WW Loc. JO70QV, o mocy 1 Wat, na kanale R1x (VO3-R51) 145,6375 Mcs, CTCSS – 67,0 Hz, jego antena zainstalowana na wysokości 1011 mASL. Opiekunem przemiennika został kol. SP6QKT – Zygmunt. Działał wtedy jeszcze przemiennik SR6J – na szczycie góry Szrenica 1361 mASL, o mocy 10 Watów, Loc. JO70ST, na kanale R4 – 155,700 Mcs (VO6-R54) pod opieką kolegów SP6NXR i SP6FXF. Działał i do dzisiaj działa przemiennik SR6JG na szczycie góry Mała Kopa 1350 mASL, Loc. JO70UR , na częstotliwości 438,675 Mcs, na kanale R 71(RU694-UO86) – pod opieką kol. Henryka SP6CRT a obecnie pod opieką kol.kol SP6FHU i SP6FXF. Działały też jeszcze wtedy dwa digipeatery Packet Radio – SR6DJG w Jeżowie Sudeckim i SR6DJC w Dziwiszowie pod opieką kol. kol. SP6CRT i SQ6FHW. Utrzymywane ze środków finansowych Sudeckiego OT digipitery działały do roku 2009.

Począwszy od godziny 10:00 w dniu 13 listopada 2004 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólne Miasto” w Jeleniej Górze odbyło się otwarte, rozszerzone spotkanie członków Sudeckiego OT z Komisją Rewizyjną i z Zarządem Sudeckiego OT PZK. Miało ono charakter roboczo-zapoznawczy – w związku z projektami regulaminów dotyczących Zarządu Głównego PZK. Uchwalono na nim wysokość składek członkowskich – dotyczących członków Sudeckiego OT w roku 2005. Zebranie zakończyło się o godzinie 13:30. W ośrodku sanatoryjno-wczasowym „Relaks”, w Szczytnej koło Dusznik Zdroju odbył się w dniach od 21 do 24 kwietnia 2005 roku – VI Zjazd Techniczny UKF połączony z 44 Zjazdem PK UKF. Poprzedni Zjazd miał miejsce w tym ośrodku w dniu 22 kwietnia 2004 roku. Obydwa Zjazdy zorganizowała należąca do Sudeckiego OT – „Silna Grupa z klubu SP6KBL – pod wezwaniem Kłodzko” w składzie : Krystyna (Roma) SP6RYL, Stanisław SP6GWB, Stanisław SP6MLK, Stanisław SP6BTV – przy wsparciu i współpracy DOT PZK Wrocław.

Blokujący uporczywie przemienniki SR6J, SR6JG, SR6W i inne pozostałe, swoimi niezbyt strawnymi dyskusjami operatorzy stacji w osobach SP3BCE, SP6CRZ oraz SP6STQ zostali 4 maja 2005 zgłoszeni przez URTiP jako naruszający prawo do Prokuratury Rejonowej w Żarach. Wcześniej do URTiP wpłynęło zgłoszenie ze strony Prezesa Sudeckiego OT – mgr inż. Zdzisława SP6LB dotyczące ich aroganckich praktyk na pasmach. Nasłuch ze strony URTiP-u potwierdził ich niewłaściwe i uwłaczające innym kolegom zachowania. Zastosowanie wobec nich drogi prawnej – zgotowali oni sami sobie. Bo niestety – ale każda uwaga zwrócona im ze strony innych użytkowników przemienników – spotykała się zawsze z ich ostrymi i niewybrednymi a niekiedy wulgarnymi komentarzami pod adresem zwracających im uwagę.

Walne Zebranie Sudeckiego OT PZK, rozpoczęło się o godz. 10:00, dnia 17 listopada 2005 roku, w hotelu „Cieplice” w Jeleniej Górze/Cieplicach Śląskich Zdrój. Stan członkowski Sudeckiego OT w dniu Zebrania – 88 członków plus 8 klubów. Frekwencja na Zebraniu wyniosła 49%. W tajnych wyborach nie dokonano zmian personalnych składu Zarządu Sudeckiego OT PZK. Zarząd podjął decyzję o zakupie beaconu na pasmo 23 cm. Przyjęto nowych członków Sudeckiego OT – kol. Stanisława SP6MLK z Kłodzka (odszedł z powrotem do DOT-01 w październiku 2014) oraz kol. Bogdana SQ6IYO z Kudowy Zdroju, który (nie będąc już od pięciu lat członkiem Sudeckiego OT ) – zmarł po długiej chorobie 18 sierpnia 2015 roku. Zebranie zamknięto o godzinie 13:30 .

Przedświąteczne Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK, w lokalu/restauracji schroniska na Górze Szybowcowej, w Jeżowie Sudeckim. Rozpoczęło się ono 09 grudnia 2005 roku o godznie 10:00. Było to już szóste zebranie w roku 2005 i trzecim już zebraniem bez sekretarza OT-13 kolegi SP6TRP Krzysztofa Szwaji – przebywającego na zagranicznej delegacji. W związku z tym, przez cały czas zastępował go aż do Zebrania w dniu 19 sierpnia 2006 r. kol. SQ6GGT (SP6GBR) mgr inż. Kazimierz. Zarząd SOT z zadowoleniem przyjął raport o ponownym uruchomieniu drugiego FM przemiennika z dniem 22 października 2005 roku – od kol. SP6QKT Zygmunta. Przemiennik SR6Z jest zabudowany na Świeradowcu, na wysokości 1011 mASL i pracuje w kanale R1x (VO3 – RV51) – częstotliwość wyjściowa 145,6375 Mcs. Zarząd Sudeckiego OT PZK postanowił dofinansować klub SP6PAX w Kamiennej Górze kwotą 300 PLN. Do Sekretarza Sudeckiego OT PZK wpłynęły nowe deklaracje o przyjęcie do SOT następujących znaków: SP6-13-031 Izabela – Duszniki Zdrój (now SQ6OXL), SP6-13-032 Maciej z Jeleniej Góry, SP6CRW Jan z Lubina, SQ6FHU (now SP6FHU) Maciej – Jelenia Góra, SP6LTO Hubert – Świdnica – sk 2012-11-05 (70 lat), SP6NXI Krzysztof z Wałbrzycha, SP6TRQ Robert – Łódź, SQ6OPG Paweł z Kłodzka. Wszystkie wnioski załatwiono pozytywnie. Zebranie zamknięto o godz. 13:30 MEZ.

Drugie w roku 2006 robocze Zebranie Sudeckiego OT PZK, w hotelu „Cieplice” w Jeleniej Górze. Zebranie odbyło się dnia 26 kwietnia, o godzinie 10:00. Ze składu ówczesnego Zarządu na zebranie nie przybyli koledzy SP6DHH oraz SP6NIX – obydwaj z Kamiennej Góry. Robocze spotkanie nowego Zarządu Sudeckiego OT PZK, w czasie którego dotychczasowy Prezes SOT kol. SP6LB mgr inż. Zdzisław przekazał wszelkie dokumenty nowowybranemu Prezesowi kol. SP6RGB mgr inż. Robertowi. Adres siedziby Sudeckiego OT pozostawiono bez zmian. Stałym przedstawicielem Sudeckiego OT w Zarządzie Głównym PZK wybrano kol. Roberta SP6RGB. Po odczytaniu Sprawozdania Zarządu OT-13 – odczytano również protokół Komisji Rewizyjnej. Po wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odczytano Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komunikat Komisji Wyborczej i końcowy Komunikat o ukonstytuowaniu się nowowybranych składów – Zarządu OT-13 i Komisji Rewizyjnej SOT. Nowy Zarząd Sudeckiego OT PZK – był następujący : Prezesem Sudeckiego OT PZK wybrano kol. SP6RGB mgr. inż Roberta. Funkcję Wiceprezesa d/s technicznych objął kol. SP6LB mgr. inż Zdzisław – pełniący dotychczas funkcję Prezesa Sudeckiego OT PZK. Sekretarzem SOT wybrano kolegę mgr inż. elektronika Kazimierza SQ6GGT; Skarbnikiem (żelaznym) pozostał dalej kol. Wojciech SP6OWJ, a na Członka Zarządu Sudeckiego OT PZK wybrano kol.SP6BGF Stanisława. Zatwierdzono przyjęcie dwóch nowych członków Sudeckiego OT PZK – w osobach : kolegę SP6BTV – Stanisława z Dusznik Zdroju (zmarł nagle 06 maja 2009 r. ) oraz kolegę SQ6OR – Jana ze Strzegomia (zmarł pełniąc funkcję QSL Managera Oddziałowego, w dniu 21 czerwca 2015 roku). Zebranie zakończyło się o godzinie 14:30.

Posiedzenie Zarządu Głównego PZK w Warszawie w dniu 20 maja 2006 roku – w którym to po raz pierwszy wziął udział nowowybrany (26 kwietnia 2006 roku) – Prezes Sudeckiego OT PZK – kol. SP6RGB mgr. inż. Robert. Dla jednych to drobiazg – ale dla historii Sudeckiego OT to ważna data!

Kolejne Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK ul. Staszica 14, w Cieplicach Śląskich Zdrój. Dnia 26 czerwca 2006 roku omówiono na nim tematykę współpracy z Obroną Cywilną miasta Jelenia Góra oraz kwestię powołania grupy zaangażowanej w sprawy ratownictwa. Propozycja ze strony członka Zarządu SOT kol. Stanisława SP6BGF a propos zorganizowania Zebrania Sudeckiego OT w rejonie Kłodzka – nie została przyjęta. Zatwierdzono współudział Sudeckiego OT PZK w VIII Zjeźdxie PK UKF w Zieleńcu, na którym to kolega Dionizy SP6IEQ zobowiązał się wygłosić wykład „Anteny UKF a ochrona środowiska” Kol. Zdzisław SP6LB zobowiązał się przeprowadzić prelekcję „O antenach typu Horn” a kol. Robert SP6RGB wygłosić wykład na temat „Antenowe instalacje odgromowe”. Przyjęto do SOT dwóch nadawców – kol. Sylwestra z Lubina SP6LTA i kol. SP6RLV – Zdzisława z Wałbrzycha. Uchwalono też potrzebę nowej lokalizacji Zarządu OT-13. Zarząd OT-13 omówił propozycję klubu SP6KBL organizowania Zawodów Sudeckich według warunków zgłoszonych przez Klub SP6KBL. Zarząd, z powodu braków finansowych nie przyjął propozycji klubu i wycofał się z organizowania w/w zawodów. Z ewidencji klubów należących do Sudeckiego OT – rozpadający się wówczas klub SP6YEP z Kudowy Zdroju – został wykreślony. Zarząd OT-13 upoważnił kol. Mirosława SP6LTC (teraz SP5U) do prowadzenia rozmów w sprawie zakupu urządzeń przemiennika. Wstępnie ustalono, że kolejne zebranie członków Sudeckiego Oddziału Terenowego odbędzie się dnia 11 października 2006 roku. Na zebraniu będą omówione tematy dotyczące współpracy z OC oraz przyjęcia zgłoszeń chętnych do współpracy. Prezes Sudeckiego OT – kol. SP6RGB postanowił o rozpoczęciu starań o przeniesienie konta Oddziału do Banku Nordea, oraz o utworzenia subkonta dla Sudeckiego OT przy PZK. Zebranie trwało od godz 10:00 do godz 14:30.

Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK w dniu 28 lipca 2006 r. – tym razem w Bożejowicach koło Bolesławca, w mieszkaniu Prezesa Sudeckiego OT kol. SP6RGB mgr. inż Roberta. Stawił się na nim cały Zarząd – w komplecie. Oprócz najbliższych zadań Zarządu Sudeckiego OT, omówiono również założenia zadań stojących przed Zarządem Głównym PZK. Skarga kolegi SP3HDU wobec naszych kolegów pracujących na przemienniku SR6J i wygłaszających nonsensy, nieprawdy i niesmaczne obelżywości pod adresem naszych sąsiadów zza Odry – została rozpatrzona. W Komunikacie opublikowanym po Zebraniu poinformowano wszystkich o tym, iż tego rodzaju sytuacje należy zgłaszać do UKE we Wrocławiu. Zebranie, które przebiegło w miłej atmosferze zakończono o godz.14:30 MEZ.

Na odbywającym się 19 sierpnia 2006 roku – corocznym w Dusznikach Zdroju VIII Zjeździe Technicznym UKF powołano do życia Ogólnopolski Klub Mikrofalowy Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Siedzibą Klubu jest hotel „Agal”, adres OKM SOT : Zieleniec nr. 50; 58-340 DUSZNIKI ZDRÓJ. Zainteresowani przynależnością do tego Klubu powinni skontaktować się z Prezesem klubu – kolegą SP6GWB inż. Stanisławem – jego e-mail: sp6gwb@netgate.com.pl. Zgłoszenia na w/w Zjazdy przyjmuje również kolega SP6JLW mgr. inż. Andrzej, jego e-mail : sp6jlw@wp.pl.

Walne Zebranie – 28 września 2006 roku – Sudeckiego OT PZK w hotelu „Cieplice” w Jeleniej Górze. Zebranie rozpoczęto o godzinie 10:00. W składzie Zarządu zabrakło Członka Zarządu kol. Stanisława SP6BGF, który miał dojechać samochodem z innym kolegą – ale samochód tego drugiego kolegi „zaniemógł”, niestety. Stanisław SP6BGF miał nawet z tego powodu problem z powrotem do domu, do Wałbrzycha. Przyjęto w poczet członków Sudeckiego OT PZK – Kłodzki klub SP6KBL. Przyjęto również koleżankę SP6-13-028 Martę, która obecnie ma znak SQ6NTC. Przyjęto również jej ojca, kolegę SP6-13-029 Waldemara – obecnego SQ6NTA, jak i też kolegę Dariusza SP6SYO, który od roku 2009 należy do DOT-01 we Wrocławiu. Zebranie zakończono o godz.13:30 MEZ.

Zebranie Towarzysko-Techniczne w schronisku na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim na wysokości 581 mASL. Dnia 11 listopada 2006 roku udział w nim wzięło 43 członków i sympatyków Sudeckiego OT PZK. W oficjalnej części z dużym zadowoleniem przyjęto informację o utworzeniu Klubu Mikrofalowego przy klubie SP6KBL w Kłodzku. Wielkie zainteresowanie wywołał kol. Dionizy SP6IEQ swoją prawie dwugodzinną prelekcją na temat wpływu pola elektromagnetycznego na organizm ludzki, a w szczególności pokaz w czasie którego przeprowadził wyliczenia PEM z użyciem arkuszy obliczeniowych (słynne Tablice Dionizego!) stosowanych w programie komputerowym MMANAGAL. Oprócz części teoretycznej były też praktyczne pokazy sprzętu wykonanego samodzielnie przez kolegów. Swoje arcydzieła techniczne pokazali koledzy SP6LB Zdzisław i Robert SP6RGB oraz koledzy Marek SQ6DGB i Kazimierz SQ6GGT. Impreza była bardzo udana, w związku z tym Zarząd Sudeckiego OT PZK postanowił zorganizować podobne imprezy w najbliższej przyszłości, w czasie których Dionizy SP6IEQ będzie mógł systematycznie douczać kolejnych użytkowników słynnych jego tablic.

Dzień 17 grudnia 2006 roku – to dzień wielkiego sukcesu członków SOT, będących jednocześnie członkami Sudeckiego Klubu Mikrofalowego. Ustanowili oni tego dnia – wykorzystując otwarcie troposfery – kilka nowych rekordów w skali kraju. O godz.10:43 UTC doszło do rekordowego QSO i QRB w pasmie na paśmie 24 GCs , pomiędzy SP6BTV Stanisławem (sk 2009 -05-06, Duszniki Zdrój), który zaliczył pierwsze SP/DL QSO w paśmie 24 Gcs – z kol. DL4DTU Norbertem Ruedigerem z Dresden. Ci sami nadawcy SP6BTV i DL4DTU o godz.10:51 połączyli się też w paśmie 47 Gcs o godz. 10:51.

Nieco wcześniej, bo o godz.10:48 miało miejsce pierwsze mikrofalowe YL QSO w paśmie 47 GCs – pomiędzy Paniami SP6RYL – Roma (Krystyna), Duszniki Zdrój, z koleżanką DL3DTS – Sylvie z Dresden. Następnym nowym rekordem ale ustanowionym już przez Stanisława SP6GWB – było pierwsze w SP QSO w paśmie 76 GCs . Na jego wywołanie w tym paśmie odpowiedział o godz.11:20 DG2DWL – dr Hartmut, po nim DM2AFN jak również DL0DTU – wszyscy z Drezna. Wielkie nasze gratulacje!

Zebranie robocze Zarządu Sudeckiego OT PZK w lokalu „Sonata” w Cieplicach Zdroju w dniu 06 lutego 2007 roku, od godziny 10:00.Omówiono kilka spraw bieżących – nawet takich mocno irytujących. Ponieważ zwlekanie z opłatami składki członkowskiej do ostatniej chwili – irytuje. Na dzień 05 lutego 2007 roku opłaciło składki zaledwie 78-u członków Sudeckiego OT – na liczbę 110 przynależących. V-Prezes OT-3 kol. Zdzisław SP6LB powiadomił zebranych, że przesłał do Urzędu Miejskiego Szklarskiej Poręby – pismo w sprawie dalszej dzierżawy pomieszczeń dla ulokowanego tam przemiennika SR6J. Ponieważ Zarząd OT-13 ma zamiar zorganizować w terminie marzec-kwiecień szkolenie przedegzaminacyjne na świadectwo uzdolnienia – wcześniej dokonano uzgodnienia z kierownictwem klubu „Śmigiełko” w Jeleniej Górze, w sprawie nieodpłatnego wykorzystania pomieszczeń klubu na potrzeby szkoleń SOT. Zebranie informacyjne odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2007 roku o godzinie 16:30 w Klubie Lotnika „Śmigiełko”, przy ulicy 1-ego Maja 67 – na parterze. Przy małej ilości chętnych osób chętnych do szkolenia (poniżej 15) odbędzie się szkolenie indywidualne przez kolegów – SP6LB , SP6BGF, SP6FXF, SP6RGB, SP6RZ i SQ6GGT. Dyskutowano nad przygotowaniem i wniesieniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek na 2008 rok. Ustalono termin następnego zebrania na dzień 12 maja 2007 roku w Jeżowe Sudeckim gdzie odbędzie się prelekcja i pokaz anteny typu „HeXa-66”. Przyjęto dwóch nowych członków-nadawców SOT, są to koledzy: SP6SOP Roman z Dzierżoniowa oraz SP6TGF Zbigniew z Lubina. Zarząd SOT zamierza zorganizować wspólne spotkanie z zarządem OT-1 celem ścisłej współpracy w ramach obrony cywilnej. Zebranie trwało do godziny 14:00 MEZ.

We Wrocławiu dnia 11 marca 2007 roku odbyło się posiedzenie zarządów Dolnośląskiego i Sudeckiego OT PZK. Wzięli w nim udział, ze strony DOT 01 kol. kol. Stanisław SP6BCC, Tadeusz SP6HQT, Stanisław SP6IXU, Jerzy SQ6FHP (sk-2011-09-09). A ze strony SOT 13 kol. Stanisław SP6GNO (sk – 2014-01-18), Dionizy SP6IEQ, Zdzisław SP6LB (sk-2015-03-02), oraz kol. Robert SP6RGB. Zebranie oddziałów DOT 01 i OT-11 Opolskiego odbyło się wcześniej bo w dniu 11 listopada 2006 roku Brzegu. Postanowiono więc zwołać zebranie Zarządów wszystkich trzech oddziałów , powołać zespół konsultantów do spraw konstrukcji i promieniowania anten, jak również utworzenia amatorskiej sieci ratunkowej „Emergency” – jako rezerwowej sieci na wypadek klęsk żywiołowych – dla służb zawodowych. Ustalono że należy powołać stałą Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla całego SP6 – we Wrocławiu, w przypadku przejęcia przez PZK dotychczasowych praw i obowiązków przeprowadzania egzaminów (ustalono i nic więcej…). Niestety, ale ze strony Opolskiego OT 11 – nikt się nie stawił na to spotkanie. Planowane wcześniej ufundowanie wspólnej nagrody w zawodach SP DX Contest i wydawania wspólnych dyplomów – począwszy od roku 2008 – zakończyło się wnioskiem o wytypowanie osoby, która by się tym zajęła (czy ktoś może wie kogo..?). Omówiono sprawy dotyczące zasad współpracy obu oddziałów, jak również sprawy dotyczącej ożywienia nieczynnych repeaterów i uruchamiania nowych.

Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK w dniu 27 marca 2007 roku, w Cieplicach Śląskich, w mieszkaniu kol. SP6LB. Plan zainteresowań Zarządu jak i też tematykę Zebrania przedstawił zebranym Prezes SOT kol. Robert SP6RGB. Zarząd stawił się na to zebranie w komplecie. Na samym początku zebrania Prezes oddziału złożył serdeczne podziękowania koledze Mariuszowi -SP6DMQ za bezinteresowne prowadzenie strony internetowej i ciągłą dbałość o jej aktualizację, podkreślając wagę sprawy ufundowaną dla kolegi Mariusza filiżanką herbaty. Kol. SP6RGB omówił tematykę spotkania z zarządem oddziału Dolnośląskiego (DOT 01), którego głównym celem było zacieśnienie współpracy i wymiany doświadczeń operatorsko-technicznych.Ta współpraca wcale nie zmierzałaby do połączenia oddziałów ale do zalegalizowania rywalizacji sportowej i do większego w ramach Obrony Cywilnej – współdziałania. Ustalono wstępnie, przychylając się do propozycji kol. Tadeusza SP6HQT przyjąć termin i miejsce spotkania członków oddziałów DOT1, OT 11 SOT 13 na drugą sobotę września 2007 – na górze Chełmiec.

Upoważnionym do prowadzenia rozmów ze strony OT-13, jak również do ustalenia aktualnie aktywnych klubów zrzeszonych w SOT – został kolega Stanisław SP6BGF, który również zawnioskował o nadanie kol. Dionizemu SP6IEQ Honorowej Odznaki PZK. Na wniosek QSL Managera Oddziałowego SP6BGF – Zarząd rozpatrzył możliwości ograniczenia wydatków ponoszonych na obrót kartami QSL. Zarząd SOT ogłosił przyjęcia chętnych na kandydatów Terenowych QSL Managerów do obsługi QSL. Przyjęto nowego nadawcę w poczet członków SOT – był nim kolega SQ6YO – Paweł Klecki z Dzierżoniowa. Zebranie trwało do godz 14:00.

Sejm Rzeczypospolitej uchwalił w dniu 13 kwietnia 2007 roku ustawę o kompatybilności elektromagnetycznej z korzystnym dla nas krótkofalowców zapisem w art.5 ustęp 3 – wyłączającym krótkofalarskie urządzenia home-made z obowiązku przestrzegania tej ustawy. Wcześniej – bo dnia 7 marca z Sejmu do Senatu trafiła ustawa „Prawo Ochrony Środowiska”, który 27 kwietnia bez poprawek skierował ją do prezydenta. W ustawie tej zostały ujęte wynegocjowane w trudnych i przeciągających się rozmowach z Ministerstwem Ochrony Środowiska zapisy zwalniające nas z badań i pomiarów wykonywanych (za wielką opłatą!) dla nas przez akredytowane laboratoria – czyli wyłączenie nas z obowiązków zawartych w artykule 147. Te korzystne dla nas ustalenia są zasługą kolegów: SP2JMR, SP3IQ, SP6RT, SP6IEQ, SP6RGB i SP9MRO – wielkie im dzięki za to i gratulacje!

W Jeżowie Sudeckim w dniu 12 maja 2007 roku, w lokalu schroniska „Na Szybowisku” odbyło się okresowe Zebranie OT-13. Frekwencja wyniosła 41% (na 98 członków SOT – 40 obecnych). W Zebraniu, które prowadził prezes SOT kol. SP6RGB mgr inż. Robert uczestniczył równiez Prezes Zarządu Głównego PZK kol. SP2JMR mgr. inż Piotr. Piotr SP2JMR zabrał jako pierwszy głos. Przedłożył wniosek o nadanie Zdzisławowi SP6LB tytułu Honorowego Członka PZK. Robert SP6RGB przedstawił propozycję zmiany QSL Managera. W wyniku głosowania Stanisław SP6BGF został zatwierdzony na okręgowego QSL Managera i jego wybór będzie przedstawiony Prezydium Związku. Oprócz wielowątkowej dyskusji dotyczącej strategii PZK (Zdzisław SP6LB, Robert SP6RGB), było też multum tematów dotyczących spraw technicznych ( kol. Marian SP6FIG, kol. Dionizy SP6IEQ) tematów związanych z ham-spirit’em (kol. Roman SP6RZ) jak i też związanych z kosztowną obsługą kart QSL. Nagranie wystąpienie Prezesa ZG PZK – kol. Piotra SP2JMR było kiedyś osiągalne u kolegi Kazimierza SP6CJK.

Delegatura UKE we Wrocławiu opublikowała w dniu 30 maja 2007 roku oficjalną listę 620 znaków wywoławczych krótkofalowców z samego tylko Okręgu nr. 6. Większość znaków na tym wykazie znalazła się wskutek nie dopilnowania przez kolegów realizacji Rozporządzenia Ministerstwa Infrastktruktury z dnia 27 lipca 2004 roku. Dlatego ich licencje stały się nieaktualnymi wskutek upływu terminu ich ważności. Komunikat ten dotyczył 17 znaków kolegów z Sudeckiego OT.

Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK w dniu 07 sierpnia 2007 roku w lokalu „Sonata” w Jeleniej Górze, w dzielnicy Cieplice Śląskie Zdrój. Omówiono tematykę VIII Zjazdu Technicznego w Zieleńcu. Postanowiono o dofinansowaniu materiałów technicznych na konferencję w wysokości 532.50 zł (poz. koszty organizacyjne). Omówiono tematykę Zjazdu Technicznego mającego się odbyć w dniu 08 września 2007 roku, na Górze Chełmiec koło Wałbrzycha wraz z oddziałami DOT 01 i OT11 przewidzianego na dzień 08 września 2007roku, i o dofinansowaniu w/w spotkania w wysokości 200zł. Do rozmów w imieniu Sudeckiego OT został upoważniony kol.SP6BGF. Zarząd OT-13 PZK złożył na ręce kol. SP6DMQ – Mariusza Kolasińskiego serdeczne podziękowania za stałe i bezinteresowne prowadzenie i za ciągłą dbałość o stronę internetową Sudeckiego OT PZK. Kolega SP6CRT – mgr. inż Henryk Kurantowicz złożył rezygnację z funkcji koordynatora Packet Radio przy SOT PZK. Serdecznie podziękowano mu długoletnią opiekę nad przemiennikami. Poprosił o podanie komu ma przekazać dokumentację, klucze do pomieszczeń z zainstalowanymi przemiennikami, rezerwowe urządzenia i teczkę z archiwalnymi dokumentami, niestety na Zebraniu brak było zainteresowanego aby się zaopiekował po koledze Henryku SP6CRT przemiennikami cyfrowymi. Do prowadzenia rozmów z właścicielami obiektów gdzie zamontowane są przemienniki upoważniony został kolega Kazimierz – SQ6FHW. Przyjęto nowych członków do Sudeckiego OT PZK : kol. Artur SP6OWY ze Świdnicy; kol. Zdzisław SP6RGE z małej miejscowości Radostów koło Lubania, kol. SQ6LJI Janusz z Bolesławca, oraz kol. Wiesław SQ6LJV ze Strzegomia i SQ6LJY – Michułka z Lubinia.

W dniach od 17 do 19 sierpnia 2007 roku odbył się pod patronatem Sudeckiego OT PZK – Zjazd Techniczny UKF/VHF/SHF w Zieleńcu – dzisiejszej już dzielnicy Dusznik Zdroju. Uczestniczyli w nim wszyscy najznamienitsi ultrakrótkofalowcy i najznakomitsi znawcy mikrofalowej techniki z OK – z OK1AIY, OK1UFL , jak i też z DL – z kol. DB6NT na czele. Oczywiście byli też wszyscy naj-naj-naj z Polski – z grupą pod wezwaniem „Kłodzko” SP6BTV, SP6GWB, SP6JLW, SP6OPN, SP6RYL – etc, etc.

Po długiej i gwałtownej burzy, która 20-tego sierpnia 2007 roku przeszła nad Karkonoszami „zaniemówił” przemiennik SR6J („Jelonek”) – wskutek awarii zasilania. Awarię usunięto dopiero następnego dnia popołudniu, ponieważ ulewa przekształciła się w „zmienny deszcz – hi!”, który uniemożliwiał dojazd do miejsca awarii.

Rekordowe w SP QRB Tropo w paśmie 24 Gcs – 367 kms. Kol.SP6GWB – inż Stanisław z Kłodzka (JO89HK) członek Sudeckiego OT – ustanowił w dniu 10 października 2007 roku nowy rekord podczas łączności ze stacją DB6NT- JO51. Op. Michael, QTH – Naila. Tego samego dnia ustanowił on też rekordowe QRB – 1.064 kilometrów w paśmie 10 Gcs , podczas QSO ze stacją F6DKV – JN18 – pobił on stary – bo już 6 letni rekord tego pasma. Operatorem stacji francuskiej był Maurice, QTH : Velize Vilacoublay. Gratulujemy kolego Stanisławie !

Zebranie robocze Zarządu Sudeckiego OT PZK – 24 października 2007 roku w mieszkaniu Prezesa OT-13 w Jeleniej Górze, Cieplicach Śląskich Zdrój – Ul. Staszica. Zarząd reprezentowali wszyscy jego członkowie. Prezes SOT kol.SP6RGB mgr. inż Robert omówił tematykę ordynacji wyborczej na Zjazd Krajowy w 2008 roku. Stwierdzono że część klubów zrzeszonych w OT-13 jest nieaktywna a nawet ich członkowie nie są członkami PZK. Mowa była o klubach SP6YAS, SP6YCJ – ze Zgorzelca i o klubie SP6YEN z Jawora. Ustalono plan Walnego Zebrania w dniu 8 grudnia 2007 roku w hotelu „Cieplice” w Cieplicach Zdroju. Sprawy różne – ustalono, że do rozpatrzenia na Walnym Zebraniu w grudniu pozostają propozycje – dokupienia wzmacniacza na pasmo 10 GHz z funduszu OPP 1%, oraz sprawa usprawnienia przemiennika SR6J i przeniesienia czasowego komunikatów Sudeckiego OT na przemiennik SR6JG, oraz inne propozycje zgłoszone do dnia Walnego Zebrania – jak wydawanie dyplomu „Uzdrowiska Dolnośląskie”. Działalność członków Sudeckiego OT to nie tylko działalność w płaszczyźnie klubu, czy OT-13. Najlepszym przykładem takiej działalności niech będzie fakt szerokiego uświadamiania młodzieży. W Głubczyckim Liceum Ogólnokształcącym z inicjatywy kolegi Arkadiusza SP6OUJ prowadzącego Harcerski Klub Łączności SP6ZJP – miała miejsce dnia 29 listopada 2007 roku, o godzinie 17:00 MEZ – przyjęta gromkimi oklaskami – prelekcja kol. SP6IEQ – mgr inż. Dionizego – autora słynnych tablic do równie słynnego i niestety niechlubnego Zarządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska. Tematem prelekcji była: „Szkodliwość fal elektromagnetycznych na organizm człowieka – fakty i mity”. Był to jeden z ważniejszych wykładów z cyklu spotkań przeciwdziałających występowaniu agresji w szkole. Wcześniej kol. Dionizy SP6IEQ wygłosił ten referat na Zebraniu Sudeckiego OT PZK – w maju 2007r.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sudeckiego OT PZK, jak zwykle w hotelu „Cieplice” w Jeleniej Górze. Na Zebraniu otwartym 08 grudnia 2007 roku, o godz. 10:30 obecny był przedstawiciel Zarządu Głównego PZK kol. SP9HQJ Tadeusz. Po wszelkich uprzejmościowych formalnościach Prezes Sudeckiego OT PZK kol. SP6RGB Robert zapoznał zebranych z tematyką zbliżającego się Nadzwyczajnego Zjazdu, wyznaczonego na dzień 17 i 18 maja 2007 roku w Szczyrku. Przedstawił on zebranym – klub SP6KBL w Kłodzku jako wzór do naśladowania. Po wyborach Delegatów na Nadzwyczajny Zjazd PZK – a zostali nimi koledzy SP6RGB mgr. inż. Robert i SP6IEQ mgr inż. Dionizy, zastępcami wybrano kolegów SP6RZ Romana Żandarskiego (sk 06 czerwca 2012 r.) i SQ6GGT mgr inż. Kazimierza Tymczenkę. Na tym zakończono część oficjalną Zebrania. Po krótkiej przerwie kolega Dionizy SP6IEQ – wygłosił długą prelekcję, na temat: „Prawo budowlane a anteny stacji radioamatorskich”. Po naprawdę długiej prelekcji – ze względu na multum pytań, którymi wykladający był wręcz bombardowany przez słuchających i po kilku jego prośbach o zaprzestanie męczenia go – zgłosił wreszcie wniosek o powołanie zespołów, które zajęły by się wszelkimi aspektami instalowania masztów antenowych. Zebranie trwało od godz. 10:00 do godz 14:30.

Walne Zebranie członków Sudeckiego OT PZK w hotelu „Cieplice” w Cieplicach Zdroju. Zebranie otwarł o godz 10:00 i prowadził Prezes SOT – kol. SP6RGB – mgr. inż Robert. Omówiono multum spraw bieżących. Do dnia Zebrania, czyli do dnia 16 stycznia 2008 roku – opłaciło składki 94 członków SOT na stan 105. Dokonano uzgodnienia z kol. Romanem SP6NXR i z kol. Mirosławem SP6LTC w sprawie wyjazdu na Szrenicę i reanimacji przemiennika SR6J. Postanowiono zamknąć dokumentację finansową minionego roku 2007 do końca lutego 2008 roku. Ustalono termin zebrania technicznego i wstępny termin zebrania na dzień 31 maja lub na dzień 01czerwca 2008 roku, w Jeżowie Sudeckim gdzie głównym tematem była antena „HeXa-66”. Nad wejściem do lokalu schroniska wisi do dzisiaj szyld „Hexe-66”. Sekretarz Zarządu SOT PZK – przesłał do kolegi SQ6NZ – Tomasza pismo o uzupełnienie składki na poczet SOT oraz do kolegi Janusza (późniejszego SQ6OXJ ) pismo z wyjaśnieniami dotyczącymi uzyskania licencji nasłuchowej, której on i tak nigdy nie załatwił. Zarząd SOT podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 600 PLN – Zjazdu Technicznego Mikrofalowego w Zieleńcu (z 1% OPP). Przyjęto w poczet członków OT-13 kolegę SQ6NTA Włodzimierza Krajewskiego – ex SP6-13-029, Koleżankę SQ6NTB – Magdalenę SQ6NTB oraz koleżankę SQ6NTC Martę Krajewską ex SP6-13-028 – czyli ojca z dwiema córkami z KOWAR. Zebranie zamknięto o godz 13:30.

Posiedzenie członków Zarządu Sudeckiego OT PZK, dnia 27 lutego 2008 roku w Cieplicach Sl. Zdroju, przy ul. S. Staszica 14. Zebranych o godz. 10:00 powitał V-Prezes OT-13 kol. SP6LB Zdzisław. Temat nr 1 – była liczba członków SOT, którzy opłacili składkę na rok 2008. Do dnia 27 lutego 2008 r. składki opłaciło 95-u członków SOT przy stanie 114 – w tym dwóch nasłuchowców. Temat drugi to wymagający napraw i usprawnień przemiennik SR6J. Zarząd Sudeckiego OT zwrócił się do kolegów Mariana SP6FCQ, Mirosława SP6LTC oraz do Romana SP6NXR o pomoc w reanimacji tego przemiennika. Tematem trzecim była zasadność utrzymywania Digipeatera Packet Radio SR6DJG jak również kwestia wyłączenia linku 1.2kb w pasmie 70 cm, oraz sens utrzymania emisji Pacet-Radio na dotychczasowych warunkach. A propos zebrania sprawozdawczo-technicznego – ustalono kolejny możliwy termin zebrania na dzień 24 maja lub na 07 czerwca 2008 roku, w Jeżowie Sudeckim.Technicznym przewodnim tematem tego Zebrania była antena HeXa-66. Następny temat to dyplom”Uzdrowiska Dolnośląskie”, a propos którego Zarząd OT-13 uważa że powinien być tylko jeden Award Manager tego dyplomu. Nie może absolutnie być dwóch Award Managerów w dwóch sąsiadujących ze sobą oddziałach. Piąty temat to nieaktywne (uśpione – hi!) stacje klubowe – zostały one wykreślone z rejestru klubów SOT. Były to stacje : SP6YAS, SP6YCJ, SP6YEN. Tematyka, której poświęcono dużo czasu i uwagi na sam koniec zebrania – to kwestia finansów OT-13. Zebranie zakończono o godz.13:30

Trzykrotnie aż tego dnia, czyli 05 kwietnia 2008 roku – dwoje członków Sudeckiego OT PZK ustanowiło w pasmach SHF rekordowe QRB. Koleżanka Roma (Krystyna) SP6RYL z Dusznik Zdroju wraz ze swoim małżonkiem Stanisławem SP6BTV (sk 2009-05-06) pracowali z wysoko położonego QTH – WW Loc JO80DL (Błędne Skały 852 mASL) i trzykrotnie wołani byli przez kol. OK1UFL – który zmieniając swoje QTH i pasma nawiązał z nimi QSO’s – wołając ich najpierw z WWLoc JO80AK na paśmie 24 Mcs w godz. 09:50 i 09:54 – QRB 18 km. Natępnie z WWLoc JO70XK dowołał się do nich w paśmie 47 Mcs w godz. 10:12 i 10:17 – QRB 24 km. Trzeci raz OK1UFL dowołał się stacji SO6BTV i SP6RYL w paśmie 76 Mcs w godz 11:47 i 11:52 z lokatora JO70UK – QRB 42 km! Gratulujemy!

Regulaminowe zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK, dnia 23 kwietnia 2008 roku w mieszkaniu Wiceprezesa technicznego OT-13, kol. Zdzisława SP6LB, przy ul. S. Staszica w Jeleniej Górze/Cieplicach Śląskich Zdrój. Zebranie prowadził Prezes Sudeckiego OT kol. SP6RGB – Robert Głowacki. Obecny był niemal kompletny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej: SP6LB – Wiceprezes, SP6OWJ – Skarbnik, SQ6GGT – Sekretarz SOT i SP6BGF – QSL Manager /członek Zarządu, oraz SP6FCQ szef Komisji Rewizyjnej i SP6IEQ członek Komisji Rewizyjnej. Prezes Sudeckiego OT kol. Robert SP6RGB omówił z zebranymi niektóre zagadnienia z posiedzenia Zarządu Głównego PZK z dnia 12 kwietnia 2008 r. Stwierdzono, że prezes Polkowickiego klubu SP6PCL nie złożył (kol. Wiktor SP6CRZ) wymaganej zgodnej z przepisami pisemnej deklaracji i informacji o klubie, w wymaganym czasie – wobec czego Zarząd OT-13 nie wpisał klubu SP6PCL do rejestru klubów Sudeckiego OT. Wniosek o przeniesienie konta oddziałowego do Nordea Banku został odłożony, i będzie rozpatrzony po Zjeździe Krajowym PZK -dopiero po Zjeździe zostanie podjęta decyzja. Stanisław SP6BGF nie wyraża zgody na zmiany w opracowanym przez niego regulaminie dyplomu „Uzdrowiska Dolnośląskie”. Zarząd SOT nie jest przeciwny aby Award Managerem Dyplomu Uzdrowiska Dolnośląskie był przedstawiciel DOT-01. Oddziałowa Komisja Rewizyjna – dokonała oceny działalności finansowej OT-13 za 2007 rok. Ocena nie była całościowa w sferze działań Zarządu SOT z braku dostępu do niektórych stosownych dokumentów. Kolega SP6QKJ Wiesław został mianowany odpowiedzialnym za nadzór techniczny nad digipeaterem SR6DJG. Kol. SP6BGF proponował przedstawienie do Odznaki Honorowej PZK następujących kolegów: kol. SP6DMQ – Mariusz – za wieloletnią i przykładną wręcz pracę nad portalem internetowym naszego oddziału, kol. SP6FIG – Marian – jeden z pionierów-sysopów w naszym okręgu, mający już już od ćwierćwiecza do czynienia z dziedziną digitechniki w SP6; Kol. Roman SP6GZZ – to nie tylko superoperator, rozsławiający nasz okręg sukcesami na polu UKF/VHF/SHF ale i mający również osiągnięcia w zjednywaniu młodszych kolegów dla PZK. Kol. SP6OWJ – Wojciech – skromny i uprzejmy UKFowiec, długoletni, bo już od kilku kadencji Skarbnik Sudeckiego OT, oraz kol.SP6VGJ – Jacek – operator i znawca spraw UKF/VHF/SHF umiejący zaliczyć kazdą stację – obojętnie tropo czy EME. Były Oddziałowy QSL Manager Sudeckiego OT.
Na częstotliwości 1.296 Gcs o godz.16:47 UTC w dniu 05 maja 2008 roku – członek Sudeckiego OT PZK – kol. SP6JLW – mgr. inż. Andrzej z Kłodzka zaliczył Urugwaj jako „First SP” QSO – random EME CW – ze stacją CX/DL 1YMK – z operatorem Michaelem, pracującym z Montevideo. Nasze gratulacje dla kolegi Andrzeja! Ten sam kolega Andrzej w kilka dni później – bo dniu 09 Maja 2008 roku – odniósł kolejny sukces zaliczając kolejny nowy kraj. Na częstotliwości 1.296 Gcs propagacją EME CW, o godzinie 12:31 UTC – kol. SP6JLW – zaliczył random QSO ze stacją EV5M – kolegą Igorem Getmanem z Mińska, stolicy Białorusi. Gratulacje.

Walne Zebranie członków Sudeckiego OT PZK
W dniu 24 maja 2008 roku, od godziny 10:30 – w Jeżowie Sudeckim, w lokalu schroniska „Na Szybowisku”. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Do udziału w głosowaniach było uprawnionych 33 członków zwyczajnych, przy obecnych 37 osobach. Prezes OT-13 – kol. Robert SP6RGB stwierdził, że działalność Zarządu Sudeckiego OT opiera się w głównej mierze na prowadzeniu działalności edukacyjnej, upowszechnianiu wiedzy radioamatorskiej i na pozyskiwaniu nowych członków – młodzieży oraz na działaniach na rzecz integracji z sąsiednimi oddziałami.

Prezes złożył podziękowania kolegom Mirosławowi SP6LTC (obecny znak – SP5U) za nadzór nad przemiennikiem SR6J oraz kol. Mariuszowi SP6DMQ za prowadzenie strony internetowej OT-13. Szczególne podziękowania zostały złożone na ręce kolegi Romana SP6NXR – za bezinteresowną naprawę i modernizację przemiennika SR6J jak również na ręce koleżanki Romy (Krystyny) SP6RYL, za jej wybitnie sportową działalność, jak również za działalność na niwie klubu SP6KBL. Najważniejszym momentem Zebrania było nadanie tytułu Członka Honorowego PZK założycielowi i wieloletniemu Prezesowi SOT kol. SP6LB mgr. inż. Zdzisławowi. Uwzględniając życzenia oraz potrzeby członków SOT kol. Robert SP6RGB przedstawił prezentację pod tytułem „Antenowe mity – czy warto poświęcać czas na zmniejszenie SWR ?”.

Kol. Dionizy SP6IEQ złożył sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w Szczyrku, gdzie brał udział jako delegat SOT, w dniach 17-18 maj 2008 roku. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, uczestnicy kilkakrotnie prosili Zarząd aby zorganizować podobne spotkanie jeszcze w tym roku. Działając na podstawie Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców, który został zatwierdzony przez Zjazd Krajowych Delegatów w dniu 18-ego maja w Szczyrku (rozdział VI, §36, punkt „h” ) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni OT-13 PZK na Walnym Zebraniu odbytym dnia 24 maja 2008 roku postanawiają, że wpłaty składki mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy, lub na ręce skarbnika OT PZK do którego to należy członek. Dokumentem potwierdzającym wniesienie składki – jest dowód wpłaty lub dowód przyjęcia gotówki przez skarbnika Sudeckiego OT PZK, zawierającego co najmniej imię i nazwisko i znak wywoławczy płacącego. Dokument musi zawsze zawierać tytuł opłaconej składki – jak również jej rodzaj (składka oddziałowa, członkowska, wspomagająca, ulgowa etc.) oraz wskazanie za jaki okres składka została uiszczona. W przypadku braku danych osobowych i odnotowania rodzaju wpłaty, pozostawia się ją do wyjaśnienia – zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą. Członkowie PZK są obowiązani uiszczać składkę w terminie określonym przez SOT PZK czyli nie później niż 15 dni przed terminem przekazania składki członkowskiej do ZG PZK to jest do dnia 15 stycznia, lub do 15 lipca każdego roku – w wypadku późniejszej wpłaty składkę należy powiększyć o kwotę tak zwanego wpisowego.

Następne zebranie w Jeleniej Górze/Cieplicach Zdroju w mieszkaniu kol. Zdzisława SP6LB – w dniu 26 czerwca 2008 roku – było już tylko zebraniem Zarządu Sudeckiego OT PZK. Zebranie to miało czysto roboczy charakter, czego dowodem są wydane dwie nowe licencje nasłuchowe – SP6-13-031 dla koleżanki Izabeli obecnej SQ6OXL z Dusznik Zdroju, oraz SP6-13-032 dla kolegi Macieja z Jeleniej Góry. Rozpatrzono pozytywnie wnioski o przyjęcie do OT-13 PZK, wnioski od kol. SP6FHU (ex SQ6FHU) Macieja z Jeleniej Góry, od kol. SP6LTO Huberta (sk 2012-11-05, w wieku 70 lat) ze Świdnicy, od kol.SP6NXI Krzysztofa z Wałbrzycha, od kol. SP6CRW Jana z Lubina i od kol. SP6TRQ Roberta Łabinowicza z Łodzi. Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem o przeniesienie konta bankowego do Nordea Bank i utworzenie subkonta przy Zarządzie Głównym PZK. Postanowiono rygorystycznie wymagać od członków Sudeckiego OT dokonywania wpłat składek członkowskich w terminach do dni 15 stycznia i do 15 lipca – zgodnie ze Statutem i Uchwałą z dnia 18 maja 2008, rozdział VII, paragraf 36, punkt „h”- uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Szczyrku Zdroju.

W ostatni dzień X Zjazdu Technicznego UKF w Zieleńcu, czyli 17 sierpnia 2008 roku kilkunastu uczestników tej imprezy – z samym Prezesem Zarządu Głównego PZK kol. Piotrem SP2JMR na czele – dokonało „najazdu” na największą pracująca techniką Earth-Moon-Earth stację w Polsce. Czyli na posiadłość członka Sudeckiego OT PZK kol. SP6JLW mgr. inż Andrzeja, kol. SP6OPN „Jacka” Jerzego Masłowskiego i kol. SQ6OPG studiującego wtedy jeszcze – Pawła Matusznego (dzisiaj też – mgr. inż !) będącego już w trzecim pokoleniu krótkofalowcem, po dziadku Władysławie SP6OPG (sk 2001-12-26) po wymienianym już wcześniej ojcu Andrzeju SP6JLW. Odwiedziny te zostawiły u gości niezacieralne wrażenia, które później opisali na łamach „Krótkofalowca Polskiego” – w numerze 10/2008 roku.

W 2008 roku, 11 października odbyło się Spotkanie Integracyjno-Techniczne członków Sudeckiego OT PZK w motelu/restauracji „Widokowa1” w miejscowości Łomnica,połączone z zwiedzaniem Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego wystawa sprzętu Radiolokacyjnego z ciekawymi eksponatami) koło Jeleniej Góry. Zebranie prowadził Prezes OT-13 KOL. Robert Głowacki SP6RGB.

Program Zebrania:

  1. Krótka informacja Zarządu na temat działalności oraz spraw PZK i PK UKF (SP6RGB, SP6LB)
  2. Jak używać logu światowego LoTW – prezentacja Dionizego SP6IEQ.
  3. Mikrofale – jak robić rekordowe łączności. Pokaz sprzętu na 47GHz oraz prezentacja Romy SP6RYL i Staszka SP6BTV[Śp].
  4. Łącznośc kryzysowa – możliwości uruchomienia w Sudeckim Oddziale Terenowym PZK.
  5. Sprawy różne.

Walne Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w hotelu „Cieplice” w Jeleniej Górze 08 grudnia 2008 roku. Przeszło ono do historii SOT i polskiego krótkofalarstwa nie tylko ze względu na jego odświętność i obecność na nim przedstawiciela ZG PZK kol. SP9HQJ – Tadeusza. Prezes SOT kol. SP6RGB – Robert zapoznał zebranych z założenieniami zbliżajacego się w dniach 17-18 maja 2008 Krajowego Zjazdu PZK w Szczyrku, dając wytyczne i koncepcje działań na których winien się skupić nowo wybrany Zarząd OT-13. Walne Zebranie zakończyła prelekcja „Prace budowlane a anteny stacji amatorskich”. Wygłosił ją nasz sympatyczny kolega SP6IEQ – prywatnie mgr. inż. Dionizy – przekazując nam w ten sposób niezbędna dawkę wiedzy o tych przepisach. Po raz pierwszy mogliśmy dowiedzieć się w całkiem przystępnej formie o sposobach walki z uchwałami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Na Krajowy Zjazd Delegatów mający się odbyć w dniach 17-18 maja w Domu Wczasowym „Siemion” w Szczyrku – wybrano kol. Dionizego Studzińskiego SP6IEQ i kol. Roberta SP6RGB. Zastępcami zostali wybrani kol. Roman SP6RZ oraz kol. SQ6GGT mgr inż. Kazimierz.

Zebranie robocze w dniu 10 stycznia 2009 roku – Zarządu Sudeckiego OT PZK w Jeleniej Górze/Cieplicach Śląskich, przy ul. S. Staszica. Zebranie otwarł o godz 10:00 i prowadził Prezes SOT kol. Robert SP6RGB. Obecni byli na Zebraniu – SP6LB Wiceprezes SOT, do spraw technicznych. Kol. SP6BGF QSL Manager/członek zarządu, kol. SQ6GGT sekretarz SOT, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej – kol. SP6IEQ i kol. SQ6FHW. Według danych od Sekretarza OT-13 – na dzień 10 stycznia 2008 roku opłaciło składki około 54-ech członków, a bardzo dużo członków nie wpłaciło należnej kwoty na składkę Sudeckiego OT – 24 zł. Ustalono termin i miejsce następnego Zebrania Sprawozdawczo-Technicznego na dzień 16 maja 2009 roku, koledzy Kazimierz SP6CJK i Roman SP6GZZ zorganizowali je w restauracji „Stragona” – w samym centrum Strzegomia. Natomiast co do spotkania Technicznego w 2009 roku – ustalono, że odbędzie się ono w schronisku ” Na Stogu Izerskim” w dniu 19 lub 26 września 2009 roku, a odpowiedzialnym za przygotowanie był kolega Zygmunt SP6QKT. Wyznaczono odpowiedzialnego za kontakty z DASR Wrocław i omówiono zawarcie porozumienia i przystąpienia Sudeckiego OT do DASR. Do dyspozycji są przemienniki będące w dyspozycji naszego oddziału – zarówno w pasmach na 2m jak i na 70cm. Link do strony DASR www.dasr.za.pl (obecnie www.dasr.pl) może zostać umieszczony na naszej stronie www.sotpzk.vgh.pl (obecnie www.sotpzk.pl). Przyjęto zasadę aby porozumienie było zaakceptowane przez Prezydium Zarządu Głównego PZK. Na zebraniu w dniu 10 stycznia 2009 roku Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK zaakceptował propozycję współpracy z DASR upoważniając do reprezentowania naszego oddziału w kontaktach z DASR kolegę Jana SQ6HHQ. Rozpatrzono wniosek Klubu Mikrofalowego SP6KBL. Zarząd SOT podjął uchwałę o dofinansowaniu Zjazdu Mikrofalowego w Zieleńcu w roku 2009 ze środków OPP 1% – w wysokości 400 PLN, a na wniosek kol. SP6IEQ podjął uchwałę o dofinansowaniu dwóch Zebrań SOT w wysokości 2 razy po 300 zł, też ze środków OPP. Ze względu na brak czasu (ciągłe wyjazdy) kol.SP6RGB zostały zawieszone komunikaty oddziałowe. Kol. Dionizy SP6IEQ zaproponował aby spotkania odbywały się odbywały się w formie telekonferencji raz w miesiącu i omawiać na nich bieżące sprawy Sudeckiego OT. Wszyscy członkowie Zarządu OT-13 zgodnie z ustaleniami proszeni są o podanie swoich adresów skype, jak również adresów mailowych na serwerze Google. Planowane jest ponadto zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przeniesienie konta SOT do Nordea Bank – jednak nie wcześniej jak w marcu 2009 roku.

Po prawie trzyletnich wyczekiwaniach, bo w dniu 21 marca 2009 roku dowiedzieliśmy się, że wreszcie przyznano Odznaki Honorowe dla tych – którym się one już daaawno należały, czyli dla aktywistów klubu SP6KBL. Otrzymali je koledzy SP6GWB – inż. Stanisław nr 769; kol. SP6IEQ – mgr inż. Dionizy nr 770; kol. SP6MLK – Stanisław nr 771. Również kol. Tadeusz SP6HQT nr 773 – otrzymał ją też na takich właśnie zasadach… czyli lepiej późno, niż wcale! Nic by nikt nie zauważył, gdyby nie fakt, że w OT-11 czyli sąsiednim oddziale nad Odrą, przez czas tego naszego wyczekiwania przybyło trzy razy po cztery odznaki! Niemniej gratulujemy kolegom z klubu SP6KBL!

W hotelu „Cieplice” odbyło się w dniu 14 listopada 2009 roku Walne Zebranie członków Sudeckiego OT PZK w Jeleniej Górze. Zebranie otworzył Prezes Sudeckiego OT – kol. SP6RGB Robert – witając w imieniu wszystkich zebranych Prezesa Zarządu Głównego PZK kol. SP2JMR mgr inż. Piotra, i redaktora Henryka SP6ARR – będącego na zebraniu jako przedstawiciel „Videoexpresu”. Kol. Dionizy SP6IEQ otrzymał z rąk samego Prezesa Zarządu Głównego PZK kol. Piotra SP2JMR Odznakę Honorową PZK, a młodzi nasłuchowcy otrzymali z jego rąk licencje SWL, legitymacje członkowskie PZK, znaczki i nalepki PZK. Otrzymali je również starsi koledzy, którzy do dnia Zebrania ich nie mieli. Prezes OT-13 Robert SP6RGB wręczył kolegom SP6IEQ, SP6JIR, SP6RGB dyplomy dla nich, a następnie poinformował zebranych o zainteresowaniu posła Jana Zawiły współpracą z krótkofalarskim środowiskiem z rejonu Jeleniej Góry. Po głosowaniu nad zmianami w Statucie PZK i nad zmianą Sekretarza SOT, omówiono sprawę przyłączenia się Sudeckiego OT do DASR we Wrocławiu. Następnie Prezes SP6RGB przekazał nieprzyjemne wieści o Packet Radio sieci, która rozsypuje się ze względu na brak użytkowników i celowe niszczenie naszego sprzętu, jak to miało miejsce przez nowego dzierżawcę lokalu na Górze Szybowcowej, który zniszczył węzeł SR6DJG. Kol. Dionizy SP6IEQ wygłosił prelekcję uczulającą nas krótkofalowców na problemy związane z Ustawą o Ochronie Środowiska – rozdał przy tym kolegom multum płyt DVD z arkuszem kalkulacyjnym a propos emisji fal elektromagnetycznych i ich wpływu na środowisko. Jednak prawdziwym clou tego Zebrania była prelekcja-referat połączona z videopokazami na tematy techniki i propagacji mikrofalowej. Głównym lektorem był kol. SP6JLW mgr inż. Andrzej, a pomagali mu w tym jego syn SQ6OPG – mgr inż. Paweł, oraz stary ich kolega SP6OPN – Jerzy (Jacek). W ciągu dwóch godzin zaprezentowali oni wspaniały materiał naukowy i techniczny, z wizualną demonstracją łączności Earth-Moon-Earth włącznie. Również i ta trójka z „Silnej Grupy pod wezwaniem Kłodzko” na zakończenie prelekcji rozdała dziesiątki swoich płyt DVD zawierających wspaniałe amatorskie materiały w dziedzinie UHF/VHF/SHF. Dziękujemy i gratulujemy!

Tym razem w Wałbrzychu, w lokalu „Diana” o godz. 16:30 dnia 26 marca 2010 roku przy pl. Juliana Tuwima odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK. Zebranie prowadził Wiceprezes SOT d/s Technicznych kol. SP6LB Zdzisław. Uczestniczyli w nim – SP6BXP Sekretarz OT-13 kol. Jerzy, kol. SP6BGF Stanisław – QSL Manager i członek Zarządu, oraz kol. SP6IEQ Dionizy członek Komisji Rewizyjnej Sudeckiego OT. Prezes Sudeckiego OT – SP6RGB Robert – nieobecny, przysłał pismo uzasadniające jego nieobecność (delegacja służbowa). Omawiano propozycję posła Marcina dotyczącą współpracy Jeleniogórkiego środowiska krótkofalarskiego podczas dni Jeleniej Góry w postaci uruchomienia okolicznościowej radiostacji. Dlatego to Zarząd Sudeckiego OT zwrócił się do jeleniogórskich radioamatorów o zorganizowanie grupy, która by uruchomiła jakąś stację okolicznościową. Ustalono datę następnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Sudeckiego OT na dzień 22 maja 2010 roku, w lokalu restauracji o nazwie „Stragona” w centrum Strzegomia.

Właśnie w lokalu „Stragona” (łac.Strzegom) w Strzegomiu odbyło się 22 maja 2010 roku zebranie sprawozdawczo wyborcze Sudeckiego OT PZK. O godz 10:00 obrady otworzył i prowadził Prezes SOT kol. SP6RGB Robert Głowacki, który jednocześnie dokonał oceny osiągnięć Zarządu kończącego swą kadencję. Najważniejszymi z nich były: Udziały przedstawicieli Sudeckiego OT PZK – kolegów Dionizego SP6IEQ i Roberta SP6RGB w pracach zespołu konsultacyjnego w kwestii krótkofalarstwo a środowisko – w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Podpisano porozumienia z wrocławską Dolnośląską Amatorską Siecią Ratunkową w kwestii udziału w organizowanych przez DASR ćwiczeniach. Zobowiązano się Sudeckiego OT do organizowania kolejnych Zjazdów Technicznych Polskiego Klubu UKF i podpisanie umowy z Urzędem Miasta Szklarska Poręba – na dalszą dzierżawę lokalu, w którym jest zainstalowany i od lat pracuje przemiennik SR6J. Zatwierdzono też nie po myśli członków OT-13 odwołanie stałych cotygodniowych komunikatów nadawanych na przemienniku SR6J. Po tajnych wyborach ukonstytuował się nowy Zarząd SOT – nowy Prezes to kol. SP6IEQ – sympatyczny mgr inż. Dionizy (dlatego zebrał najwięcej głosów!) nowy viceprezes kol. SP6JIR – Jerzy (niestety – zmarł nagle 27 czerwca 2010 roku), sekretarz – kolega SP6BXP Jerzy, skarbnik – kol.SP6OWJ – Wojciech Szymkowicz oraz członek Zarządu/QSL Manager Okręgowy i Oddziałowy kolega SP6BGF Stanisław Podkowa. Ukonstytuowała się również nowa Komisja Rewizyjna – ale ze starym swoim Przewodniczącym kolegą SP6FCQ Marianem Kremisem i z dwoma nowymi członkami – z kol. SP6CJK Kazimierzem i kol. SP6GZZ Romanem. Następnie miały miejsce uroczystości pożegnania z działalnością krótkofalarską założyciela i Prezesa SOT (z długim 17 letnim prezesowskim stażem!) niezwykle zasłużonego nestora Polskiego i Dolnośląskiego Krótkofalarstwa – działającego niestrudzenie od roku 1956 na scenie krajowej (najpierw jako SP7LB) – 80 letniego kol. SP6LB mgr inż. Zdzisława. Niezawodny i reprezentujący Polskę od ponad 50 lat na arenie międzynarodowej. Wybitny znawca tematu i autor podręczników krótkofalarskich – dzięki którym wychowały się całe rzesze młodych jak i też w słusznym wieku amatorów krótkofalowców. Projektant anten na UKF, które to były wyprodukowane fabrycznie w ponad dwóch tysiącach sztuk na skalę krajową, oficjalnie uhonorowany przez przedstawiciela ZG PZK kol. SP2JLR Jana – okolicznościowym grawertonem a od członków Sudeckiego OT PZK – jako wyraz wdzięczności otrzymał wielki i niezwykle pięknie opracowany dyplom. Pożegnalnym gratulacjom i życzeniom dalszego zdrowia i sukcesów – nie było końca. Zebranie zakończyło się o godz. 15:30 MEZ.

Kolejne zebranie wyjazdowe Zarządu OT-13, dnia 08 czerwca 2010 roku – tym razem w restauracji o nazwie „Ratuszowa” przy pl. Magistrackim w Wałbrzychu. Zebranie otwarł i zagaił Prezes SOT kol. mgr. inż. SP6IEQ Dionizy – zapoznając zebranych z programem Zebrania. Ustalono, że Prezes OT-13 zwróci się do Skarbnika Zarządu Głównego PZK o wysokość należnej Sudeckiemu OT kwoty ze wpłat OPP i w całości pozostaną one do dyspozycji Zarządu OT-13. W związku z wymogiem założenia elektronicznego konta bankowego obsługiwanego przez internet kol. Dionizy poinformował, ze zrobił już rozeznanie – i okazało się, że przy zaledwie kilku przelewach na rok – najlepsze bo bezpłatne warunki obsługi oferuje bank”Multibank”. A propos comiesięcznych komunikatów – ustalono, że potrzebny byłby do tego zespół redakcyjny. Wystosowano apel do chętnych podjęcia się tego zadania aby zgłaszali się bezpośrednio do Prezesa Sudeckiego OT PZK. Kol. Kazimierz SQ6FHW zgłosił do Zarządu wniosek do Zarządu o zagospodarowanie sprzętu po zlikwidowanych węzłach Packet Radio SR6DJC i SR6DJG. Ostatecznie został on sprzedany wśród członków Sudeckiego OT. Członek Zarządu kol. Stanisław SP6BGF – zgłosił do odznaczenia Odznaką Honorową PZK – kol. Mariana – SP6FCQ, kol. Waldemara – SP6EUA, kol. Mirosława – SP6LTC, kol. Wojciecha – SP6OWJ oraz Kłodzki klub SP6KBL. Natomiast nowowybrany Prezes Sudeckiego OT kol. Dionizy SP6IEQ – zgłosił do OH PZK – kolegę Franciszka – SP6GTN.

Pierwsze Zebranie za pomocą komunikatora „Skype” Zarządu Sudeckiego OT PZK dnia 14 lipca 2010 roku, o godzinie 20:30 w kompletnym składzie Zarządu. Podjęło Uchwałę o przyjęciu w skład Zarządu kol. Romana SP3FQL – który był według ilości głosów – kolejnym na liście Komisji Skrutacyjnej po wyborach na Zebraniu w Srzegomiu w dniu 22 maja 2010 r. Potrzeba zmiany wynikła wskutek nagłej śmierci (27 czerwca 2010 roku) dotychczasowego wiceprezesa kol. Jerzego – SP6JIR. Kol. Romanowi SP3FQL zostala powierzona funkcja Wiceprezesa a później też skarbnika po rezygnacji kol. SP6OWJ Wojciecha. Zarząd Sudeckiego OT podjął decyzję o corocznym egzekwowaniu informacji na trzech dokumentach:
1.Informacja o Klubie Krótkofalarskim – standardowy druk PZK.

