KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 30.06.2024 r

Dnia 15 czerwca 2024 r. odbyło się Spotkanie Członków OT-13 PZK  i Sympatyków Krótkofalarstwa w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Spotkanie miało charakter otwarty. Rozpoczęło  się ono w drugim ter­minie przy obecności   38 członków OT na ogólną liczbę 106 co stanowiło 36%. W spotkaniu uczestniczyło także 11 kolegów niezrzeszonych i zaproszonych gości..

Spotkanie otworzył kol. Jerzy  SP6BXP – Prezes Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK.  Otworzył zebranie i zapoznał zebranych z programem spotkania.

Następnie przywitał przybyłych kolegów oraz zaproszonych gości w osobach:

  1. Wiceprezes Zarządu PZK – kol. Marcin SP6MI
  2. Członek Prezydium PZK – kol. Waldemar 3Z6AEF
  3. Prezes OT-32 PZK – kol. Marek SP3AMO

Realizując program zebrania planowano wręczenie kol. Henrykowi SQ3LMR Odznaki Honorowej PZK. Niestety z powodu choroby nie był w stanie przybyć na zebranie.Postanowiono wysłać Mu O.H. PZK drogą pocztową załączając upominek w postaci książki o krótkofalarstwie.

W dalszej części zebrania zabrał głos kol. Jan SP6TGI – nasz delegat na XXVII Zjazd PZK. Przedstawił przebieg Zjazdu informując m/in, że dotychczasowy Zarząd PZK poza skarbnikiem nie uzyskał absolutorium za poprzedni rok. Szczegółowo przedstawił przebieg obrad. Na Zjeździe zostały wybrane nowe władze Polskiego Związku Krótkofalowców. Prezesem został wybrany kol. Krzysztof Horoszkiewicz SP5E, skarbnikiem został wybrany kol. Wojciech Borowski-Dobrowolski SP3U , sekretarzem został wybrany kol. Cezary Zych SQ5CKZ . Pozostali członkowie Prezydium to ; kol. Dorota SQ3TGY, kol. Jakub SP7Y, kol. Tomasz SP5RT, kol. Tomasz SQ5T, kol. Marcin SP6MI, kol Waldemar 3Z6AEF . Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: kol Krzysztof Adamczyk SP6JIU – przewodniczący , oraz członkowie; kol. Irek SP6TRX, kol. Krzysztof SQ2JK, kol. Krzysztof SQ2NIG, kol. Jerzy SP3SLU.

Również w tej kwestii zabrał głos kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF. – Członek Prezydium Zarządu PZK  informując, że aa Zjeździe przyjęto 14 zmian w Statucie PZK a między innymi:

– wprowadzono możliwość zdalnych posiedzeń

– wprowadzono podpis elektroniczny

– także możliwość obiegu dokumentów elektronicznych

– oraz elektroniczną deklaracje członkowską.

Kol. Marek SP3AMO, który  był członkiem Prezydium poprzedniego Zarządu PZK wyraził obawy o trudności organizacyjne związane z przeniesieniem biura PZK z Bydgoszczy do Warszawy.

Z kolei zabrał głos Wiceprezes PZK kol. Marcin SP6MI. Przedstawił zmiany jakich XXVII Zjazd dokonał w Statucie PZK. Skrótowo nakreślił plany pracy nowego Zarządu PZK.

W dalszej części zebrania aktualny stan członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK   referował kol. Wiesław SP6FXF . Obecnie członków z opłaconymi składkami jest 106 . W poprzednim roku były to 94 osoby.

Ewidencja klubów Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK (OT-13) – sprawę referował kol. Wiesław SP6FXF – sekretarz oddziału  . Obecnie jest zaewidencjonowanych siedem klubów ; SP6PZG, SP6PCP, SP6PAX, SP3PDK, SP6PTT, SP6PCH, SP6ZLD. Na początku roku 2024 został wykreślony klub SP3PGS, który przeniósł się do OT-31. Ponadto pod koniec roku 2023 został przyjęty do ewidencji  OT-13 klub SP6ZLD z Legnicy . Część klubów nie przejawia aktywności lub jest ona znikoma.

Sytuację finansową Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK (OT-13) omówił kol. Dariusz SP6SYO – skarbnik oddziału.

Od początku stycznia 2024 roku do końca maja 2024 roku na konto wpłynęła od naszych członków kwota 9126,00 zł. W tej kwocie znajdowały się składki na rzecz PZK 6870,00 oraz na rzecz SOT PZK w kwocie 2256,00 zł.

 Planowane wydatki w tym roku to;

– utrzymanie strony internetowej około 900 zł

– wynajęcie sali na zebrania SOT 400 zł

 – biuro, materiały biurowe 113 zł.

W końcu zebrania kol. Mariusz SQ6DG demonstrował wykonane przez siebie anteny UKF. Temat cieszył się sporym zainteresowaniem uczestników.

Spotkanie zakończono godz. 13:00.