SPOTKANIE SOT PZK 24 CZERWCA 2023 R.

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 30 czerwca 2023 r.

Dnia 24 czerwca 2023 r. odbyło się Spotkanie Członków OT-13 PZK i Sympatyków Krótkofalarstwa w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych..

 Spotkanie rozpoczęło  się w drugim ter­minie przy obecności 19 członków OT na ogólną liczbę 78 co stanowiło 24,4%. Przedstawicielem Zarządu Głównego PZK na Zebraniu  był Ma­rek Kuliński SP3AMO, Wiceprezes ds Organizacyjnych. Obecny był także kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes Dolnośląskiego Oddziału PZK.

Zgodnie z programem Zebranie otworzył kol. Jerzy SP6BXP.  Przywitał wszystkich przybyłych  w tym członków OT13 i gości.

Kol. Jerzy SP6BXP zapoznał zebranych z programem zebrania a ponieważ w p.2 programu zaplanowane było omówienie ogólnej sytuacji w Polskim Związku Krótkofalowców to oddał głos Markowi SP3AMO.

Członek Prezydium PZK  Marek Kuliński SP3AMO omówił bieżące sprawy PZK w tym sytuację finansową Związku. Przedstawił też prze­bieg konsultacji społecznych ze strony organizacji dot. Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej wraz z Rozporządzeniem związanym ze Służbą Radiokomunikacyjną Amatorską i nowym trybem organi­zacji egzaminów na Świadectwa operatorskie w Służbie Amatorskiej Radiokomunikacji.Obecnie egzaminy dla operatorów urządzeń radiowych prowadzi wyłącznie UKE. Zaproponowano zmiany w rozporządzeniu dotyczącego egzaminów tak aby były one przeprowadzane również przez organizacje krótkofalarskie. W tej sprawie rozmowy trwają. Zaproponowano zmiany pytań egzaminacyjnych w taki sposób by położyć większy nacisk na „obsługę operatorską”.Przedstawił plany  wpisania Radiowej Służby Amatorskiej Satelitarnej do nowo planowanej ustawy w sejmie RP.

Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Markowi SP3AMO za wypowiedż i poprosił o głos Prezesa OT-01 – kol. Waldemara 3Z6AEF.

Kol. Waldemar 3Z6AEF przypomniał kolegom o konieczności wyboru przedstawiciela OT do Zarządu Głównego PZK i o wyborze delegata i zastępcę delegata oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w przyszłym roku.Przedstawił liczebność niektórych oddziałów terenowych oraz trend spadkowy ich liczebności. W ciągu ostatnich 5-ciu latach nastąpił znaczny spadek liczebności członków PZK. W PZK twa dyskusja jak odwrócić tą sytuację. Aby krótkofalowców przybywało wskazuje się np. naukę młodzieży w drużynach harcerskich. Omówił propozycję wydania broszury „Krótkofalowcy na Dolnym Śląsku” propagującej krótkofalarstwo wśród społeczeństwa, która przedstawi historię krótkofalarstwa a także ukaże czytelnikom czym ono jest. Umożli­wi ona bliższe poznanie naszego hobby.Planowany nakład broszury to 1000 egzemplarzy.Na zakończenie wystąpienia poruszył tematy związane z archiwizacją dokumentów PZK i swojego spotkania z pracownikami Archiwum Akt Nowych.Podczas tego spotkania omówiono sprawy sposobu archiwizacji dokumentacji Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych do Archiwum Państwowego Akt Nowych jako akta typu A (wieczyste). Sporządzono inwentarz akt na podstawie którego można skategoryzować dokumenty i przekazać do Archiwum Państwowego a następnie zdigitalizować i udostępnić ogółowi zainteresowanych.

W dalszej części spotkania zabrał głos Sekretarz SOT PZK kol. Wiesław SP6FXF.Stan członków wg opłaconych składek na 2023 rok to 78 osób. Jest to najniższy stan od wielu lat.

Stacji klubowych mamy zarejestrowanych 8: SP3PDK, SP3PGS, SP6PCH, SP6PAX, SP6PZG, SP6PCP, SDP6PTT oraz klub SP6ZLD powstały w Legnicy dzięki inicjatywie kolegów: Mariusza SP6OQB i Daniela SP6DAN. Koledzy Mariusz i Daniel przedstawili historię powstania klubu, jego  warunki lokalowe oraz to jak próbuje się zaszczepić krótkofalarstwo w młodych ludziach odwiedzających klub.  Klub mieści się przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy.