  1. Lista członków Klubu – wszyscy członkowie;
  2. Skład Zarządu Klubu – znak, imię i nazwisko, funkcja.
    Ustalono, że sekretarz SOT PZK umieści na stronie WWW wykaz środków OPP znajdujących się w ZG PZK przeznaczonych do wykorzystania przez Sudecki OT PZK. Ustalono, że osobą kontaktową ze strony OT-13 z wrocławskim DASR będzie Wiceprezes kol. Roman Stachowiak SP3FQL. Członek Zarządu Stanisław SP6BGF upoważniony uprzednio do rozmów w sprawie planowanego w dniach 12-15 sierpnia 2010 roku Zjazdu Technicznego w Zieleńcu poinformował Zarząd, że mimo powiadamiania kolegów z Kłodzka o podjętej przez Zarząd SOT uchwale o dofinansowaniu tego Zjazdu – nikt z kolegów z klubu SP6KBL nie kontaktował się z nim w tej sprawie. Zgodnie z planem pracy Zarządu SOT – Spotkaniem Integracyjno -Technicznym we wrześniu 2010, a dokładnie to jego organizacją zająć miał się kolega SP6OWJ – Wojciech Szymkowicz. Zebranie Zarządu zakończono o godzinie 22:50 MEZ.

Zdalne Zebranie – dnia 17 sierpnia 2010 roku (Skype) Zarządu Sudeckiego OT PZK – w kompletnym składzie, czyli koledzy SP6IEQ, SP6BXP, SP3FQL, SP6OWJ i SP6BGF. Zebranie prowadził Prezes OT-13 kol. Dionizy SP6IEQ. Po zmianie siedziby Sudeckiego OT – począwszy od dnia 01 września 2010 roku, składki należy wpłacać na : MULTIBANK Świdnica na nr konta: 18 1140 2017 0000 4702 1192 8753 (aktualne do dzisiaj!), na adres Sudecki Oddział Terenowy PZK, ul. Piastowska 3; 58-400 Kamienna Góra. Zaplanowano następne Walne Zebranie SOT na dzień 25 września 2010, w schronisku na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Przyjęto w szereg klubów zrzeszonych w Sudeckim OT – klub SP6PCL z Polkowic. Najwięcej jednak czasu poświęcono na omówienie rozbudowy DASR – w szczególności między klubami i operatorami Sudeckiego OT. Na dzień Zebrania ilość stacji z OT-13 przynależących do DASR wynosiła 51 – w tym 13 stacji było ze Świdnicy. Mając zatem na uwadze fakt, że przynależność do DASR daje wymierne korzyści jak dla społeczeństwa tak i też dla stacji amatorskich – Zarząd Sudeckiego OT PZK zwrócił się z prośbą do swoich członków o przyłączanie się do sieci DASR. Zebranie zakończono o godzinie 23:45 MEZ.

Walne Zebranie Sudeckiego OT PZK w lokalu schroniska, na Górze Szybowcowejw Jeżowie Sudeckim dnia 25 września 2010 roku. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10:00 – prowadził je kol. SP6IEQ Dionizy Studziński. W Walnym Zebraniu SOT wzięli też udział koledzy z DOT Wrocław – szefowie DASR – kol. SQ6VY – Piotr, Wiceprezes DOT 01, 3Z6AET – Robert – Główny Koordynator DASR i kol. SQ6IYR – Rafał – Manager EmCom PZK. Prezes OT-13 kol. Dionizy SP6IEQ – omówił dokładnie sytuację w Polskim Związku Krótkofalowców po obradach Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK, które odbyły się w dniu 04 września 2010 roku. Ze strony Skarbnika SP6OWJ informacje dotyczące stanu finansowego SOT, jak również długie wyliczenia Prezesa SOT kol. Dionizego SP6IEQ dotyczące stanu majątkowego SOT. Były również dokładne informacje dotyczące stanu współpracy Sudeckiego OT z Dolnośląską Amatorską Siecią Ratowniczą DOT 01. Odznaki Honorowe PZK i liczne dyplomy z zawodów otrzymali koledzy SP6FIG Marian i SP6GZZ Roman. W trakcie trwania Zebrania kilku krótkofalowców złożyło Deklaracje SOT i PZK o przyjęcie ich do Sudeckiego OT PZK. Zebranie skończyło się o godz 14:00.

Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK via Skype w dniu 20 października 2010 roku. Do całego składu Zarządu SOT brakowało jedynie skarbnika – kol. SP6OWJ Wojciecha, dlatego nie były omówione punkty drugi i trzeci programu zebrania – czyli o sytuacji finansowej SOT i budżetu Sudeckiego OT w 2010 roku. Prezes OT-13 kol. SP6IEQ Dionizy prowadzący zebranie powiadomił wszystkich, że realizując postanowienia ostatniego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK – należy obowiązkowo wybrać stałego przedstawiciela Sudeckiego OT w ZG PZK – z tym, że nie może być to ktokolwiek pełniący już obowiązki w Zarządzie Oddziału, gdyż uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 04 września 2010 roku wszyscy mający status członka Zarządu Głównego PZK a zasiadający we władzach Oddziałów Terenowych – utracili status członka Zarządu Głównego PZK. Ponieważ członek Zarządu kol. Stanisław SP6BGF nawiązał wcześniej kontakt w tej sprawie z kolegą SP6QKP Piotrem, zatem Prezes SP6IEQ Dionizy poddał pod głosowanie jego kandydaturę. Jednogłośnie zatwierdzono na delegata Sudeckiego OT kolegę SP6QKP Piotra z Lubina. Omówiono również bulwersujące krótkofalowców działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej – niby zgodne z duchem prawa – ale ze szkodą dla całego środowiska krótkofalowców. Dotyczyło to kwestii wydawania pozwoleń dla stacji klubowyych oraz dla stacji okolicznościowych. Najdrastyczniejszym wręcz przykładem tego „trzymania się nie ducha a litery prawa” było wstrzymanie wydawania wszelkich pozwoleń klubowych do czasu zakończenia rozstrzygnięć urzędowo-prawnych – co groziło niewydaniem w odpowiednim terminie zezwolenia na pracę przemiennika SR6J (30 listopad 2010) i w efekcie mogło doprowadzić do wyłączenia repeatera. Sekretarz OT-13 PZK zobowiązał się powiadomić wszystkich członków Sudeckiego OT o nowych przepisach załatwiania zezwoleń w – komunikacie dotyczącym tego zebrania. Konkretnie, to będzie on zawierać informacje dla klubów o składaniu dokumentów klubowych i na znaki okolicznościowe – nie bezpośrednio do UKE, lecz do Sekretariatu SOT z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem przed końcowym terminem ważności licencji klubowej. Upadło wydawanie dyplomu „Uzdrowiska Dolnośląskie”. Do całkowitej rezygnacji z wydawania tego dyplomu skłoniły Stanisława SP6BGF – chęci zawłaszczenia tego dyplomu przez prezesa DOT 01. Późniejsza śmierć współredagującego z nim ten dyplom kol. Jerzego SQ6FHP (09 września 2011, RIP!) była przysłowiowym gwoździem do trumny tego dyplomu. Kilkanaście egzemplarzy tego dyplomu zostało wydanych – trzy jako simples a dziesięć przydzielono za spełnienie warunków do uzyskania tego dyplomu – zostały one w 2008 r. wydrukowane przez kol. SP6BTV (sk 2009-05-09). Brak środków na dotarcie do dobrej drukarni plus inne mnożące się problemy zrobiły swoje. Na koniec omówiono komunikat z DOT 01 – dotyczący współpracy przy zorganizowaniu dużego spotkania krótkofalowców pod nazwą „Warsztaty i Mistrzostwa Dolnego Śląska w Telegrafii”. Zebrania zakończono o godzinie 22:30 MEZ.

W dniu 29 października 2010 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla krótkofalowców za czynne wspieranie DASR podczas powodzi majowej. Wśród aż 55 kolegów, którzy otrzymali te dyplomy znalazł się również jeden członek Sudeckiego OT – kol. Roman SP6QNO z Wałbrzycha. Gratulujemy!

W czwartek 11 listopada 2010 roku, o godz 20:30 via „Skype” odbyło się kolejne Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK. Zebranie prowadził Prezes OT-13 PZK kol. SP6IEQ Dionizy Studziński. Co do raportu złożonego przez wiceprezesa/skarbnika SOT kol. Romana SP3FQL – nie było zastrzeżeń, niemniej dokładnie omówiono w nim sytuację finansową dnia obecnego jak i tez plany finansowo-budżetowe SOT na następny rok 2011. Jednocześnie uwzględniono wniosek Kłodzkiego klubu SP6KBL o dofinansowanie w kwocie 400 PLN nagród na imprezę „TOP TEN UKF 2010”. Była również gorąca dyskusja na temat spotkania się członków Sudeckiego OT z kolegami z Dolnośląskiego OT- 01, a przy okazji mieli się spotkać członkowie DASR. Miał do tego zostać wyznaczony odpowiedni człowiek – jednak ta sprawa pozostała w rękach Prezesów Oddziałów (i jest do dzisiaj…hi!). Delegat Sudeckiego OT PZK do Zarządu Głównego PZK – kol. Piotr SP6QKP został pouczony przez Prezesa SP6IEQ co do zakresu obowiązków w kwestii reprezentowania Sudeckiego OT PZK na posiedzeniach ZG PZK. Kolega SP6IEQ poinformował zebranych, że otrzymał od kolegi Rafała SQ6IYV – Regulamin Ćwiczeń DASR, zobowiązując się jednocześnie do rozesłania go wszystkim członkom Zarządu SOT. Po 11 dniach od tego Zebrania – czyli w dniu 22 listopada 2010 r. – Zarząd Sudeckiego OT PZK rozesłał komunikat informujący o przymusowym wyłączeniu przemiennika SR6JG (kanał R-71) z powodu utraty ważności jego pozwolenia radiowego z dniem 21 listopada 2010 r. Dużą część informacji o przyczynach tej sytuacji można wyczytać w artykule Prezesa SOT Dionizego SP6IEQ -„Grunt to współpraca”, jak i też w Komunikacie Sekretariatu Sudeckiego OT PZK z dnia 08 listopada 2010 roku.

Następne wyjazdowe Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK miało miejsce w lokalu „Marhaba”, w hotelu „Śnieżnik” w Kłodzku w dniu 12 grudnia 2010 roku. W spotkaniu brali udział Prezes Zarządu SOT – Dionizy SP6IQE, obaj wiceprezesi Sudeckiego OT – kol. Jerzy SP6BXP – Sekretarz i kol. SP3FQL Roman – Skarbnik, obecny był również Członek Zarządu Sudeckiego OT PZK / QSL Manager Stanisław SP6BGF. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 14:00 MEZ. Ze względu na nieuczestniczenie w zebraniach Zarządu SOT dotychczasowego Skarbnika SP6OWJ kol. Wojciecha Szymkowicza – Zarząd podjął decyzję aby z dniem 12 grudnia 2010 przejął tą funkcję kolega Roman SP3FQL – z Rawicza. Niemniej jednak kol. Wojciech SP6OWJ pozostał dalej członkiem Zarządu OT-13. Decyzję podjęto celem poprawy organizacji pracy Zarządu Sudeckiego OT PZK. Przedyskutowano prawne i terminowe aspekty trzymającego się „litery prawa ze szkodą dla krótkofalarstwa” Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak i też ważności licencji klubu SP6PCL w Polkowicach, oraz przemiennika SR6J. Zarząd z niepokojem zauważył przeciąganie w nieskończoność terminów wydania nowych i przedłużania dotychczasowych pozwoleń klubowych. Przeanalizowano i uchwalono plan pracy Zarządu SOT na rok 2011 i dokonano jednocześnie podziału odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu SOT – obowiązków dotyczących organizowania imprez na okres całego roku 2011. W planach na rok 2011 uwzględniono również konieczność modernizacji, wręcz przebudowy przemiennika SR6J – ze względu na jego przestarzałość i zajmowanie przez niego zbyt szerokiego spektrum częstotliwości. Zebranie przebiegło w serdecznej atmosferze, a sam fakt rozstania się był bardzo miły i przyjemny – bo przy szampanie i składanych sobie nawzajem życzeniach świąteczno-noworocznych.

Kolejne zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK via komunikator Skype, w dniu 22 stycznia 2011 roku. Zebranie otwarł Prezes Sudeckiego OT kol. Dionizy SP6IEQ, informując o programie zebrania. Obecny na zebraniu był cały skład Zarządu OT-13. Ustalono, że szczegółowy protokół dotyczący bilansu finansów Sudeckiego OT za rok 2010 zostanie przesłany przez Prezesa kol.SP6IEQ do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Mariana Kremisa SP6FCQ, oraz że dnia 12 lutego 2011 roku odbędzie się zamknięte posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sudeckiego OT – w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego oddziału za rok 2010 . W kwestii przemienników – Prezes OT-13 z radością przekazał informację, że wreszcie do Oddziału spłynęło od UKE pozwolenie na pracę przemiennika SR6JG, natomiast na Pozwolenie dla klubu SP6PCL należy jeszcze poczekać. A propos przemiennika SR6J – to Dionizy SP6IEQ zauważył jako Prezes, że należy już gromadzić dokumenty wymagane przez UKE, ponieważ termin ważności dotychczasowego zezwolenia upływa w czerwcu, a czas załatwiania tych formalności przez UKE wydłużył się niemiłosiernie – jak dla nas to z bliżej niewyjaśnionych przyczyn. Przyjęto do wiadomości, że Regulamin DASR został już rozesłany wszystkim członkom Sudeckiego OT przez kolegę Rafała SQ6IYR. Termin następnego Walnego Zebrania OT-13 ustalono na dzień 14 maja 2011 roku, a miejsce tego zebrania to restauracja „Stragona” w Strzegomiu.

Mając na celu przyciągnięcie jak największej ilości młodzieży do naszego hobby, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nasłuchowców zrzeszonych w Sudeckim OT – Zarząd SOT na swoim zebraniu w dniu 19 stycznia 2011 roku postanowił o zniesieniu dla nasłuchowców – tak zwanej „składki oddziałowej”, która to dotychczas obowiązywała posiadaczy licencji SWL, a płacona była na rzecz Sudeckiego OT PZK. Na koniec kolega Stanisław SP6BGF (Okręgowy i Oddziałowy QSL Manager) – ze względu na stan swojego zdrowia – poprosił o poszukanie chętnego do pełnienia funkcji QSL Managera Oddziałowego. Zebranie zakończono o godzinie 22:45 MEZ.

Zarząd Sudeckiego OT PZK chyba polubił lokal, restaurację „Ratuszowa” przy placu Magistrackim w Wałbrzychu. Ponieważ w dniu 12 lutego 2011 roku odbyło się w nim następne wyjazdowe zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK, o godzinie 10:00. Ze składu Zarządu brakowało jedynie wiceprezesa SP6BXP – ale była to nieobecność usprawiedliwiona. Zebranie poprowadził Prezes Sudeckiego OT PZK – kol. Dionizy SP6IEQ. Protokółował wiceprezes/skarbnik kol. Roman SP3FQL. Byli również obecni wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, z kolegą Marianem SP6FCQ na czele, jak i też członkowie – kol. Kazimierz SP6CJK, i kol. Roman SP6GZZ. Po odczytanym raporcie przez Wiceprezesa/skarbnika Romana SP3FQL – przeanalizowano sytuację finansową Sudeckiego OT PZK. Przyjęto projekt budżetu na rok 2011. Przyjęto do wiadomości fakt zmiany adresowej skrzynki Pocztowej – Sudeckiego OT, z ex numeru 16 na numer 104 w placówce – 58-400 Kamienna Góra. W związku z niewpłacaniem składek PZK i oddziałowych OT-13 przez członków w obowiązującym terminie, podjęto decyzję o wykreślaniu wszelkich tzw. „spóźnialskich kolegów” w terminie po 31 marca każdego roku. Zarząd podjął również decyzję o miejscu zorganizowania wiosennego spotkania Integracyjno-Technicznego na dzień 14 maja 2011 r na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Zebranie trwało do godz. 12:30 MEZ.

Zdalne, dnia 28 kwietnia 2011 roku Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK via Skype. Obecni wszyscy członkowie Zarządu wysłuchali sprawozdania wiceprezesa/sekretarza Sudeckiego OT z realizacji uchwały Zarządu OT-13, z dnia 17 lipca 2010 roku. Sekretarz poinformował zebranych, że dwa kluby SP6KTZ i SP6ZLC z Nowej Rudy, trzeci SP6KXS ze Lwówka Śląskiego oraz nieistniejący już klub SP6YCV z Mieroszowa nie podporządkowały się zaleceniom uchwały – w związku z tym Sekretarz SOT złożył wniosek o wykreślenie w/w klubów z ewidencji klubów zrzeszonych w OT-13 PZK. Wystąpił również o wykreślenie ze stanu członków Sudeckiego OT – aż 24 znaków indywidualnych kolegów z nie opłaconymi składkami PZK do dnia 28 kwietnia 2011 roku. Sekretarz poinformował o wpłynięciu ze strony klubu SP6KBL – faktury na sumę 666 PLN brutto, w kwestii dofinansowania współzawodnictwa „TOP TEN UKF 2010”, wobec przydzielonej wcześniej (11 listopada 2010) przez Zarząd Sudeckiego OT sumy 366 PLN plus 440 PLN z konta klubu SP6KBL – zgromadzone z 1% OPP. Jednogłośnie przegłosowano oba wnioski – o wykreśleniu klubów jak i też członków niepłacących składki. Zebranie zakończono o godz. 22:00 MEZ.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 14 maja 2011 roku – Sudeckiego OT PZK w restauracji „Stragona” w Strzegomiu. Rozpoczęło sie o godzinie 10:00, obecnych na Zebraniu – 34 członków SOT. Prowadzący to zebranie Prezes Sudeckiego OT kol. SP6IEQ Dionizy omówił bieżącą sytuację finansową Oddziału, jak i też politykę i zasady podziału funduszu OPP 1%. Zapoznał zebranych z zatwierdzonymi wcześniej bo w dniu 11 lutego b.r. – przez Zarząd SOT pozycjami budżetu na rok 2011. Przekazał wiadomości o ustaleniach delegacji PZK na konferencji z Ministerstwem Ochrony Środowiska w kwestii wymaganej dokumentacji dotyczących instalacji antenowych. Wiceprezes OT-13 kol. Jerzy SP6BXP (Sekretarz) omówił (z dużą ilością danych liczbowych) sprawę dużej rotacji członków SOT – począwszy od dnia 28 kwietnia 2010 roku. Podał również do wiadomości zebranych fakt zmiany lokalizacji i adresu Kamiennogórskiego klubu SP6PAX. Wiceprezes/Skarbnik SOT kol. Roman SP3FQL omawiając kontakty Sudecki OT – DASR apelował o utworzenie minimum dwóch stacji bazowych – stale dyżurujących w rejonie Jeleniej Góry i Zgorzelca. Na koniec kol. Roman SP3FQL zaprezentował zebranym elementy budowanej przez siebie anteny „Spiderbeam” – wraz z opracowanymi osobiście ulepszeniami, które znacznie podnoszą wytrzymałość mechaniczną tej anteny. Zebranie zakończono o godz.14:00.

Ponieważ wybrany wcześniej 14 lipca 2010 Delegat SOT do spraw kontaktów z ZG PZK – kol. Piotr SP6QKP zgłosił rezygnację z tej funkcji więc reprezentującym OT-13 na tym Zjeździe był kol. Wiceprezes/Skarbnik Roman SP3FQL, wybrany wcześniej na tą funkcję na Zebraniu SOT w dniu 03 sierpnia 2010 roku. Skarbnik omówił również stan finansów Sudeckiego OT PZK, przekazując informację dotyczącą decyzji Zarządu Głównego PZK o podwyżce na rok 2012 stawki składki PZK o 10 PLN/rok. Wiceprezes/Sekretarz omawiał trapiące Go nieprzemyślane przez członków OT-13 składanie źle wypełnionych deklaracji SOT i deklaracji PZK uniemożliwiających zarejestrowanie ich w systemie OSEC. Można było też wysłuchać przyjemnych informacji od Sekretarza na temat ilości klubów i przyrostu ilościowego członków Sudeckiego OT PZK. Po dyskusji na temat sensu istnienia przemiennika SR6J – Prezes SP6IEQ zaapelował o dobrowolne datki na kupno aparatury na konto Sudeckiego OT PZK z dopiskiem „SR6J”. Zebranie zakończyła demonstracja pracy anteny wykonanej przez kol. SP6GTN Franciszka anteny typu spiderbeam, ale na zewnątrz schroniska. Zebranie zakończyło się o godz.14:30.

Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK 11 stycznia 2012 roku – via komunikator Skype. Skład Zarządu Sudeckiego OT PZK – prawie w komplecie. Po rezygnacji dotychczasowego skarbnika (po 11 latach „skarbnikowania”) kolegi SP6OWJ Wojciecha – jego funkcję przejął kol. Roman Stachowiak SP3FQL. Dokooptowano do składu Zarządu kolegę SQ6EY (ex SP6VGZ) – Zbigniewa. Ustalono termin następnego Walnego Zebrania SOT na dzień 18 luty 2012 roku – w Zespole Szkół przy ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze. Omówiono sytuację finansową Sudeckiego OT oraz wzory nowych dokumentów księgowych obowiązujących już w roku 2012. Ze względu na obowiązek finansowania przez Sudecki OT pozwoleń radiowych dla kubów i przemienników oraz kosztów Obsługi QSL. W obliczu konieczności ochrony finansów SOT – 13 i obawiając się podwyższenia tzw. składki oddziałowej – Zarząd skłania się do rezygnacji z finansowania pozwoleń klubowych. Uzgodniono przedstawić ten temat wszystkim członkom Sudeckiego OT na najbliższym Walnym zebraniu. Zebranie zakończono o godzinie 22:00 MEZ.

Walne w dniu 18 lutego 2011 roku – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sudeckiego OT PZK, w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Traugutta w Kamiennej Górze. W Zebraniu wzięło udział 30 osób, z czego 24 z prawem głosowania. Zebranie prowadził kol. SP6RGB Robert. Za porządkiem Zebrania głosowało 24 krótkofalowców. Zatwierdzono jednogłośnie Regulamin Walnego Zebrania Sudeckiego OT PZK. Prezes Sudeckiego OT kol. SP6IEQ Dionizy odczytał sprawozdanie dotyczące działalności Zarządu OT-13 w okresie minionej kadencji, odczytał również meldunek o uzupełnieniu wakującego stanowiska skarbnika po śmierci kol. SP6JIR Jerzego Czuby (sk 201-06-27), oraz przedstawicielstwa SOT w Zarządzie Głównym PZK – od chwili rezygnacji z tej funkcji (z powodów rodzinnych) w listopadzie 2010 kolegi SP6QKP mgr. inż Piotra Kaznodzieja. Na mocy uchwały Zarządu SOT z dnia 3 sierpnia 2011 roku – obydwie funkcje objął kol. SP3FQL Jerzy Stachowiak. Jak zaznaczył Prezes Sudeckiego OT PZK kol. Dionizy SP6IEQ w omawianym okresie – czyli od maja 2010 do stycznia 2012 – Zarząd SOT odbył 15 comiesięcznych zebrań, w większości via komunikator Skype. Po odczytaniu przez Przewodniczącego KR Sudeckiego OT PZK sprawozdania z działalności Komisji – przeprowadzone zostały wybory Delegatów SOT na Krajowe Zjazdy Delegatów PZK. Wybrani zostali kol. Dionizy SP6IEQ i kol. Roman SP6RZ (ex SP6XRZ, sk 2012-06-06). Natomiast ich zastępcami wybrano kol. SP6BXP Jerzego Syrka Wiceprezesa/Sekretarza SOT, oraz kol. SP6MMM Mariusza. W części dotyczącej wolnych wniosków głos zabrali koledzy Robert SP6RGB; Dionizy SP6IEQ; Marian SP6FCQ; Franciszek SP6GTN i Stanisław SP6BGF. Postanowiono całkowicie unowocześnić przemienniki SR6JG i SR6J od strony technicznej. Przyjęto od kol. Kazimierza SQ6FHW raport o zakończeniu zagospodarowywania sprzętu technicznego po zlikwidowanych digipeaterach SR6DJC i SR6DJG. Na koniec Prezes Sudeckiego OT podziękował wszystkim za przybycie na zebranie.

Zebranie Integracyjno-Techniczno w lokalu schroniska na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim w dniu 24 września 2011 roku. W Zebraniu wzięło udział 40 członków Sudeckiego OT PZK, plus pięć osób postronnych. Zebranie rozpoczęło się o godz. 10:00 powitaniem wszystkich zebranych przez Prezesa Sudeckiego OT kol. SP6IEQ – Dionizego. Poinformował on na wstępie o sytuacji zaistniałej po odrzuceniu przez Sąd apelacji Zarządu Głównego PZK, po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZK – dnia 03 września 2010 roku.

Polscy radioamatorzy z Silnej Grupy EMI pod wezwaniem „Kłodzko” uczestniczący w dniu 21 kwietnia 2012 roku w Global Astronomy Month (GAM 2012) w składzie: SP6JLW – Andrzej, kol. SP6OPN – „Jacek” – Jerzy i SQ6OPG Paweł – jako pierwsi w świecie dokonali udanej transmisji SSTV przez odbicie od Księżyca. Dzięki ich doskonałej współpracy o godzinie 11:43 namalowane wcześniej przez dzieci obrazki (z Gajkowa koło Kłodzka) wysłane przez w/w polską grupę – na kierunkowej antenie prosto w kierunku księżyca – odebrał zespół (odbite od Księżyca!) holenderskiego klubu PI9CAM w miejscowości Dwingeloo. Holendrzy pracowali na olbrzymiej antenie dish – o średnicy 25 metrów! Nasze wielkie gratulacje dla kolegów z Kłodzkiej Grupy EME!

Integracyjno-Techniczne Spotkanie członków Sudeckiego OT PZK – w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, w dniu 22 września 2012 roku. Zebrało się 38 osób z czego 30 członków Sudeckiego OT. Zebranych powitał Prezes Sudeckiego OT kol. Dionizy SP6IEQ. Zapoznał on wszystkich zebranych ze zmianami we władzach ZG PZK po odbytym 22 maja 2012 r. Krajowym Zjeździe Delegatów. Zaproponował on pociągnięcia mające na celu obniżenie kosztów obsługi Oddziałowego Biura QSL poprzez ustanowienie punktów kontaktowych na bazie istniejących klubów zrzeszonych w Sudeckim OT. Jednocześnie zapoznał zebranych z bieżącą sytuacja finansowa SOT. Odnośnie modernizacji przemiennika SR6J – zdecydowano unikać jakichkolwiek półśrodków i że ma on być na wskroś nowoczesnym urządzeniem. Prezes wręczył z gratulacjami Odznakę Honorową PZK kol. Marianowi SP6FCQ – przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej SOT. Na koniec kolega SP6GTN Franciszek omówił założenia teoretyczne dwóch anten – Delty wg M0PLK oraz dipola wielopasmowego GP. Prelekcja wywołała duże zainteresowanie słuchających i co za tym idzie – lawinę pytań z ich strony, przez co wydłużyła całe spotkanie.

Następne Integracyjno-Techniczne spotkanie członków Sudeckiego OT PZK , w dniu 11 maja 2013 roku – tym razem w schronisku na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Prezes Sudeckiego OT 13 kol. Dionizy SP6IEQ równo o godzinie 10:00 przywitał 30 przybyłych członków OT-13 oraz siedmiu kolegów nie zrzeszonych w Sudeckim OT – a obecnych na tym spotkaniu. Następnie szeroko omówił istniejącą w PZK sytuację i ocenił ją niezbyt przychylnie. Głównymi czynnikami wpływającymi na nią to nie realizowanie przez niektóre oddziały zaleceń i uchwał ZG PZK i niestosowanie się do ram i wymagań prawnych Statutu PZK. Rozmydlanie wszystkich postanowień PZK nie kończącymi się dyskusjami i sporami pomiędzy członkami władz PZK – bez jakichkolwiek konstruktywnych wniosków i ustaleń co do przyszłości PZK. Następnie Prezes Sudeckiego OT kol. SP6IEQ – w zastępstwie nieobecnego skarbnika kol. SP3FQL – przedstawił sytuację finansową SOT, kładąc nacisk na niedawno dokonane zakupy trx’a Yaesu 9000 i duplexera do przemiennika SR6J. Stwierdził, że stosując się do niedawno uchwalonych ustaleń – Zarząd SOT zakupił na wskroś nowoczesny sprzęt. Wszelkie sprzętowe zachwyty przerwało stwierdzenie wysokich kosztów prowadzenia Oddziałowego Biura QSL, wymuszane permanentnym przez Pocztę Polską podnoszeniem cen usług. Dlatego postanowiono o comiesięcznym przesyłaniu przez QSL Managera kart do określonych klubów. Wyniknął jednak problem z miejscowościami gdzie kluby już dawno zanikły. W części technicznej spotkania kol. Franciszek SP6GTN omówił szeroko i w detalach zbudowane przez siebie dwie anteny – typu „J” na pasma 24 i 28 Mcs pracującą również w pasmie 6 metrów – oraz antenę szarokopasmową Ground Play pracującą w pasmach od 7 do 28 Mcs. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też wzmacniacze przedstawione przez kolegów SP6CJK i SP6GZZ. Kazimierz SP6CJK zaprezentował wzmacniacz na pasma KF, natomiast Roman SP6GZZ zademonstrował potężny wzmacniacz na pasmo 144 Mhz. Ofiarowany do wyprzedaży przez kolegów Zdzisława SP6LB i Mariana SP6FCQ sprzęt – jak policzył prowadzący tą wyprzedaż Piotr SQ6DGO – dał w efekcie nieco ponad 300 PLN dochodu dla Oddziału. Spotkanie trwało do godziny 14:00 MEZ.

Drugie w 2013 roku Zebranie Towarzysko-Techniczne członków Sudeckiego Oddziału Terenowego, w lokalu schroniska na Górze Szybowcowej, w Jeżowie Sudeckim – dnia 21 września 2013 r. W Zebraniu uczestniczyło 32 członków Sudeckiego OT, oraz 4 krótkofalowców niezrzeszonych w SOT. Oprócz tego uczestniczyło w tym Zebraniu dwóch gości specjalnych w osobach pana Włodzimierza Bełty – Naczelnika Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz pana Henryka Lunatowskiego – zastępcy w/w Naczelnika. Ze względu na nieobecność (wyjazd za granicę) Prezesa Sudeckiego OT kol. Dionizego SP6IEQ zebranie otworzył kol. SP6BXP – Wiceprezes/Sekretarz SOT – Jerzy Syrek. Po wstępie, w którym to kol. Wiceprezes/Sekretarz Sudeckiego OT podał stan obecny SOT w ilości 134 członków i 8 zrzeszonych w SOT klubów – kol. SP6BXP wręczył kolegom przyznane Odznaki Honorowe PZK. Otrzymali je – kol. Jerzy SP6BXP, kol. SP6DMQ Mariusz i kol. SP6RGC Piotr. Wręczono też dyplomy krótkofalarskie dla kol. SP6BXP – wcześniej wspomnianemu Wiceprezesowi OT-13 Jerzemu oraz koledze SQ3LVO – Jerzemu Szwałkowi. Przez cały czas Zebrania pracowała radiostacja rawickiego klubu SP3PDK. Następnie gość Zebrania pan Włodzimierz Bełta stwierdził, że jego Wydział Zarządzania Kryzysowego widzi konieczność nawiązania współpracy z krótkofalowcami Sudeckiego OT, jak również podpisania odpowiedniej w tej sprawie umowy Główny Koordynator Dolnośląskiej Sieci Ratunkowej kol. 3Z6AET – Robert Czapski z Wrocławia omówił szeroko funkcjonowanie DASR w rejonie Wrocławia, jak i też formy współpracy z wszelkimi slużbami ratowniczymi. Nie kryjąc zadowolenia z propozycji pana Włodzimierza Bełty obiecał w przypadku zaistnienia potrzeby – udzielenia wszelkiej formy pomocy merytorycznej, jak i też organizacyjnej. Podwójny dotychczas QSL Manager (Okręgowy i Oddziałowy) kol. Stanisław SP6BGF przekazał podczas Zebrania obowiązki QSL Managera Oddziałowego – swemu następcy – koledze SQ6OR Janowi (sk 2015-06-21). Złożono na jego ręce wyrazy podziękowania za wieloletnie sprawowanie dwóch funkcji QSL Managerów – naraz. Zarząd Sudeckiego OT PZK wystosował wniosek do Managera Odznaki Honorowej PZK o nadanie koledze Stanisławowi SP6BGF Złotej Odznaki Honorowej PZK. Ze spraw technicznych – kol. SP6FXF Wiesław zameldował o pomyślnych i końcowych już próbach postmodernizacyjnych przemiennika SR6J. Kol. Franciszek SP6GTN opisał ze znawstwem i swadą starego wykładowcy (emerytowany dyrektor zespołu szkół) małogabarytową antenę typu MFJ162. Jednak rekordy zaciekawienia bił transceiver SDR Avala – własność kolegi Stefana Kaznodzieja SP6QKS. Zebranie skończyło się o godzinie 14:00 MEZ.

Walne Zebranie członków Sudeckiego OT PZK, w dniu 17 maja 2014 roku w Zespole Szkół przy ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze. Rozpoczęło się o godz 10:00 przy stanie 28 członków OT-13, plus cztery osoby postronne. Zebranie otwarł przywitaniem przedstawiciela ZG PZK – czyli kol. Romana SP3FQL i wszystkich obecnych – Prezes Sudeckiego OT kol. SP6IEQ Dionizy. Następnie Prezes odczytał sprawozdanie Zarządu SOT z jego działalności w czasie jego minionej kadencji, po czym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Marian SP6FCQ odczytał protokół z działalności w/w Komisji. Udzielono absolutorium kończącemu już swoją kadencję Zarządowi OT-13. Wybrano nowy Zarząd Sudeckiego OT PZK, w składzie Prezesem SOT został w dalszym ciągu kol.SP6IEQ Dionizy, wiceprezesami zostali dotychczasowi – sekretarz kol. Jerzy SP6BXP i skarbnik kol. Roman SP3FQL. Członkiem Zarządu został kol. SQ6EY Zbigniew, zastępcą członka Zarządu zostali kol. SP6FIG Marian i kol. SQ6FHW Kazimierz. Wybrano „prawie nowy” skład Komisji Rewizyjnej – bo Przewodniczącym Komisji dalej został kol. Marian SP6FCQ, a z dwóch jej członków nowym wybrano kol. SP6GTN Franciszka, z kolegą SP6GZZ Romanem na drugiej kadencji. Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej wybrano kolegów – SP6CJK Kazimierz Duch i SP6JOE Stanisław Dzwoniarski. Wybrano również dwóch delegatów i dwóch zastępców delegatów na Krajowe Zjazdy Delegatów. Zostali nimi kol. SP6IEQ – Dionizy i kol. SP6RGB Robert, a zastępcami zostali dwaj wiceprezesi SP3FQL Roman Stachowiak i SP6BXP Jerzy Syrek. Przedstawicielem Sudeckiego OT w Zarządzie Głównym PZK został wybrany ponownie kolega Roman SP3FQL. Zebranie zakończono o godz.14:00.

Zdalne robocze zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK, via komunikator Skype w dniu 02 lipca 2014 roku. Zebranie rozpoczęło się o godz.20:30. Na początku zatwierdzono koszty Walnego Zebrania OT-13 z dnia 17 maja 2014 roku. W toku wyjaśniania wykreśleń z listy członków PZK kolegów z Sudeckiego OT, z byłym Prezesem kol. SP6LB włącznie – okazało się, ze cała ta sytuacyjna heca – zaistniała wskutek pomyłki Skarbnika Zarządu Głównego PZK. Wiceprezes/Skarbnik Sudeckiego OT PZK wyjaśnił tą pomyłkę skarbnika ZG na in plus. Wiceprezes/Skarbnik Sudeckiego otrzymał pełnomocnictwo Zarządu OT-13 – w sprawie opieki przy modernizacji technicznej przemienników, jak również upoważnienie kontroli podczas eksploatacji SR6J i SR6JG. Zebranie zakończono o godz.22:00.

Narada Zarządu Sudeckiego OT PZK via Skype rozpoczęła się 21 sierpnia 2014 roku – tak jak zwykle – o godzinie 20:30. Dwóch członków Zarządu – wiceprezes/skarbnik Roman SP3FQL i członek Zarządu kol. Zbigniew SQ6EY nie dotarli na czas zebrania do swoich komputerów. Zebranie rozpoczął Prezes Sudeckiego OT kol. Dionizy Studziński SP6IEQ informacją o naciskach ze strony Administratora Zarządu Głównego PZK w kwestii podporządkowania jemu domeny Sudeckiego OT PZK. OT-13 broniąc się przed nieuzasadnionymi zarzutami i przed wprowadzeniem dodatkowej biurokracji odpowiedział, że potwierdza zgodność prawną subdomeny ot13@pzk.org.pl z Rozdziałem „A” punkt 1 – Regulaminu użytkowania subdomen. Publikowane materiały są zgodne z prawem i ze Statutem PZK oraz z uchwałami Sudeckiego OT-13. Administratorem w Zarządzie Sudeckiego OT jest kolega Jerzy SP6BXP, będący jednocześnie wiceprezesem i sekretarzem OT-13. Konsultuje on wszelkie materiały – jeszcze przed publikacją z Prezesem Sudeckiego OT. Nie widzimy zatem żadnej podstawy do powoływania następnej osoby, która miałaby odpowiadać za publikowanie naszych informacji – co jest zgodne z Rozdziałem „A” punkt 3 Regulaminu. Spełnione przez Sudecki OT są też warunki Rozdziału „A” punkt 4, oraz podpunktów „a” i „c”. Zarząd OT-13 obiecał uporządkować sprawę logo SOT – zgodnie z wymaganiami przepisów. Strona www.ot13 – funkcjonuje poprawnie na bezpłatnym serwisie, zatem Zarząd Sudeckiego OT nie widzi potrzeby podporządkowania jej Adminowi portalu ZG PZK. W dalszej części Zebrania zobowiązano kol.skarbnika OT-13 Romana SP3FOL do natychmiastowych wpłat na konto bankowe OT-13 wszelkich kwot składek pobieranych z ręki do ręki – celem umożliwienia weryfikacji na bieżąco – składek członków SOT. Zebranie trwało do godz.22:00.

W lokalu schroniska turystycznego na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, o godz.14:00 rozpoczęło się w dniu 20 września 2014 roku, jesienne zebranie ścisłego Zarządu Sudeckiego OT PZK. Przybyli na nie oprócz Prezesa Dionizego Studzińskiego SP6IEQ, dwaj wiceprezesi – czyli sekretarz kol. Jerzy Syrek SP6BXP i skarbnik kol. Roman Stachowiak SP3FQL. Zarząd OT-13 ustosunkował się do pisma Prezydium ZG PZK z dnia 06 września 2014 r. W piśmie tym Zarząd Główny PZK zwrócił się do Zarządu Sudeckiego OT o uhonorowanie za promocję krótkofalarstwa trzech kolegów – SQ8MFH, SP6FRF i SP6OPZ. Odpowiadając Zarząd OT-13 zwrócił uwagę, że nie może w jakikolwiek sposób uhonorować kolegi SQ8MFH Dariusza Kasiury – ponieważ nie j,est członkiem Sudeckiego OT – ani też członkiem PZK. Odnośnie pozostałych dwóch znaków SP6FRF i SP6OPZ – Zarząd Sudeckiego OT PZK pozostawia Zarządowi Głównemu PZK wolną rękę w kwestii uhonorowania „ich osiągnięć” grawertonami lub dyplomami okolicznościowymi. W dalszej części Zebrania Zarząd SOT uchwalił zaliczenie faktury 196/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w ciężar kosztów głównych OT-13, natomiast rozliczenie faktury nr. 8/2014 – z dnia 20 września 2014 r. dokonać z odpisów OPP 1% zgromadzonych dla Sudeckiego OT na koncie ZG PZK. Zebranie zamknięto o godz.16:30.

Robocze zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK ponownie via komunikator Skype, dnia 24 listopada 2014 roku. Zebranie było stricte robocze – rozpoczęło się o godz. 20:30 i nie trwało długo jak Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, czy też zebranie na którym omawia się tematy z ważkimi problemami. Ponieważ nieobecnym na tym zebraniu był Wiceprezes/Skarbnik kol. Roman SP3FQL odpadły zatem z wokandy tematy dotyczące stanu finansów OT-13. Prezes Sudeckiego OT PZK – kol. Dionizy SP6IEQ szeroko omówił i skomentował sytuację w ZG PZK. Najważniejszym jednak na tym zebraniu był temat zatwierdzenia przez Zarząd OT-13 przeniesienia adresu Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w Kamiennej Górze – z ulicy Cichej 8a – na adres ul. Piastowska 3. Zebranie zakończono o godz.21:30.

Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK via komunikator Skype, dnia 21 stycznia 2015 roku, od godz.20:30. Kompletny skład Zarządu OT-13 – czyli koledzy- SP6IEQ, SP3FQL, SP6BXP, SP6RGB i SQ6EY. Prezes kol. Dionizy SP6IEQ poinformował zebranych, że ma gotowe dokumenty rozliczenia finansowego roku 2014. Powinny one być zatwierdzone uchwałą Zarządu, a Sprawozdanie Finansowe SOT ma być zatwierdzone uchwałą Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ustalono, że 14 lutego 2015 roku, w Świdnicy o godz. 11:00. odbędzie się posiedzenie wspólne Zarządu i Komisji Rewizyjnej OT-13. Prezes stwierdził, że nie zarządził inwentaryzacji na koniec 2014 roku – ale sporządzono spis wyposażenia, dzięki któremu jest uaktualniony wykaz Ewidencji Majątkowej OT-13. Zatwierdzono budżet Sudeckiego OT PZK na 2015 rok. Oddziałowy QSL Manager, kol. Jan SQ6OR złożył rezygnację ze względu na stan zdrowia. Po rozmowie z Prezesem OT-13, kol. Jan zgodził się jeszcze pracować jakiś czas, i pełnił tą funkcję aż do dnia swojej śmierci – czyli do 21 czerwca 2015 roku. Cześć Jego pamięci! Wiceprezes OT-13 kol. Roman SP3FQL oświadczył, że znalazł już jego następcę w osobie kol. Henryka SQ3LMR. Jerzy SP6BXP zwrócił uwagę zebranym, że praca QSL Managera jest pracą ciężką, absorbującą, odpowiedzialną i zajmującą dużo czasu a nie jest właściwie doceniana. Zaproponował by Zarząd Sudeckiego OT zastanowił się nad sposobem nagrodzenia wysiłków QSL Managera. Nawet niekosztowna nagroda świadczyłaby o tym, że Zarząd docenia jego pracę na rzecz OT-13. Członkowie Zarządu – przygotowane w tej sprawie własne propozycje przedstawią na następnym zebraniu. Na dzisiejszym zebraniu Zarząd podjął decyzję o zwolnieniu kol. Jan SQ6OR ze składki oddziałowej na 2015 rok. Zebranie zakończono o godz. 21:30.

2015 – Luty – 03 – W dniu 3 lutego 2015 roku opuścił nas na zawsze kol. SP6LB Zdzisław. Był człowiekiem obdarzonym wprost niezwykłą charyzmą i silnym charakterem przywódczym. Swoją wiedzą, zaangażowaniem i wielką pracowitością wywarł ogromny wpływ przez ostatnie 60 lat na przebieg i dzieje krótkofalarstwa jak europejskiego tak i krajowego. Licencjonowany nadawca od roku 1952, najpierw jako SP7LB . A od a od roku 1959 – aż do swoich ostatnich dni znany pod znakiem SP6LB. Krótkofalarski życiorys Zdzisława jest nieodwołalnie związany z długą historią krótkofalarstwa polskiego po II Wojnie. Zdzisław zaczynał swoją krótkofalarską przygodę w roku 1948 w Łodzi, uczestnicząc w tworzeniu Klubu Krótkofalowców przy Politechnice Łódzkiej a rok później został już Sekretarzem Oddziału Łódzkiego Zarządu PAK. A w 1950 roku był już prezesem ZO PZK w Łodzi. W 1951 roku zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. Uczestniczył, jako delegat w zjazdach PZK w roku 1950 i zjeździe reaktywującym PZK w roku 1956. W latach 1955-1957 był Przewodniczącym Naczelnej Rady Radioklubów. Delegat na zjazdach PZK w latach 1958–2005. Był członkiem założycielem Polskiego Klubu UKF i w roku 1971 i drugi raz w 1978 r. został wybranym na przewodniczącego PK UKF. Był wybitnym działaczem PZK na terenie Ziemi Jeleniogórskiej i wieloletnim Prezesem ZOW od 1975 roku a następnie założycielem i prezesem Sudeckiego Oddziału PZK od 1993 roku do rezygnacji w maju 2010 roku . Odznaczony w 1977 roku – Odznaką Honorową PZK nr 035. Zdzisław był też członkiem SPDXC, PKRVG. W roku 1978 zaprojektował i wdrożył do masowej produkcji antenę Yagi, znaną, jako antena Yagi 9 el. SP6LB. Również w 1978 roku wydał książkę „Amatorskie anteny KF i UKF”. Równo w 10 lat później ukazała się Jego druga wspaniała książka – której żadne inne dzieło tego typu nie może do dziś dorównać „Poradnik UKF-owca”. Książki te oraz „Antena Yagi 9el SP6LB” pozwoliły setkom krótkofalowców uaktywnić się na pasmach KF i UKF. Wszechstronna znajomość języków obcych i doskonała wiedza Zdzisława sprawiły, że reprezentował on Polski Związek Krótkofalowców na Konferencjach I Regionu IARU w Warszawie w 1975 roku, w 1993 roku w de Haan – w Belgii, w 1996 roku w Tel Avivie, w Lillehammer w 1999 roku,w roku 2002 w San Marino, oraz w 2005 roku w szwajcarskim Davos. W roku 1980 był delegatem PZK na Konferencję I Region IARU w Maidenhead w Anglii, gdzie ogłoszono wprowadzenie nowego(dzisiejszego) systemu WW Loc. W 1998 roku jako przedstawiciel PZK brał w Wiedniu udział jako przedstawiciel PZK w konferencji UKF Managerów I Region IARU. W roku 2002 otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZK nr 21/Z . Na wniosek Zarządu Głównego PZK został odznaczony Krzyżem Kawalerskim w roku 1985. Odszedł od nas człowiek niezwykle oddany sprawom krótkofalarstwa. Nie kto inny – tylko On zdecydował, aby na Jego nagrobku obok imienia i nazwiska został utrwalony znak SP6LB. Cześć Jego pamięci!

W dniu 15 lutego 2015 roku odbyło się w Świdnicy rozszerzone zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK. Rozpoczął je o godz 10:00 Prezes Zarządu OT-13 kol. Dionizy SP6IEQ. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie – SP3FQL, SP6BXP, SP6RGB oraz SQ6EY. Jak również wszyscy członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – SP6FCQ, SP6GTN i SP6GZZ. Zebranie było zobowiązane zatwierdzić dokumentacje finansową Sudeckiego OT za rok 2014. W tym celu Prezes – kol. Dionizy Studziński SP6IEQ – przedłożył Komisji Rewizyjnej bilans roku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym. Po kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Marian Kremis SP6FCQ określił przedstawione mu dokumenty finansowe – jako dokumenty bezbłędne. Kol. Marian SP6FCQ nieco później zgłosił do Zarządu możliwość kupna nowoczesnego fabrycznego przemiennika z duplexerem – idealnego do modernizacji przemiennika SR6DJG pracującego w pasmie 70 cm. Kol. Marian SP6FCQ przyznał, że Jeleniogórska grupa jest w stanie kupić go za swoje składki. Ale jest problem – bo jest bez anteny, a taka antena kosztuje około 1.500 PLN, w związku z tym kol. SP6FCQ zwrócił się do Zarządu Sudeckiego OT o sfinansowanie tego zakupu. Oczywiście Zarząd OT-13 od razu wyraził zgodę na zakup anteny. Na koniec zebrania ustalono termin spotkania Integracyjno-Technicznego na dzień 16 maja 2015, na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Rozszerzone Zebranie trwało do godz.13:00.

