KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 26 września 2021 r.

Z godnie z planem odbyło się dnia 25 września 2021 r. Spotkanie Członków OT-13 PZK i Sympatyków Krótkofalarstwa w lokalu „HEX-A 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych.. W sumie było nas tam 30 osób. Spotkanie zaszczycił osobiście Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusz SP9HQJ.
Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem o godz. 10:00.
Na wstępie Prezes OT-13 kol. Jerzy SP6BXP powitał zebranych oraz ważnego gościa w osobie Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusza SP9HQJ.
Kol. Jerzy SP6BXP zapoznał zebranych z programem zebrania a ponieważ w p.2 programu zaplanowane było omówienie ogólnej sytuacji w Polskim Związku Krótkofalowców to oddał głos Tadeuszowi SP9HQJ.,
Pełny, autoryzowany referat Prezesa PZK znajduje się poniżej.

Informacje Prezesa PZK na spotkaniu w dniu 25.09.2021 z członkami OT 13 PZK
na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim

 1. Aktualny stan członków PZK to ponad 3,5 tys. Z tym wiąże się problem jak pogodzić racje wszystkich członków PZK (każdy ma część racji), aby zadowolić wszystkich członków PZK. Nie jest to możliwe i w ZG PZK korzystamy z demokracji polegającej na tym, że w wyniku głosowań podejmujemy decyzje, które są powszechnie obowiązujące w naszym Związku. Nie wymyślono dotychczas innej i lepszej formy podejmowania decyzji. Decyzje zapadłe w ZG PZK i w Prezydium ZG PZK nie zawsze mogą zadowolić wszystkich członków PZK, ale takie są prawa demokracji. Jesteśmy organizacją pozarządową a nie korporacją zawodową czy organizacją rządową, gdzie wydaje się rozkazy czy polecenia-zarządzenia bezwzględne do wykonania. Niemniej jednak decyzje podjęte przez Prezydium ZG PZK czy ZG PZK mają swoją moc prawną i należy je wykonywać. Jest jednak problem z ich realizacją, ponieważ w Statucie PZK nie ma narzędzi do wyegzekwowania tych decyzji. To należy zmienić przy nowelizacji Statutu PZK.
 2. 4 września br. na Posiedzeniu ZG PZK w Warszawie zatwierdzono sprawozdanie finansowe PZK za rok poprzedni i zatwierdzono budżet PZK na rok bieżący. To wymóg formalny, ponieważ do 30 września br. należy złożyć takie sprawozdanie do KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń). Główna Komisja Rewizyjna PZK w pełni poparła sprawozdanie finansowe i nie miała żadnych uwag co do finansów PZK.
 3. W ramach Posiedzenia ZG PZK w Warszawie w dniu 4 września br., poza sprawami finansowymi PZK, znowelizowano Regulamin Odznaki Honorowej PZK oraz uchwalono Regulamin odznaki „ Zasłużony dla PZK”, a także uchwalono Regulamin korzystania ze znaku graficznego PZK (logo PZK). Regulaminy te zostaną niebawem opublikowane na stronie PZK.
 4. Prezes PZK zwrócił uwagę na fakt, iż nasze środowisko się starzeje i coraz mniej młodych osób zasila nasze krótkofalarskie szeregi. Oświadczył przy tym, że w tym zakresie nie ma „złotego środka” na pozyskiwanie dzieci i młodzieży do naszego środowiska. W tej sytuacji aktywność winny wykazywać oddziały terenowe i kluby PZK wykorzystując między innymi lokalne przedsięwzięcia władz np. Dni Lubina, festyny i inne. Przy okazji zwrócił uwagę na fakt, aby w tym celu wykorzystywać środki finansowe z tytułu OPP (organizacje pożytku publicznego). Nie można bowiem kumulować tych środków na lata następne, ponieważ cała idea wykorzystania środków z tytułu OPP sprowadza się w naszym PZK-owskim przypadku do otwarcia się na zewnątrz społeczeństwa, co w praktyce powinno przejawić się na pozyskiwanie nowych członków PZK.
 5. Prezes PZK poinformował zebranych, że Sekretariat ZG PZK otrzymał oficjalne pismo z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Bydgoszczy o wypowiedzeniu umowy dzierżawy pomieszczeń stanowiących dotychczasową siedzibę Sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy uzasadniając tę decyzję planami co do dalszego wykorzystania tego budynku na potrzeby KPEC. W tej sytuacji PZK musi opuścić to pomieszczenie do 3 grudnia br. W tej sprawie Prezydium podjęło rozmowy z Urzędem Miasta w Bydgoszczy w celu uzyskania nowego pomieszczenia.
