KOMUMIKAT SKARBNIKA PZK

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców, dziękuję wszystkim, którzy wpłacili składkę członkowską za cały rok 2024, albo uiścili już także składkę za II półrocze. Tym, którzy podzielili składkę na półrocza przypominam, że z dniem 15 lipca 2024 upływa termin płatności składki za II półrocze 2024. Składki należy wpłacać, wyłącznie, na konto macierzystego OT lub w kasie OT. Decyzją KZD zniesiono tzw. okres karencji, nieopłacenie składki członkowskiej w wymaganym terminie powoduje ustanie członkostwa.

. 73, Wojciech Borowski-Dobrowolski SP3U, Skarbnik PZK

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 30.06.2024 r

Dnia 15 czerwca 2024 r. odbyło się Spotkanie Członków OT-13 PZK  i Sympatyków Krótkofalarstwa w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Spotkanie miało charakter otwarty. Rozpoczęło  się ono w drugim ter­minie przy obecności   38 członków OT na ogólną liczbę 106 co stanowiło 36%. W spotkaniu uczestniczyło także 11 kolegów niezrzeszonych i zaproszonych gości..

Spotkanie otworzył kol. Jerzy  SP6BXP – Prezes Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK.  Otworzył zebranie i zapoznał zebranych z programem spotkania.

Następnie przywitał przybyłych kolegów oraz zaproszonych gości w osobach:

 1. Wiceprezes Zarządu PZK – kol. Marcin SP6MI
 2. Członek Prezydium PZK – kol. Waldemar 3Z6AEF
 3. Prezes OT-32 PZK – kol. Marek SP3AMO

Realizując program zebrania planowano wręczenie kol. Henrykowi SQ3LMR Odznaki Honorowej PZK. Niestety z powodu choroby nie był w stanie przybyć na zebranie.Postanowiono wysłać Mu O.H. PZK drogą pocztową załączając upominek w postaci książki o krótkofalarstwie.

W dalszej części zebrania zabrał głos kol. Jan SP6TGI – nasz delegat na XXVII Zjazd PZK. Przedstawił przebieg Zjazdu informując m/in, że dotychczasowy Zarząd PZK poza skarbnikiem nie uzyskał absolutorium za poprzedni rok. Szczegółowo przedstawił przebieg obrad. Na Zjeździe zostały wybrane nowe władze Polskiego Związku Krótkofalowców. Prezesem został wybrany kol. Krzysztof Horoszkiewicz SP5E, skarbnikiem został wybrany kol. Wojciech Borowski-Dobrowolski SP3U , sekretarzem został wybrany kol. Cezary Zych SQ5CKZ . Pozostali członkowie Prezydium to ; kol. Dorota SQ3TGY, kol. Jakub SP7Y, kol. Tomasz SP5RT, kol. Tomasz SQ5T, kol. Marcin SP6MI, kol Waldemar 3Z6AEF . Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: kol Krzysztof Adamczyk SP6JIU – przewodniczący , oraz członkowie; kol. Irek SP6TRX, kol. Krzysztof SQ2JK, kol. Krzysztof SQ2NIG, kol. Jerzy SP3SLU.

Również w tej kwestii zabrał głos kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF. – Członek Prezydium Zarządu PZK  informując, że aa Zjeździe przyjęto 14 zmian w Statucie PZK a między innymi:

– wprowadzono możliwość zdalnych posiedzeń

– wprowadzono podpis elektroniczny

– także możliwość obiegu dokumentów elektronicznych

– oraz elektroniczną deklaracje członkowską.

Kol. Marek SP3AMO, który  był członkiem Prezydium poprzedniego Zarządu PZK wyraził obawy o trudności organizacyjne związane z przeniesieniem biura PZK z Bydgoszczy do Warszawy.

Z kolei zabrał głos Wiceprezes PZK kol. Marcin SP6MI. Przedstawił zmiany jakich XXVII Zjazd dokonał w Statucie PZK. Skrótowo nakreślił plany pracy nowego Zarządu PZK.

W dalszej części zebrania aktualny stan członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK   referował kol. Wiesław SP6FXF . Obecnie członków z opłaconymi składkami jest 106 . W poprzednim roku były to 94 osoby.

Ewidencja klubów Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK (OT-13) – sprawę referował kol. Wiesław SP6FXF – sekretarz oddziału  . Obecnie jest zaewidencjonowanych siedem klubów ; SP6PZG, SP6PCP, SP6PAX, SP3PDK, SP6PTT, SP6PCH, SP6ZLD. Na początku roku 2024 został wykreślony klub SP3PGS, który przeniósł się do OT-31. Ponadto pod koniec roku 2023 został przyjęty do ewidencji  OT-13 klub SP6ZLD z Legnicy . Część klubów nie przejawia aktywności lub jest ona znikoma.

Sytuację finansową Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK (OT-13) omówił kol. Dariusz SP6SYO – skarbnik oddziału.

Od początku stycznia 2024 roku do końca maja 2024 roku na konto wpłynęła od naszych członków kwota 9126,00 zł. W tej kwocie znajdowały się składki na rzecz PZK 6870,00 oraz na rzecz SOT PZK w kwocie 2256,00 zł.

 Planowane wydatki w tym roku to;

– utrzymanie strony internetowej około 900 zł

– wynajęcie sali na zebrania SOT 400 zł

 – biuro, materiały biurowe 113 zł.

W końcu zebrania kol. Mariusz SQ6DG demonstrował wykonane przez siebie anteny UKF. Temat cieszył się sporym zainteresowaniem uczestników.

Spotkanie zakończono godz. 13:00.

 
 

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 3 MAJA 2024 r.

Tradycyjnie, jak co roku planujemy wiosenne spotkanie krótkofalowców i  sympatyków krótkofalarstwa. Tradycyjnie będzie to spotkanie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Tradycyjnie jest to maj lub czerwiec. W tym roku będzie to czerwiec. Konkretna data uzależniona jest od dostępności lokalu na Spotkanie.

Wszyscy nasi członkowie otrzymają stosowne indywidualne zaproszenia. Przy pomocy komunikatu na stronie zaprosimy pozostałych kolegów.

Tą drogą prosimy wszystkich o zgłaszanie tematów na spotkanie. Mogą to być referaty, demonstracje wykonanych przez siebie urządzeń bądź anten, demonstracje łączności radiowych itp. Tematy prosimy zgłaszać na adres mailowy: ot13@pzk.org.pl.

                                                                                                        Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

 SUPLEMENT:

Udało się zarezerwować lokal na sobotę dnia 15 czerwca 2024 roku w godz. 10:00 – 14:00. Zaopraszamy wszystkich kolegów, tak zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Członkowie SOT PZK otrzymają w póżniejszym okresie indywidualne zaproszenia na spotkanie.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2024!

Życzenia Szczęśliwego Nowego Roku 2024  składa Zarząd Sudeckiego Oddziału  Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców

Składamy  wszystkim naszym członkom oraz pozostałym krótkofalowcom serdeczne życzenia  wielu DX-ów i innych ciekawych łączności.

Pasjonatom zawodów krótkofalarskich zajmowania czołowych w nich miejsc.

Pasjonatom wypraw krótkofalarskich z kolei życzymy udanych łączności z ciekawych okolic.

Wszystkim krótkofalowcom zadowolenia z naszego hobby.

Przy okazji zapraszamy w nasze szeregi kolegów niezrzeszonych.

W OT-13 PZK znajdziecie przyjazne środowisko kolegów krótkofalowców i pełne wsparcie ze strony  osób funkcyjnych.

 • Zarząd  SOT PZK.

Wesołych Świąt !