Zebranie Integracyjno -Techniczne Członków Sudeckiego OT PZK odbyło się dnia 16 maja 2015 roku w lokalu schroniska na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Działała oczywiście giełda sprzętowa zorganizowana przez kolegów z klubu SP3PDK oraz jak zawsze przez kol. „Olka” Aleksandra SP6RYP. Zebranie rozpoczęło się o godz. 10:00 i wzięło w nim udział 29 członków Sudeckiego OT PZK oraz czterech kolegów niezrzeszonych w OT-13.Rozpoczął je powitaniem przybyłych prezes Sudeckiego OT PZK kol. Dionizy Studziński SP6IEQ. Poinformował zebranych, że Zarząd Sudeckiego OT PZK bacznie obserwuje działania członków OT-13 na rzecz społeczeństwa. Dotyczy to działań modernizacyjnych przemienników Sudeckiego OT, jak i też wysiłków przy zakładaniu klubów czy organizacji krótkofalarskich. Prezes OT-13 doceniając wkład pracy niektórych wręczył im dyplomy i płyty CD wydane przez „Świat Radio” z okazji 85-lecia PZK i 90-lecia IARU. Wręczył grupie kolegów upominki w postaci książek kol. Ryszarda SP6BBU – „Wywołanie ogólne..” oraz „Z kart historii krótkofalarstwa”.Otrzymali je kol. kol.SP3FQL, SP3RAD, SP6BGF, SP6CJK, SP6FCQ, SP6FHU, SP6FXF, SP6GZZ, SP6LTC, SP6NXR, SP6RGB, SQ6DGI, SQ6FHW, SQ6KOA, SQ6OEZ, SQ6OU. Dalej Prezes kol. Dionizy SP6IEQ przedstawił sytuację w ZG PZK, zwracając uwagę słuchających na brak spójnej polityki co do przyszłości Związku. Na ścieranie się wielu poglądów – lecz bez widoków na wypracowanie konstruktywnego w tej sprawie stanowiska. Delegaci na Krajowe Zjazdy Delegatów nie są zgodni co do ilości członków przyszłego ZG, jak i też czy PZK ma być związkiem osób fizycznych czy osób prawnych – w postaci federacji. Omówił też finanse OT-13 i realizację budżetu na 2015 rok, oraz aktualny stan konta OPP 1 % – odpisów podatkowych. Sekretarz Sudeckiego OT PZK kol. Jerzy SP6BXP przedstawił ilościowy stan członków OT-13, który zrzesza obecnie 136 członków. Równo rok wstecz w Sudeckim OT PZK było 129 członków. Sekretarz OT-13 z niepokojem zauważył małą ilość nasłuchowców – bo zaledwie czterech. Były prezes OT-13 kol. Robert SP6RGB omówił sytuację po wydaniu Rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych i oraz ich wymiany – a przede wszystkim fatalne skutki tego Rozporządzenia dla krótkofalarstwa. Zebranie zakończono o godz. 14:00.

Kolejne Zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK – w dniu 1 lipca 2015 roku , rozpoczęło się o godz. 20:30 – przy pomocy komunikatora Skype w prawie pełnym składzie – bez kol. Roberta SP6RGB. Otworzył zebranie – jak zawsze – Prezes Sudeckiego OT PZK – kol. Dionizy SP6IEQ, który na początku zauważył, że po śmierci kol. Jana SQ6OR zaistniała potrzeba uzupełnienia braku QSL Managera w OT-13. Kol. Roman SP3FQL zgłosił chętnego do podjęcia tej funkcji – kol. Henryka SQ3LMR. Po głosowaniu Zarząd OT-13 ogłosił kol. Henryka SQ3LMR nowym QSL Managerem Sudeckiego OT PZK. Sekretarz OT-13, kol. Jerzy SP6BXP przesłał informację o tej zmianie do Prezydium ZG PZK i do Okręgowego QSL Managera Stanisława SP6BGF. Klub SP6PTT w Twardogórze korzysta ze sprzętu radiowego użyczonego przez Gminę Twardogóra – za pośrednictwem SOT. Dokument użyczenia sprzętu jest w teczce klubu SP6PTT – pod kontrolą Wiceprezesa/Sekretarza OT-13. Klub SP6YAQ – który ogłosil swoje zamknięcie – został wykreślony z rejestru klubów Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. A propos modernizacji przemiennika SR6JG – wyniknął problem zakupu anteny. Proponowana przez kol. Macieja SP6FHU antena typu 32820 produkcji firmy Radmor jest droga – 1731 zł, i w dodatku na rynku jest niedostępna. Firma Radmor proponuje antenę typu 3284 za 1 zł, ale ta antena nie sprawdza się w warunkach górskich. W przypadku dalszych problemów z nabyciem anteny typu Radmor 32820 – nabędziemy antenę typu 3284 za 1 zł, którą kolega Roman SP3FQL odbierze bezpośrednio z firmy Radmor – będzie oszczędność 250 PLN – za przesyłkę. Zarząd OT-13 ustalił by rozliczyć rachunek nr. 03/2015 z 13-05-2015 roku – za wynajęcie lokalu na Górze Szybowcowej na Spotkanie Towarzysko-Techniczne ze środków zgromadzonych na koncie OPP 1% – będących do dyspozycji Sudeckiego OT PZK. Zebranie zakończono o godz.21:30

Walne Zebranie Członków Sudeckiego OT PZK w dniu 19 września 2015 roku od godz.10:30 – jak zawsze w lokalu schroniska turystycznego na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. W zebraniu, które otwarł Prezes Sudeckiego OT – SP6IEQ Dionizy Studziński wzięło udział 34 członków OT-13 plus 4 gości – podsumował działalność biura QSL. Jego pracę ocenił całkiem pozytywnie – informując jednocześnie zebranych, że kol. Stanisław SP6BGF wycofał już swoją rezygnację z prowadzenia Okręgowego Biura QSL.

Następnie kol. SP6IEQ uhonorował aktywnie działających kolegów nagrodami w postaci książek Otrzymali je kol. kol.SQ3LMR, SP6DMQ, SP6FIG, SP6FRF, SP6GTN, SP6OPZ, SP6QKP, SP6QKS, SP6QKT, SP6RYH i SQ6EY. W trakcie dyskusji uzgodniono zainstalowanie na przemienniku SR6J urządzenia do jego zdalnego wyłączania. Oprócz giełdy sprzętowej kolegi Aleksandra SP6RYP, były też pokazy techniczne. Kol. SP6GTN Franciszek zademonstrował wzmacniacz liniowy mocy wg UY5ZZ- obnażając szereg jego błędów konstrukcyjnych. Sławomir z Bielawy SP6CYN (also SP6S) wystawił wykonany przez siebie sześciopozycyjny przełącznik antenowy – dla nadajników dużej mocy. Wiceprezes i Sekretarz OT-13 – kolega Jerzy SP6BXP podał stan członków SOT PZK na 19 września 2015 roku – 128 osób w tym pięciu nasłuchowców. Z powodu utraty pozwolenia radiowego Zarząd OT-13 wykreślił z listy klub SP6YAQ ze Zgorzelca. Wybrano Delegatów Sudeckiego Oddziału Terenowego na Zjazd Krajowy PZK – zostali nimi – kol. Dionizy SP6IEQ i kol. Robert SP6RGB. Zastępcami Delegatów zostali kol. Zbigniew SP3RAD i kol. Franciszek SP6GTN. Zebranie zakończono o godzinie 14:30.

W dniu 23 grudnia 2015 roku odbyło się ostatnie w roku 2015 zebranie Zarządu Sudeckiego OT PZK o godz. 20:30.Zebranie odbyło się przy pomocy komunikatora SKYPE – w składzie: Prezes SOT – kol. Dionizy SP6IEQ, V-ce Prezes/Sekretarz – kol. Jerzy SP6BXP ;V-ce Prezes Skarbnik – Roman SP3FQL oraz dwaj członkowie Zarządu – Robert SP6RGB i Zbigniew SQ6EY. Prezes kol. Dionizy SP6IEQ przywitał jak zwykle gorąco wszystkich zebranych. Ustalono że Skarbnik przygotuje dokumenty finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku i w porozumieniu z Prezesem SP6IEQ dokona rozliczenia roku 2015. Poinformował, iż otrzymał od księgowej PZK wykaz otrzymanych wpłat 1% OPP dla Sudeckiego OT. Po uwzględnieniu wpłat z lat poprzednich wykaz ten zostanie udostępniony członkom Zarządu na naszej stronie WWW. Na dzień 31 grudnia 2015 r ustalono termin przeprowadzenia przez Prezesa OT-13 przy udziale Skarbnika – inwentaryzacji. Sprzęt stanowiący własność PZK – spisać na jednej liście i osobno sprzęt stanowiący własność Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Sekretarz – Jerzy SP6BXP przedstawił listę kandydatów wytypowanych do nadania im Odznaki Honorowej PZK. Są to koledzy: SP6CJK, SP6ECQ, SP6FHU, SP6QKS, SP6QKT, SP6RGB, SP6TGI, SP6TGR, SQ6EY, SQ6FHW. Prezes SOT zaproponował jeszcze kandydaturę kolegi SP6JOE. Ustalono, że Sekretarz wystąpi do w/w kolegów z zapytaniem o zgodę i z prośbą o przesłanie tzw. życiorysu krótkofalarskiego kandydata. Prośba kolegi Marcina SP3BBS o zmianę e-mail adresu w systemie OSEC została przez sekretarza OT-13 załatwiona pozytywnie. Naciski administratora strony PZK, kol. Zygmunta SP6ELA – oddalono, a zebrani podjęli decyzję o pozostawieniu strony SOT PZK na dotychczasowych serwerach. W celu zapewnienia zgodności z polskim prawem i ze Statutem PZK oraz z uchwałami oddziału terenowego PZK – Zarząd OT-13 wyznaczył na stanowisko administratora kol. Mariusza SP6DMQ jako osobę odpowiedzialną za stronę techniczną subdomeny, a merytorycznie za publikowane informacje jest odpowiedzialnym V-ce Prezes SOT PZK, kol. Jerzy SP6BXP. Sekretarz stwierdził brak Informacji o Klubie SP6KBL za rok 2014 – ponieważ nie dotarły one z klubu SP6KBL. Sekretarz zobowiązał się przesłać Prezesowi OT-13 wykaz osób funkcyjnych we wszystkich klubach SOT. Zebranie zakończono życzeniami „Wesołych Świąt” o godzinie 22:30.

Pierwsze regulaminowe zebranie w 2016 roku Zarządu Sudeckiego OT PZK, rozpoczęło się dnia 20 stycznia 2016 od godz. 20:30 – via komunikator Skype przy pełnym składzie składzie Zarządu.
Po zapoznaniu zebranych z programem zebrania – Prezes kol. Dionizy SP6IEQ wycofał swoją kandydaturę do Odznaki Honorowej PZK dla kol. Stanisława SP6JOE – powodem tego był fakt nieterminowych wpłat składek PZK. Inwentaryzacja wg stanu na 31 grudnia 2015 roku została przeprowadzona przez Prezesa OT-13 przy udziale Skarbnika. Został nią objęty sprzęt stanowiący własność PZK. Arkusze spisu z natury – zostały wysłane do ZG PZK w dniu 08 stycznia 2016 roku. Dokumenty finansowego zamknięcia roku 2015 – gotowe do zatwierdzenia. W tym celu ustalono termin rozszerzonego posiedzenia Zarządu OT-13 i Komisji Rewizyjnej na dzień 13 lutego 2016 roku – w Świdnicy. Prezes SOT Dionizy SP6IEQ opracował instrukcję dotyczącą prowadzenia spraw finansowych przez Kluby OT-13 – tak aby ich członkowie nie byli narażani na jakiekolwiek sankcje. Kol. Sekretarz rozesłał ją mailowo Zarządom Klubów, jak również zamieścił ją na stronie Sudeckiego OT. Następnie kol. Sekretarz zameldował, że dokumentacja klubów jest kompletna – za wyjątkiem klubu SP6KBL z Kłodzka, w którym Prezesem a zarazem operatorem odpowiedzialnym za radiostację jest kol. Stanisław SP6GWB będącym członkiem Sudeckiego OT. Drugim operatorem tej stacji klubowej był kol. Stanisław SP6MLK, który przeniósł się do klubu SP6KCN i do DOT 01- w październiku 2014 roku. Z informacji za rok 2013 wiadomo, że Zarząd klubu SP6KBL to koledzy SP6JLW, SP6GWB i SP6??? – znak trzeciego członka – nieznany. Klub jako podlegający pod OT-13 – jest jedynym, który nie przysłał corocznej informacji o Klubie krótkofalarskim za 2014 rok. Wobec takiej sytuacji rozważano sprawę wykreślenia klubu SP6KBL z listy klubów obsługiwanych przez SOT – co wcale nie oznacza likwidacji klubu – jedynie nie będzie on obsługiwany przez OT-13 . W Zarządach Klubów : SP3PDK, SP3PGS ( Krobia pow. Gostyń, znak otrzymał 5 lutego 2016 r.) SP6PAX, SP6PCP, SP6PZG, SP6YCS jest po 3 członków PZK. W Zarządzie klubu SP6PTT (QTH Twardogóra) jest 2 członków PZK plus jeden nie przynależący do PZK. Natomiast w składzie Zarządu Jeleniogórskiego klubu SP6PCH po śmierci kolegów Zdzisława SP6LB (sk 2015-03-02) i Ryszarda SQ6OU (sk 2015-11-27) – pozostało dwóch członków PZK. Zebranie Zarządu trwało do godz. 21:30.

Dnia 14 maja 2016 roku w lokalu schroniska na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim miało miejsce Zebranie Integracyjno -Techniczne członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. W tym Zebraniu, które rozpoczęło się o godz. 10:0 0. wzięło udział 39 członków SOT PZK oraz 11 kolegów niezrzeszonych w OT-13. Otwarł je witając wszystkich przybyłych Prezes Sudeckiego OT PZK kol. Dionizy Studziński SP6IEQ oraz przedstawił opisowo sytuację w PZK przed XXII Krajowym Zjazdem Delegatów PZK w Burzeninie – którą ocenił jako wręcz złą. Dotyczy to dwóch antagonizujących ze sobą grup – dążącej do radykalnych zmian w celu „uzdrowienia funkcjonowania” Związku, ale jest też grupa konserwatywna nie widząca potrzeby żadnych zmian – według których „obecny stan jest idealny” do prawidłowego funkcjonowania PZK. Kol. Dionizy SP6IEQ zwrócił uwagę na niezgodność poglądów co do przyszłości Związku. Delegaci na KZD nie są zgodni czy PZK ma być związkiem osób fizycznych czy też osób prawnych w postaci federacji, jak również nie są zgodni – co do ilości członków przyszłego ZG PZK. Nie ma – niestety żadnych widoków na wypracowanie wspólnego, konstruktywnego stanowiska. Niestety Polski Związek Krótkofalowców w obecnej formule wyczerpał możliwości wewnętrznych reform co odbija się szeroką krytyką działań obecnego Zarządu i PrezydiumZG PZK przez środowisko krótkofalarskie. Prezes Sudeckiego OT kol. Dionizy SP6IEQ zapoznał zebranych z sytuacją finansową OT-13, którą ocenił jako dobrą oraz z budżetem SOT PZK na rok 2016. Przedstawił również stan kont OPP 1% w rozbiciu na poszczególne kluby i Zarząd Sudeckiego OT. Następnie Sekretarz OT-13 kol. Jerzy SP6BXP z zadowoleniem stwierdził, że stan ilościowy członków OT-13 to obecnie 136 członków, choć zaniepokojony był znikomą ilością członków nasłuchowców – bo tylko trzech, na dzisiejszy dzień. Podał stan klubów należących do OT-13 – a jest dziewięć – SP3PDK, SP3PGS, SP6KBL, SP6PAX, SP6PCH, SP6PCP, SP6PTT, SP6PZG, SP6YCS.Od początku spotkania (jak zawsze!) czynna była giełda sprzętu i części prowadzona przez kol. SP6RYP – Aleksandra. W technicznej części spotkania prelekcja Romana SP6GZZ cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Kol. Roman SP6GZZ przedstawił moduł-płytkę Nokia BD 34, na bazie którego zbudował wzmacniacz mocy na pasmo 145 MHz. Kol. Roman mówił długo i dokładnie omawiając wszelkie problemy związane z uruchomieniem tego wzmacniacza, wspomagając prelekcję dużą ilością slajdów. Drugi kolega – drugi Roman, ale z Rawicza SP3FQL – zaprezentował dwie anteny na pasmo 145 MHz. Była to siedmio-elementowa Cross Yagi oraz antena typu „Big Wheel”. Anteny te cieszyły się takim zainteresowaniem, że po spotkaniu zmieniły właścicieli. Zebranie zakończono o godz. 14:00.