 6. Prezes PZK poinformował również zebranych, że w związku z niechybną przeprowadzką każdy zainteresowany może odebrać z Sekretariatu ZG PZK wieloletnie zbiory międzynarodowych wydawnictw krótkofalarskich np. „CQ DL”, „”ARRL” i innych, ponieważ nie będzie ich można przetransportować do nowej siedziby Sekretariatu PZK. Jeśli nikt się nie zgłosi po ich odbiór to materiały te będą zutylizowane.
 7. Prezes PZK udzielił pełnomocnictwa Bogdanowi SP3LD w sprawie dalszej digitalizacji zasobów archiwalnych PZK i podjęcia działań zmierzających do przekazania zasobów archiwalnych PZK do Archiwum Państwowego w Kaliszu. Po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia każdy zainteresowany członek PZK będzie miał możliwość uzyskania w/w dokumentów.
 8. Prezes PZK poinformował zebranych, że z jego inicjatywy podjęto ostateczne uzgodnienia w sprawie wprowadzenia w PZK działań w zakresie Dyrektywy RODO.
 9. Prezes PZK zaapelował do lokalnych kronikarzy posiadających umiejętności literackie do opracowywania historii klubów i oddziału, aby w ten sposób ocalić od zapomnienia historię krótkofalarstwa w regionie. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż w PZK funkcjonuje Komisja Historyczna PZK zajmująca się tymi sprawami, a w jej składzie jest m.in. Jurek SP8TK i Tomasz SP5CCC. Niezależnie od tego prezes SP OTC Grzegorz SP3CSD wraz z Ryszardem SP3CUG koordynuje prace w zakresie opracowywania życiorysów najbardziej znanych i cenionych krótkofalowców SP. Prezes PZK zaapelował, aby najbardziej zaangażowani w działalność PZK pisali swoje życiorysy i skontaktowali się w tej sprawie z SP3CSD i SP3CUG.
 10. Prezes PZK poinformował gromadzonych, że do 15 listopada br. należy do Sekretariatu ZG PZK składać pisemne wnioski o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć krótkofalarskich.
 11. Prezes PZK zwrócił również uwagę na naganne zachowania niektórych uczestników LDD ( Lista Dyskusyjna Działaczy PZK), którzy swoimi wpisami dezorganizują pracę Prezydium i ZG PZK i domagają się odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej z góry znając odpowiedź na zadawane pytania. Aby ukrócić te naganne zachowania podjęto decyzję o wykluczeniu 2 członków z tej Listy.
 12. Prezes PZK stwierdził, że wiele nieprawidłowości w PZK wynika głównie z animozji pomiędzy członkami klubów i oddziałów. Jako przykład podał sprawę Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców w Krakowie (OT 10 PZK), w którym poprzedni Zarząd Oddziału był skłócony z członkami tego Oddziału, a to przekładało się na zmniejszoną aktywność tego Oddziału. W czerwcu 2020 r. udało się wybrać nowy Zarząd Oddziału, który obecnie podejmuje wiele ciekawych inicjatyw. Takich przypadków w kraju było więcej, ale dzięki mediacji prezesa PZK i nie tylko udało się załagodzić wiele spraw spornych.
 13. Obecnie na szczeblu ZG PZK trwają konsultacje w sprawie dowartościowania młodych krótkofalowców działających w ramach programu YOTA. Celem tego programu jest zwiększeni aktywności młodych nadawców w zawodach krajowych i międzynarodowych. Autorem pomysłu jest Mirek SP5GNI. Po wypracowaniu ostatecznego kształtu Regulaminu Prezydium ZG PZK podejmie w tej sprawie ostateczną decyzję.
 14. Prezydium ZG PZK podjęło działania mające na celu przyśpieszenie egzaminów w UKE na licencje nadawcze. Dzięki tym działaniom przywrócono egzaminy. W sprawie egzaminów trwają dalsze konsultacje z UKE mające na celu wypracowanie ostatecznego modelu przeprowadzania egzaminów w przyszłości. Wg zamysłu PZK w przyszłości egzaminy odbywałyby się pod nadzorem egzaminatora wywodzącego się z kręgów krótkofalarskich, natomiast sprawa decyzji administracyjnych w postaci wydania pozwoleń radiowych byłaby nadal w gestii UKE.