Z kolei Prezes klubu SP6PZG w Świdnicy – SP6IEQ  podkreśl misję i rolę klubów krótkofalarskich w kształceniu nowych członków naszej społeczności. Kluby i Oddziały mogą być finansowane z OPP. Jako źródło finansowania/dofinansowania wskazano także możliwe wsparcie przez organizacje rządowe i samorządowe (gminne, miejskie), które mogły by być zachęcone do tego gdyby poznały to czym jest i czym zajmuje się krótkofalarstwo.

Aktywność klubów łatwo ocenić po ilości wpłat na ich konto z tytułu 1% OPP. Im mniejsze wpłaty tym klub słabiej działa. Osobnym tematem jest fakt, że Sekretarz OT-13 w wielu przypadkach nie może się doprosić tzw „Informacji o Klubie Krótkofalarskim” co potwierdza diagnozę. Na obecną chwilę tylko 3 kluby dostarczyły te dokumenty.

W dalszym ciągu spotkania zabrał głos Skarbnik SOT PZK, kol. Jan SP6TGI. Przedstawił sytuację finansową Oddziału, która na rok 2023 przedstawia się następująco:  wpływy ze składek członkowskich to tylko 1.800 zł, planowane wydatki 1.829 zł. Zarząd stara się obniżać koszty działalności do minimum ale są koszty, których uniknąć nie sposób. Wynajęcie lokalu na 2 spotkania to (na razie) 400 zł. Utrzymanie strony internetowej to ponad 900 zł. rocznie. Są też inne drobne koszty jak utrzymanie biura QSL, opłaty pocztowe itp. Dzięki staraniom Skarbnika i Prezesa SOT PZK mBank zrezygnował z naliczania nam opłat za obsługę konta bankowego.

W uzupełnieniu informacji Skarbnika, Prezes SOT PZK kol. Jerzy poinformował zebranych o stanach środków z tytułu 1% OPP dla poszczególnych klubów.Następujące kluby dysponują kwotami j.n.

  1. SP6PZG………………………….0,00 zł. Klub ten posiada osobowość prawną i pozyskuje środki bezpośrednio od członków klubu oraz innych żródeł.
  2. SP6PAX………………….……..91,48 zł
  3. SP3PDK……………………….528,18 zł
  4. SP6PCH……………………….194,62 zł
  5. SP6PTT…………………………..0,00 zł
  6. SP6PCP………………….….1.060,05 zł
  7. SP3PGS…………………..……69,91 zł
  8. SP6ZLD……..…………………..0,00 zł

W dalszej części spotkania kol. Franciszek SP6GTN zapoznał zebranych ze zbudowanym przez siebie wzmacniaczem liniowym  na czterech lampach telewizyjnych 6P45S w wersji ulepszonej w konfiguracji z uziemionymi siatkami z klasycznym Pi filtrem. Prezentację wzmacniacza uzupełnił ciekawym układem pomiarowym do strojenia Pi filtra przy pomocy analizatora antenowego. Na zakończenie prezentacji pokazał antenę L-kę na pasmo 1,8 i 3,5 MHz wraz obwodem dostrojczym.

Kolejnym mówcą był kol. Mariusz SQ6DG. Przedstawił szereg anten na fale krótkie, szczególnie przydatne do pracy terenowej wraz z osprzętem. Zaprezentował także wykonanie przez siebie anteny na pasma UKF. Temat spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników.

Kol. Wiesław SP6FXF przedstawił stan techniczny przemienników FM Oddziału, a także beaconów na 10 i 1,2 GHz zainstalowanych na stacji TV Śnieżne Kotły. Urządzenia wymagają generalnego remontu i wymiany anten. Marian SP6FIG poinformował, że PK UKF zajmie się wymianą tych urządzeń na nowe.

Pod koniec spotkania uczestnicy brali udział w dyskusjach w grupach zainteresowań.

Spotkanie zakończyło się o godz. 14:00.

                                                                                                        Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP