ZEBRANIE CZŁONKÓW SOT PZK DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 2023 ROKU

 

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 24 września 2023 r.

W bieżącym roku kończy się kadencja Zarządu SOT PZK i Komisji Rewizyjnej SOT.

Konieczny jest też wybór naszego Przedstawiciela w Zarządzie Głównym PZK i Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Ponieważ w maju 2024 roku planowany jest XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK wyboru nowych władz OT-13 PZK najlepiej dokonać do końca b.r.

Pierwotny termin 9 września 2023 roku okazał się być niewypałem ze względu na zbyt niską frekwencję członków. Postanowiliśmy ponowić zebranie w terminie: październik – listopad. b.r.

Dostępność lokalu uwarunkowała termin:  28 pażdziernika 2023 roku

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 28 pażdziernika 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00.

Wszyscy członkowie OT-13 PZK uprawnieni do głosowań otrzymają stosowne zaproszenia indywidualne + dokumenty towarzyszące.

Bardzo prosimy wszystkich  o uczestnictwo w zebraniu

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP

PO ZEBRANIU CZŁONKŁÓW SOT PZK

                                         

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 10 września 2023 r.

 Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 9 września 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00. Drugi termin: 10:30.

Niestety zebranie nie doszło do skutku.

SOT PZK zrzesza 80 członków.

Na Górze Szybowcowej było nas 10 osób.

Swoją obecnością zaszczycił nas kol. Marek SP3AMO, Prezes lubuskiego OT PZK a zarazem Wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców.

W tej sytuacji nie było sensu rozpoczynać zebrania ze względu na zbyt małą frekwencję.

Zebranie zostało odwołane i przełożone na inny termin.

Wstępnie założono, że najlepszym terminem będzie listopad 2023 r.

Dokładna data uzależniona będzie od dostępności lokalu.

Wszyscy członkowie SOT PZK zostaną o terminie i miejscu powiadomieni stosownymi zaproszeniami.

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW SOT PZK DNIA 9 WRZEŚNIA 2023 R.

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 15 sierpnia 2023 r.

W bieżącym roku kończy się kadencja Zarządu SOT PZK i Komisji Rewizyjnej SOT.

Konieczny jest też wybór naszego Przedstawiciela w Zarządzie Głównym PZK i Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Ponieważ w maju 2024 roku planowany jest XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK wyboru nowych władz OT-13 PZK najlepiej dokonać do końca b.r.

Najlepszym terminem wydaje się być w naszym przypadku miesiąc wrzesień 2023 r.

Miesiąc ten jest miesiącem tradycyjnych spotkań członków OT-13 i sympatyków krótkofalarstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 9 września 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00.

Wszyscy członkowie OT-13 PZK otrzymają stosowne zaproszenia indywidualne + dokumenty towarzyszące.

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP

SPOTKANIE SOT PZK 24 CZERWCA 2023 R.

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 30 czerwca 2023 r.

Dnia 24 czerwca 2023 r. odbyło się Spotkanie Członków OT-13 PZK i Sympatyków Krótkofalarstwa w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych..

 Spotkanie rozpoczęło  się w drugim ter­minie przy obecności 19 członków OT na ogólną liczbę 78 co stanowiło 24,4%. Przedstawicielem Zarządu Głównego PZK na Zebraniu  był Ma­rek Kuliński SP3AMO, Wiceprezes ds Organizacyjnych. Obecny był także kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes Dolnośląskiego Oddziału PZK.

Zgodnie z programem Zebranie otworzył kol. Jerzy SP6BXP.  Przywitał wszystkich przybyłych  w tym członków OT13 i gości.

Kol. Jerzy SP6BXP zapoznał zebranych z programem zebrania a ponieważ w p.2 programu zaplanowane było omówienie ogólnej sytuacji w Polskim Związku Krótkofalowców to oddał głos Markowi SP3AMO.

Członek Prezydium PZK  Marek Kuliński SP3AMO omówił bieżące sprawy PZK w tym sytuację finansową Związku. Przedstawił też prze­bieg konsultacji społecznych ze strony organizacji dot. Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej wraz z Rozporządzeniem związanym ze Służbą Radiokomunikacyjną Amatorską i nowym trybem organi­zacji egzaminów na Świadectwa operatorskie w Służbie Amatorskiej Radiokomunikacji.Obecnie egzaminy dla operatorów urządzeń radiowych prowadzi wyłącznie UKE. Zaproponowano zmiany w rozporządzeniu dotyczącego egzaminów tak aby były one przeprowadzane również przez organizacje krótkofalarskie. W tej sprawie rozmowy trwają. Zaproponowano zmiany pytań egzaminacyjnych w taki sposób by położyć większy nacisk na „obsługę operatorską”.Przedstawił plany  wpisania Radiowej Służby Amatorskiej Satelitarnej do nowo planowanej ustawy w sejmie RP.

Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Markowi SP3AMO za wypowiedż i poprosił o głos Prezesa OT-01 – kol. Waldemara 3Z6AEF.

Kol. Waldemar 3Z6AEF przypomniał kolegom o konieczności wyboru przedstawiciela OT do Zarządu Głównego PZK i o wyborze delegata i zastępcę delegata oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w przyszłym roku.Przedstawił liczebność niektórych oddziałów terenowych oraz trend spadkowy ich liczebności. W ciągu ostatnich 5-ciu latach nastąpił znaczny spadek liczebności członków PZK. W PZK twa dyskusja jak odwrócić tą sytuację. Aby krótkofalowców przybywało wskazuje się np. naukę młodzieży w drużynach harcerskich. Omówił propozycję wydania broszury „Krótkofalowcy na Dolnym Śląsku” propagującej krótkofalarstwo wśród społeczeństwa, która przedstawi historię krótkofalarstwa a także ukaże czytelnikom czym ono jest. Umożli­wi ona bliższe poznanie naszego hobby.Planowany nakład broszury to 1000 egzemplarzy.Na zakończenie wystąpienia poruszył tematy związane z archiwizacją dokumentów PZK i swojego spotkania z pracownikami Archiwum Akt Nowych.Podczas tego spotkania omówiono sprawy sposobu archiwizacji dokumentacji Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych do Archiwum Państwowego Akt Nowych jako akta typu A (wieczyste). Sporządzono inwentarz akt na podstawie którego można skategoryzować dokumenty i przekazać do Archiwum Państwowego a następnie zdigitalizować i udostępnić ogółowi zainteresowanych.

W dalszej części spotkania zabrał głos Sekretarz SOT PZK kol. Wiesław SP6FXF.Stan członków wg opłaconych składek na 2023 rok to 78 osób. Jest to najniższy stan od wielu lat.

Stacji klubowych mamy zarejestrowanych 8: SP3PDK, SP3PGS, SP6PCH, SP6PAX, SP6PZG, SP6PCP, SDP6PTT oraz klub SP6ZLD powstały w Legnicy dzięki inicjatywie kolegów: Mariusza SP6OQB i Daniela SP6DAN. Koledzy Mariusz i Daniel przedstawili historię powstania klubu, jego  warunki lokalowe oraz to jak próbuje się zaszczepić krótkofalarstwo w młodych ludziach odwiedzających klub.  Klub mieści się przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy.

Z kolei Prezes klubu SP6PZG w Świdnicy – SP6IEQ  podkreśl misję i rolę klubów krótkofalarskich w kształceniu nowych członków naszej społeczności. Kluby i Oddziały mogą być finansowane z OPP. Jako źródło finansowania/dofinansowania wskazano także możliwe wsparcie przez organizacje rządowe i samorządowe (gminne, miejskie), które mogły by być zachęcone do tego gdyby poznały to czym jest i czym zajmuje się krótkofalarstwo.

Aktywność klubów łatwo ocenić po ilości wpłat na ich konto z tytułu 1% OPP. Im mniejsze wpłaty tym klub słabiej działa. Osobnym tematem jest fakt, że Sekretarz OT-13 w wielu przypadkach nie może się doprosić tzw „Informacji o Klubie Krótkofalarskim” co potwierdza diagnozę. Na obecną chwilę tylko 3 kluby dostarczyły te dokumenty.

W dalszym ciągu spotkania zabrał głos Skarbnik SOT PZK, kol. Jan SP6TGI. Przedstawił sytuację finansową Oddziału, która na rok 2023 przedstawia się następująco:  wpływy ze składek członkowskich to tylko 1.800 zł, planowane wydatki 1.829 zł. Zarząd stara się obniżać koszty działalności do minimum ale są koszty, których uniknąć nie sposób. Wynajęcie lokalu na 2 spotkania to (na razie) 400 zł. Utrzymanie strony internetowej to ponad 900 zł. rocznie. Są też inne drobne koszty jak utrzymanie biura QSL, opłaty pocztowe itp. Dzięki staraniom Skarbnika i Prezesa SOT PZK mBank zrezygnował z naliczania nam opłat za obsługę konta bankowego.

W uzupełnieniu informacji Skarbnika, Prezes SOT PZK kol. Jerzy poinformował zebranych o stanach środków z tytułu 1% OPP dla poszczególnych klubów.Następujące kluby dysponują kwotami j.n.

  1. SP6PZG………………………….0,00 zł. Klub ten posiada osobowość prawną i pozyskuje środki bezpośrednio od członków klubu oraz innych żródeł.
  2. SP6PAX………………….……..91,48 zł
  3. SP3PDK……………………….528,18 zł
  4. SP6PCH……………………….194,62 zł
  5. SP6PTT…………………………..0,00 zł
  6. SP6PCP………………….….1.060,05 zł
  7. SP3PGS…………………..……69,91 zł
  8. SP6ZLD……..…………………..0,00 zł

W dalszej części spotkania kol. Franciszek SP6GTN zapoznał zebranych ze zbudowanym przez siebie wzmacniaczem liniowym  na czterech lampach telewizyjnych 6P45S w wersji ulepszonej w konfiguracji z uziemionymi siatkami z klasycznym Pi filtrem. Prezentację wzmacniacza uzupełnił ciekawym układem pomiarowym do strojenia Pi filtra przy pomocy analizatora antenowego. Na zakończenie prezentacji pokazał antenę L-kę na pasmo 1,8 i 3,5 MHz wraz obwodem dostrojczym.

Kolejnym mówcą był kol. Mariusz SQ6DG. Przedstawił szereg anten na fale krótkie, szczególnie przydatne do pracy terenowej wraz z osprzętem. Zaprezentował także wykonanie przez siebie anteny na pasma UKF. Temat spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników.

Kol. Wiesław SP6FXF przedstawił stan techniczny przemienników FM Oddziału, a także beaconów na 10 i 1,2 GHz zainstalowanych na stacji TV Śnieżne Kotły. Urządzenia wymagają generalnego remontu i wymiany anten. Marian SP6FIG poinformował, że PK UKF zajmie się wymianą tych urządzeń na nowe.

Pod koniec spotkania uczestnicy brali udział w dyskusjach w grupach zainteresowań.

Spotkanie zakończyło się o godz. 14:00.

                                                                                                        Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

Spotkanie SOT PZK

 Tradycyjnie, jak co roku planujemy wiosenne spotkanie krótkofalowców i  sympatyków krótkofalarstwa. Tradycyjnie będzie to spotkanie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Tradycyjnie jest to maj lub czerwiec. W tym roku będzie to czerwiec. Konkretna data uzależniona jest od dostępności lokalu na Spotkanie.

Wszyscy nasi członkowie otrzymają stosowne indywidualne zaproszenia a przy pomocy komunikatu na stronie zaprosimy pozostałych kolegów.

Tą drogą prosimy wszystkich o zgłaszanie tematów na spotkanie. Mogą to być referaty, demonstracje wykonanych przez siebie urządzeń bądź anten, demonstracje łączności radiowych itp. Tematy prosimy zgłaszać na adres mailowy: ot13@pzk.org.pl.

 

                                                                            Zarząd SOT PZK

SP6CUS S.K.

.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Kolegi JACKA  SP6CUS

 

Znany i lubiany przez kolegów,  zmarł w wieku 83 lat.

Przez wiele lat był Prezesem Klubu SP6PCH w Jeleniej Górze.

Przez lata pełnił wiele funkcji w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PZK

w Jeleniej Górze, którego był również jednym z członków  założycieli.

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 18-04-2023 o godz.  12:00 na cmentarzu

przy ulicy Sudeckiej (Stary Cmentarz) w Jeleniej Górze.

 

Marian SP6FCQ

SKŁADKI ! SKŁADKI ! SKŁADKI !

W tym roku 15 kwietnia to ostateczny termin na opłacenie składek PZK i SOT PZK.

Z dniem 16 kwietnia system OSEC z automatu wykreśli z listy członków tych kolegów, którzy się zagapią.

Niedogodność jest dodatkowa taka, że traci się ciągłość członkostwa oraz że trzeba będzie od nowa składać wszystkie dokumenty.

Wszystkie informacje składkowe znajdują się na tej stronie powyżej.

To przypomnienie to ostatni dzwonek !!!

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2022 A PŁACONEGO W ROKU 2023 PODATKU ?

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2022 A PŁACONEGO W ROKU 2023 PODATKU ?

***************************************************************

Odpis 1% podatku na OPP

Jak przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w

odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP –  numer KRS: 0000088401.

Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego

zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 251.

2. w PIT 36 poz. 520.

3. w PIT 36L poz. 172.

4. w PIT 37 poz. 147.

5. w PIT 38 poz. 64.

6. w PIT 39 poz. 48.

7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 252.

2. w PIT 36 poz. 521.

3. w PIT 36L poz. 173.

4. w PIT 37 poz. 148.

5. w PIT 38 poz. 65.

6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu

przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 253.

2. w PIT-36 poz. 522.

3. w PIT-36L poz. 174.

4. w PIT-37 poz. 149.

5. w PIT 38 poz. 66.

6. w PIT 39 poz. 50.

7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)

Jeżeli dodatkowe środki te przeznaczamy na klub dopisujemy:  Klub  i wpisujemy znak klubu

 lub dopisujemy:  „przemienniki” albo  nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki 60% przekazanej kwoty będzie do dyspozycji

danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.

Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału ( 20% ).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 254.

2. w PIT-36 poz. 523.

3. w PIT-36L poz. 175.

4. w PIT-37 poz. 150.

5. w PIT 38 poz. 67.

6 w PIT 39 poz. 51.

7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki

pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie

do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

                                                                                                                Prezes SOT PZK                                                                                                                    Jurek SP6BXP

P.S. Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.

SKŁADKI, SKŁADKI, SKŁADKI !

L

Składki PZK na 2023 rok uchwalone przez ZG PZK
Składki PZK na rok 2023 nie ulegają zmianie
i są na poziomie roku 2022.

1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka
nadzwyczajnego SWL
30,00 zł
3. Składka ulgowa
dla członka zwyczajnego
od 71 roku życia
90,00 zł
4. Składka dla członka
zwyczajnego
120,00 zł
5. Składka ulgowa
dla członka zwyczajnego
do 20 lat lub uczącego się do 26 lat
30,00 zł
6. Składka dla członka
wspomagającego
20,00 zł
7. Kluby
zarejestrowane w OT PZK
0,00 zł

Uwaga:
Roczna składka członkowska na rzecz SOT PZK wynosi:

1. Dla członków zwyczajnych (n.p. nadawcy) – 24,- zł
 2. Dla członków nadzwyczajnych (n.p. SWL-s) – 0,- zł

Terminy opłacania składek:
Zgodnie z Regulaminem opłacania składek PZK par. 18 i 20:
1. Na I półrocze lub cały rok – do 15 stycznia roku, którego dotyczy składka
2. Na II półrocze – do 15 lipca danego roku.

 Dane do wpłat:
Sudecki Oddział Terenowy PZK
ul. Zielona 8.
58-400 Kamienna Góra
Bank: mBank
Nr. konta: 09 1140 2004 0000 3602 7916 4161

Skarbnik SOT PZK Jan Galus SP6TGI, sp6tgi123@wp.pl