Po wystąpieniu Prezesa PZK z sali zgłoszono kilka wniosków:
a. PZK winno wystąpić z inicjatywą w sprawie prawnego uregulowania spraw dotyczących ułatwienia montażu anten przez licencjonowanych krótkofalowców.
Obecny stan powoduje często wiele konfliktów na linii krótkofalowiec – wspólnota mieszkaniowa często skutkujących brakiem zgody na ich montaż.
b. Pytania egzaminacyjne na świadectwo uzdolnienia są w części przestarzałe i nie odzwierciedlają obecnego stanu w ruchu krótkofalarskim. W chwili obecnej krótkofalowcy w większości używają sprzętu fabrycznego. Mało jest osób budujących własny sprzęt do czego potrzebna jest spora doza wiedzy technicznej.
Wg wnioskodawcy niektóre, szczegółowe pytania techniczne są zbędne.
c. Okręgowy (dla SP6) QSL Manager kol. Jan SP6TGI zgłosił problem z dystrybucją kart QSL. Kol. Jan otrzymuje z C.B. QSL przesyłki, w których około 25% nie dotyczy członków PZK. Generuje to niepotrzebnie więcej pracy oraz koszty.
d. Wniosek by PZK wystąpił do odpowiednich władz celem zwolnienia z cła sprzętu elektronicznego sprowadzanego na potrzeby klubów i indywidualnych krótkofalowców.
e. Wniosek by PZK pojął inicjatywę grupowego ubezpieczenia sprzętu swoich członków.

Realizując kolejny punkt zebrania głos zabrał Prezes OT-13, kol. Jerzy SP6BXP informując o sytuacji w SOT PZK.

 • stan członków oddziału kształtował się w ostatnich latach następująco: Poniżej dane z lat ubiegłych i dziś:
  Indywidualni (OM-s i SWL-s):
  a. 31-12- 2016 – 132 członków
  b. 31-12 -2017 – 112 członków
  c. 31-12-2018 – 111 członków
  d. 31-12-2019 – 88 członków
  e. 31-12-2020 – 85 członków
  f. 31-08-2021 – 82 członków w tym 3 SWL-s.
  Jak widać jest nas coraz mniej. W tym wszystkim kiepsko wygląda podział wiekowy. Krótkofalowcy się starzeją a młodych
  nie przybywa. Oto jak to wygląda w naszym Oddziale z podziałem na wiek.
  a. Powyżej 70 lat – 28 członków
  b. 60 – 70 roku – 22 członków
  c. 50 – 60 roku – 15 członków
  d. 40 – 50 roku – 12 członków
  e. Poniżej 40 roku – 5 członków
 • Klubów zrzeszonych w OT-13 jest 9.
  Środki z tytułu odpisów 1% OPP jakimi dysponują poszczególne kluby kształtują się na chwilę
  obecną j.n.
  a. SP6KBL – 474,95 zł
  b. SP6PAX – 43,02 zł
  c. SP6PZG – 0,00 zł
  d. SP3PDK – 656,70 zł
  e. SP6PCH – 194,62 zł
  f. SP6PTT – 0,00 zł
  g. SP6PCP – 328,97 zł
  h. SP3PGS – 0,00 zł
  i. SP6YCS – 607,03 zł
 • Sytuacja finansowa OT-13 jest stabilna chociaż nie rewelacyjna Wszystko z powodu niskich
  przychodów ze składek. Członkowie płacą roczną składkę „oddziałową”:
  a. Nadawcy – 12 zł
  b. Nasłuchowcy – 0,00 zł
  Roczny przychód z tego tytułu to obecnie 980 zł.
  Samo wynajęcie lokalu na 2 spotkania w roku to koszt (na razie) 400 zł a przecież są jeszcze inne koszty jak funkcjonowanie oddziałowego biura QSL, prowizje bankowe, koszt utrzymania strony internetowej i inne.
 • Inne sprawy.
  Z przyczyn od nas niezależnych nasza dotychczasowa strona internetowa (http://www.sotpzk.vgh.pl) uległa likwidacji.
  Dotychczasowy administrator naszej strony kol. Mariusz SP6DMQ złożył rezygnację.
  Tą drogą – w imieniu całego Zarządu SOT PZK – składam kol. Mariuszowi bardzo serdeczne podziękowania za wieloletni trud. Współpraca Zarządu z kol. Mariuszem przez te wszystkie lata układała się w sposób wzorowy. Mariusz ! Bardzo dziękujemy!
  Założenia nowej strony (https://sotpzk.pl) i jej administrowania podjął się kol. Mariusz SP6MMM. Strona jak widać już działa chociaż jest jeszcze cały czas w budowie. Kol. Mariuszowi należą się słowa podziękowania za tworzenie naszej strony praktycznie od podstaw.

Komunikat sporządził:
Jerzy SP6BXP