PO ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM SOT PZK DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 2023 r.

KOMUNIKAT  SOT PZK z 30 PAŻDZIERNIKA 2023 r.

Dnia 28 pażdziernika 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT-13 PZK  w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. .

 Spotkanie rozpoczęło  się w drugim ter­minie (10:30) przy obecności 14 członków OT na ogólną liczbę 82 co stanowiło ich 17%.

Przedstawicielem Zarządu Głównego PZK na Zebraniu  był Ma­rek Kuliński SP3AMO,Wiceprezes d/s Organizacyjnych.

 Obecny był także kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes Dolnośląskiego Oddziału PZK.

 Zebranie otworzył kol. Jerzy SP6BXP.  Przywitał wszystkich przybyłych  w tym członków OT13 i gości oraz zapoznał zebranych z programem zebrania.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokólanta oraz Komisji: Mandatowej, Wyborczej i Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

W dalszej części zebrania zabrał głos Prezes OT-13, kol. Jerzy SP6BXP.

Złożył sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie mijającej kadencji.

Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Adam Olender SP6NXG zreferował pracę Komisji Rewizyjnej i ocenił działalność Zarządu. Działalność Zarządu Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dalszej części zebrania przystąpiono do głosowań i tak:

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi SOT PZK.

Wybrano nowy Zarząd OT-13 w osobach:

  1. Prezes OT-13, kol. Jerzy Syrek SP6BXP.
  2. V-ce Prezes, Sekretarz OT-13, kol. Wiesław Gliński SP6FXF
  3. V-ce Prezes, Skarbnik OT-13, kol. Dariusz Mikołajczak SP6SYO.

oraz zastępców w osobach:

  1. kol. Leszek Przybylak SP6CIK
  2. kol. Zbigniew Fuchs SP6EY

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Przewodniczący, Adam Olender SP6NXG
  2. Członek, Franciszek Kaczmar SP6GTN
  3. Członek, Kazimierz Duch, SP6CJK.

oraz zastępców w osobach:

  1. kol. Jerzy Hornik SP6ORF
  2. kol. Mariusz Filist SQ6DG

Jednocześnie wybrano Przedstawiciela OT-13 na Walne Zebrania PZK w osobie kol. Jana Galusa SP6TGI. Zastępcą wybrano kol. Mariusza Filista SQ6DG.

Zarząd SOT PZK  ukonstytuował się i delegował kol. Jerzego SP6BXP na członka Zarządu PZK.

W części ogólnej (Dyskusja – inne tematy) zabrał głos kol. Kazimierz SP6CJK. z wnioskiem o uchwalenie składki tzw. oddziałowej na poziomie 24 zł/rok. Wniosek przegłosowano pozytywnie.

W dalszej części głos zabrał kol. Waldemar 3Z6AEF.

Poinformował zebranych o powołaniu przez Prezydium ZG trzech Komisji: Finansowej, Statutowej i Historycznej. Komisja finansowa ma pomóc w przygotowaniu projektu budżetu na przyszły rok, a Komisja Statutowa przygotuje propozycje zmian Statutu PZK na przyszłoroczny Zjazd Krajowy. Komisja Historyczna zajmie się opracowaniem archiwalnych zasobów PZK. Przedstawił stan prac nad tworzeniem dokumentacji historycznej PZK w porozumieniu z Archiwum Akt Nowych.

Na zakończenie wystąpił Prezes SOT PZK, kol. Jerzy SP6BXP. Podziękował za zaufanie i wybór Zarządu na następną kadencję. Następnie ogłosił zakończenie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Zebranie zakończono godz.14:00                                                

Komunikat sporządził                                                 Jerzy SP6BXP

******************************************************************************