Zarząd Sudeckiego Oddziału  Polskiego Związku Krótkofalowców składa wszystkim naszym członkom,  także potencjalnym oraz sympatykom serdeczne życzenia  zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Przy okazji informacja:

Z Zarządu Głównego PZK spłynęła informacja o wpłatach 1% OPP w rozliczeniu zeznań podatkowych za rok 2022.

Wpływy te w odniesieniu do naszych klubów przedstawiają się następująco:

Było na początku roku 2023.

 1. SP6PZG…………………..……….0,00 zł.
 2. SP6PAX………………….……..91,48 zł
 3. SP3PDK…………………………518,18 zł
 4. SP6PCH…………………….….194,62 zł
 5. SP6PTT……………….……….…..0,00 zł
 6. SP6PCP……………………….1.060,05 zł
 7. SP3PGS……………………..……27,90 zł

Wpływy 1% OPP za 2022 rok rozliczone w 2023 roku.

 1. SP6PZG………………………….0,00 zł.
 2. SP6PAX………………….……..13,30 zł
 3. SP3PDK…………………..……..68,22 zł
 4. SP6PCH………………………….0,00 zł
 5. SP6PTT…………………………..0,00 zł
 6. SP6PCP…………………….….928,89 zł
 7. SP3PGS…………………..………0,00 zł
 8. SP6ZLD……..……………….…..0,00 zł

      Następujące kluby dysponują teraz kwotami j.n.

 1. SP6PZG…………………….…….0,00 zł.
 2. SP6PAX………………….……..104,78 zł
 3. SP3PDK………………..………586,40 zł
 4. SP6PCH…………………….….194,62 zł
 5. SP6PTT……………………….…..0,00 zł
 6. SP6PCP………………….….1.988,94 zł
 7. SP3PGS…………………………27,90 zł
 8. SP6ZLD……..…………….……..0,00 zł

W tym miejscu należy pogratulować klubowi SP6PCP. Sympatycy tego klubu przekazali niebagatelną kwotę 928,89 zł. Kwota ta jest wyższa od kwoty przekazanej na SOT PZK jako organizacji (606,64 zł).

                                                                                          Za Zarząd: Jerzy SP6BXP

PO ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM SOT PZK DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 2023 r.

KOMUNIKAT  SOT PZK z 30 PAŻDZIERNIKA 2023 r.

Dnia 28 pażdziernika 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT-13 PZK  w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. .

 Spotkanie rozpoczęło  się w drugim ter­minie (10:30) przy obecności 14 członków OT na ogólną liczbę 82 co stanowiło ich 17%.

Przedstawicielem Zarządu Głównego PZK na Zebraniu  był Ma­rek Kuliński SP3AMO,Wiceprezes d/s Organizacyjnych.

 Obecny był także kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes Dolnośląskiego Oddziału PZK.

 Zebranie otworzył kol. Jerzy SP6BXP.  Przywitał wszystkich przybyłych  w tym członków OT13 i gości oraz zapoznał zebranych z programem zebrania.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokólanta oraz Komisji: Mandatowej, Wyborczej i Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

W dalszej części zebrania zabrał głos Prezes OT-13, kol. Jerzy SP6BXP.

Złożył sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie mijającej kadencji.

Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Adam Olender SP6NXG zreferował pracę Komisji Rewizyjnej i ocenił działalność Zarządu. Działalność Zarządu Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dalszej części zebrania przystąpiono do głosowań i tak:

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi SOT PZK.

Wybrano nowy Zarząd OT-13 w osobach:

 1. Prezes OT-13, kol. Jerzy Syrek SP6BXP.
 2. V-ce Prezes, Sekretarz OT-13, kol. Wiesław Gliński SP6FXF
 3. V-ce Prezes, Skarbnik OT-13, kol. Dariusz Mikołajczak SP6SYO.

oraz zastępców w osobach:

 1. kol. Leszek Przybylak SP6CIK
 2. kol. Zbigniew Fuchs SP6EY

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Przewodniczący, Adam Olender SP6NXG
 2. Członek, Franciszek Kaczmar SP6GTN
 3. Członek, Kazimierz Duch, SP6CJK.

oraz zastępców w osobach:

 1. kol. Jerzy Hornik SP6ORF
 2. kol. Mariusz Filist SQ6DG

Jednocześnie wybrano Przedstawiciela OT-13 na Walne Zebrania PZK w osobie kol. Jana Galusa SP6TGI. Zastępcą wybrano kol. Mariusza Filista SQ6DG.

Zarząd SOT PZK  ukonstytuował się i delegował kol. Jerzego SP6BXP na członka Zarządu PZK.

W części ogólnej (Dyskusja – inne tematy) zabrał głos kol. Kazimierz SP6CJK. z wnioskiem o uchwalenie składki tzw. oddziałowej na poziomie 24 zł/rok. Wniosek przegłosowano pozytywnie.

W dalszej części głos zabrał kol. Waldemar 3Z6AEF.

Poinformował zebranych o powołaniu przez Prezydium ZG trzech Komisji: Finansowej, Statutowej i Historycznej. Komisja finansowa ma pomóc w przygotowaniu projektu budżetu na przyszły rok, a Komisja Statutowa przygotuje propozycje zmian Statutu PZK na przyszłoroczny Zjazd Krajowy. Komisja Historyczna zajmie się opracowaniem archiwalnych zasobów PZK. Przedstawił stan prac nad tworzeniem dokumentacji historycznej PZK w porozumieniu z Archiwum Akt Nowych.

Na zakończenie wystąpił Prezes SOT PZK, kol. Jerzy SP6BXP. Podziękował za zaufanie i wybór Zarządu na następną kadencję. Następnie ogłosił zakończenie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Zebranie zakończono godz.14:00                                                

Komunikat sporządził                                                 Jerzy SP6BXP

******************************************************************************ZEBRANIE CZŁONKÓW SOT PZK DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 2023 ROKU

 

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 24 września 2023 r.

W bieżącym roku kończy się kadencja Zarządu SOT PZK i Komisji Rewizyjnej SOT.

Konieczny jest też wybór naszego Przedstawiciela w Zarządzie Głównym PZK i Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Ponieważ w maju 2024 roku planowany jest XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK wyboru nowych władz OT-13 PZK najlepiej dokonać do końca b.r.

Pierwotny termin 9 września 2023 roku okazał się być niewypałem ze względu na zbyt niską frekwencję członków. Postanowiliśmy ponowić zebranie w terminie: październik – listopad. b.r.

Dostępność lokalu uwarunkowała termin:  28 pażdziernika 2023 roku

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 28 pażdziernika 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00.

Wszyscy członkowie OT-13 PZK uprawnieni do głosowań otrzymają stosowne zaproszenia indywidualne + dokumenty towarzyszące.

Bardzo prosimy wszystkich  o uczestnictwo w zebraniu

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP

PO ZEBRANIU CZŁONKŁÓW SOT PZK

                                         

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 10 września 2023 r.

 Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 9 września 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00. Drugi termin: 10:30.

Niestety zebranie nie doszło do skutku.

SOT PZK zrzesza 80 członków.

Na Górze Szybowcowej było nas 10 osób.

Swoją obecnością zaszczycił nas kol. Marek SP3AMO, Prezes lubuskiego OT PZK a zarazem Wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców.

W tej sytuacji nie było sensu rozpoczynać zebrania ze względu na zbyt małą frekwencję.

Zebranie zostało odwołane i przełożone na inny termin.

Wstępnie założono, że najlepszym terminem będzie listopad 2023 r.

Dokładna data uzależniona będzie od dostępności lokalu.

Wszyscy członkowie SOT PZK zostaną o terminie i miejscu powiadomieni stosownymi zaproszeniami.

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP